Kempenaren blijven nog steeds de beste leerlingen van de afvalklas. Maar restafval stagneert : 90 kg per inwoner, dat is de hoeveelheid restafval die de gemiddelde Kempenaar in 2015 produceerde.

Hiermee scoren we ruim 50 kg per inwoner beter dan de gemiddelde Vlaming.

Restafval is de som van huisvuil (71,74 kg/inw in 2015), grof vuil (16,29 kg/inw in 2015) en PMD-residu (1,83 kg/inw in 2015 kg). De laatste jaren zien we een status quo in de hoeveelheid restafval.

Nu al behalen de Kempense gemeentebesturen de doelstelling van het Vlaamse afvalstoffenbeleid in 2022.

Opvallend in 2015 zijn de mooie resultaten van DIFTAR in Turnhout. Het huisvuil is sinds de invoering van DIFTAR met 28% gedaald, van 105,30 kg in 2014 naar 75,90 in 2015.

Hiermee is Stad Turnhout veruit koploper van de Vlaamse centrumsteden op afvalvlak. Turnhout heeft als eerste centrumstad in Vlaanderen DIFTAR ingevoerd.

En dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Gemiddeld geeft een inwoner in een Vlaamse centrumstad 162 kg restafval (huisvuil, grof vuil en PMD-residu) per jaar mee In 2015 was dit voor een Turnhoutenaar slechts 89 kg. Maar liefst 45% minder!

Het containerpark is de belangrijkste draaischijf in de afvalketen, 43 % van het afval komt terecht op het containerpark.

Op de 27 Kempense containerparken werd in 2015 89.251 ton afval ingezameld, dat is 43 % van de totale hoeveelheid afval. Ieder gezin* brengt op die manier jaarlijks 414 kg afval naar het containerpark.

Een containerpark vormt een belangrijk onderdeel van een geïntegreerd afvalbeheer. Sinds de oprichting van de eerste containerparken zo'n 25 jaar geleden is er echter veel veranderd. Kon je vroeger 5 verschillende afvalstromen kwijt op het containerpark, dan is dit (en vooral) de jongste jaren geëvolueerd naar zo'n 30 à 35 verschillende, weliswaar ook kleine deelstromen. Het materialenbeheer of het belang van de recuperatie van grondstoffen wint nog sterker aan belang.

Ophaalwagen passeert minstens 7 keer per maand bij ieder gezin
Huis-aan-huis werd in 2015 104.532 ton (50 % van de totale hoeveelheid afval) ingezameld. De ophaalwagens van IOK Afvalbeheer passeren minstens 7 keer per maand bij elk Kempens gezin.

En halen daar 500 kg per jaar op. Via wijkinzameling (vb. glasbollen en KGA) werd er in 2015 11.748 ton ingezameld.

2015, een topjaar voor verkoop bedrijventerreinen

Indien de verkoop van bedrijventerreinen over een periode van 5 jaar geëvalueerd wordt, was 2015 een topjaar.

Alleen de extra tewerkstelling per ha ligt iets onder het gemiddelde. De toegewezen oppervlakte en het aantal transacties scoren beduidend beter dan het 5-jarig gemiddelde. Het hoge aantal dossiers is het gevolg van het feit dat in 2015 de lokale bedrijventerreinen in Retie en Tielen in gebruik konden genomen worden.  De in het oog springende oppervlakte van 32 ha is grotendeels (18 ha) gesitueerd op het bedrijventerrein Veedijk in Turnhout.

Verankeren van bedrijven en arbeidsplaatsen
Buiten de voorziene 336 bijkomende arbeidsplaatsen zorgen de voorgenomen investeringen voor het verankeren van 339 bestaande jobs. 32 ha bedrijventerrein zijn samen goed voor 675 werkplaatsen, ofwel een tewerkstellingsgraad van 21 personen per ha. Uit eerder gevoerde enquêtes is gebleken dat de prognoses van de bedrijven na verloop van tijd 20 tot 40 % onderschat zijn.

Mits deze correctie zal de tewerkstellingsgraad evolueren naar ca. 26 personen per ha, wat in de lijn ligt van de resultaten van de meest recente enquête van de IOK omtrent het tewerkstellingseffect van bedrijventerreinen uit 2012.

Een andere tendens van de voorbije jaren wordt nogmaals bevestigd, namelijk de sterke dynamiek die uitgaat van de bestaande ondernemingen. Dit komt tot uiting in het feit dat van de 41 toewijzingen er 40 slaan op herlokalisaties en uitbreidingen binnen de regio.

Verder wordt gebroken met de trend dat de gemiddelde oppervlakte van de bedrijfskavels verkleint. In 2014 was dit 0,43 ha, in 2015 is dit gestegen naar 0,78 ha. Indien geen rekening gehouden wordt met de verkoop aan Aldi zou het gemiddelde evenwel dalen naar 0,48 ha.

Evenmin verrassend is het de vaststelling dat opnieuw een groot deel van de kopers kan ondergebracht worden in de bouwsector (17 van de 41). Dan volgt de transport- en logistieke sector met 7 bedrijven.

Aanbod grootst in Noorderkempen

Het merendeel van de beschikbare bedrijventerrein is gesitueerd in de Noorderkempen.
In de Zuiderkempen, meer bepaald de as E313 – Albertkanaal, is de situatie op het vlak van beschikbare bedrijventerreinen nog steeds minder rooskleurig. Via nieuwe, zij het beperkte, ontwikkelingen in Geel en Olen wordt getracht vanaf 2017 een oplossing te bieden.

Succesvolle samenaankopen

Na de gezamenlijke aankopen van zonnepanelen, zonneboilers, dakisolatie, muurisolatie,
hoogrendementsbeglazing en een gezamenlijke sanering van stookolietanks, organiseerde het
duurzaamheidsteam van IOK, samen met 25 gemeenten, in 2015 opnieuw op vraag van de
gemeenten een gezamenlijke sanering van stookolietanks.

Met 1.100 gezinnen die een sanering lieten uitvoeren werd dit een zeer succesvol initiatief. De samenaankoop had als doel om mensen te informeren over de mogelijke risico's indien tanks niet gesaneerd worden en daarnaast ook betere voorwaarden te bedingen bij de saneerders.

In de winter van 2015-2016 startte het duurzaamheidsteam, samen met 28 gemeenten, met een samenaankoop voor dakisolatie. Uit de online inschrijvingen blijkt dat nu al meer dan 600 gezinnen zullen deelnemen. De uitvoering van werken zal in de loop van 2016 plaatsvinden. Alle prijzen en voorwaarden blijven geldig tot eind 2016.

Nieuwe samenaankoop: condensatieketels
Dit najaar start IOK een nieuwe samenaankoop, deze keer voor condensatieketels. De vervanging van een oude stookketel levert een grote energiewinst en CO2-winst op met een beperkte kostprijs. Zowel stookketels op aardgas als stookolie zullen worden opgenomen. Een condensatieketel levert een rendement op dat minstens 11% hoger ligt dan dat van een klassieke verwarmingsinstallatie. Maar dat verschil kan zelfs oplopen tot 40%.