Van 25 mei tot en met 23 juli 2021 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de aangepaste startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Kasteelpark de Merode.

Op basis van de inspraakreacties op de starnota uit 2019 is het planvoornemen grondig bijgestuurd. Op dinsdag 15 juni is er een online informatiemoment waarop de tweede startnota wordt toegelicht en iedereen vragen kan stellen.

De Vlaamse Regering gaf op 30 april 2021 haar goedkeuring aan de tweede startnota voor het GRUP kasteelpark de Merode in Herstelt en Westerlo.

Doel van het plan is om te onderzoeken welke toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op het kasteeldomein mogelijk zijn om een duurzame economische basis te creëren voor het beheer van het beschermde kasteel en kasteeldomein. Tegelijk wil de Vlaamse Regering inzetten op het versterken van de natuur- en erfgoedwaarden van het kasteeldomein.

Heel wat inspraakreacties op de eerste starnota toonden bezorgdheden over de impact van het voorgenomen plan op de aanwezige natuur- en erfgoedwaarden, de mobiliteitseffecten en de leefbaarheid van de dorpskern van Bergom. Rekening houdend met die inspraakreacties is het bouwprogramma aangepast en het plangebied uitgebreid.

Uitbreiding plangebied

Het plangebied is uitgebreid met de omgeving van het Habitatrichtlijngebied rond de Kaaibeekhoeve.

Aanpassingen ontwikkelingen

ü  Een bijgestuurd ontwerp voor het hotel/welness-complex: in tegenstelling tot het initiële ‘kasteelconcept’ met één groot nieuwbouwvolume, wordt nu geopteerd voor meerdere en kleinere volumes.

ü  Beperken van het programma tot 70 hotelkamers en 82 parkeerplaatsen met een maximaal toelaatbare bebouwde vloeroppervlakte van 3.200 m², met gemiddeld 2 bouwlagen (tegenover 80 kamers en 97 parkeerplaatsen en bebouwde vloeroppervlakte van ca. 3.715 m² in het oorspronkelijke ontwerp). Het bebouwd oppervlak en het bruto vloeroppervlak dalen met ca. 15 procent t.o.v. het ‘kasteelconcept’.

ü  Geen ontwikkelingen en geen ontsluiting ter hoogte van het dorpsplein van Bergom.

ü  De ontsluiting van de nieuwe functies zal gebeuren via een nieuw te creëren toegang vanuit de Diestsebaan, langs de boswachterswoning. Op die manier wordt een vlotte verkeersafwikkeling mogelijk via de Diestsebaan en de N19 (Westerlosesteenweg) waardoor er géén bijkomende verkeersbewegingen in Bergomdorp zullen zijn.

ü  Natuur- en landschapsherstel op de landbouwgronden van het kasteeldomein: op de gronden rond de Kaaibeekhoeve langs de Grote Nete en de Varendonkse Beek kan in lijn met de doelstellingen van het vastgesteld landschapsatlasrelict en de Europese natuurdoelen gewerkt worden aan het behoud en herstel van het cultuurhistorisch landschap en het verhogen van de ecologische kwaliteit (realiseren bijkomende natuur- en boselementen).

ü  Kaaibeekhoeve als alternatief voor het programmaonderdeel brasserie/infopunt: op het ogenblik dat de huidige landbouwactiviteiten op de Kaaibeekhoeve (pachthoeve horend bij het kasteeldomein) stoppen, kan deze site een nieuwe invulling krijgen, bv. als onthaal- en infopunt voor het landschapspark de Merode en/of horeca.

De Vlaamse Regering wil de ruimtelijke ontwikkeling uitdrukkelijk laten resulteren in een project dat positieve effecten op het vlak van bodem, water, klimaat, natuur en landschap oplevert.

De ontwikkeling zal daarom aan een aantal principes moeten voldoen zoals omkeerbaar bouwen, een energie- en CO2-neutrale ontwikkeling, geen netto toename van de niet-waterdoorlatende verharding en het het vergroten van de oppervlakte natuur en bos.

Het plan gaat uit van het ontwikkelen van een kwalitatieve architectuur die zich qua schaal, materiaalgebruik en vormgeving inpast in het parklandschap, waarbij bestaande natuur- en landschapselementen maximaal behouden blijven én uitbreiden.

Praktische info

De startnota met begeleidende dossierstukken is te vinden via deze link

Inschrijven voor het digitaal infomoment op 15 juni is verplicht en kan telefonisch op 02/ 553 38 00 of via het digitaal inschrijvingsformulier.

Iedereen kan tot en met 23 juli 2021 inspraakreacties formuleren :

  • Via het online formulier
  • Per brief naar het Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
  • Afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Herselt of Westerlo