Voka – Kamer van Koophandel Kempen is verheugd met de principiële beslissing van het bestuur van Kasterlee om de drijfkrachtbelasting retroactief af te schaffen vanaf 1 januari 2013. Dit na enkele bilaterale gesprekken tussen het gemeentebestuur en Voka Kempen. Op de gemeenteraad van 27 juni wordt de afschaffing formeel bekrachtigd.

‘Dit is een bijzonder sterk signaal’, zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka. ‘Het bestuur van Kasterlee geeft hiermee aan te willen inzetten op het verankeren van bedrijven in haar gemeente, ook in deze moeilijke tijden. Een beslissing die bijdraagt aan de broodnodige continuïteit van de tewerkstelling, nu en in de toekomst. Zeer sterk is ook dat het verlies aan inkomsten door Kasterlee niet zal gecompenseerd worden door een nieuwe belasting, maar door efficiëntiewinsten en door een doeltreffende organisatie van haar dienstverlening.’

‘We hopen dat hiermee de trend gezet is en dat andere Kempense gemeenten het voorbeeld van Kasterlee volgen’, vult Jan Hendrickx, algemeen directeur van Voka Kempen, aan. ‘Met 15 van de 27 gemeenten die deze belasting nog innen, is de Kempen een trieste koploper in Vlaanderen. En dat terwijl de al fel belaagde maakindustrie hier net zo sterk vertegenwoordigd is.’

Peter Janssen, CEO van Glacio, de ijsroomfabrikant die dit jaar IJsboerke overnam, bevestigt: ‘Wij behoren tot de maaknijverheid en bieden tewerkstelling aan een moeilijker segment van de beroepsbevolking. Deze beslissing van de gemeente Kasterlee is dan ook gunstig voor de continuïteit van tewerkstelling, en dus een opsteker voor het bedrijf en voor de medewerkers in het bijzonder.’

Een belasting op drijfkracht?

De drijfkrachtbelasting is een belasting op het vermogen van machinemotoren. Voka Kempen pleit er al lang voor deze af te schaffen. Waarom? De belasting werd heel wat jaren geleden ingevoerd om handenarbeid te beschermen tegen de opkomende machinale arbeid. Ondertussen werd ze in stand gehouden, vermoedelijk omwille van het terecht groeiende ecologische bewustzijn. Deze belasting richt zich niet op ‘de vervuiler’, maar op ‘de energiegebruiker’, en dat is niet hetzelfde.

‘Ik ben heel blij met deze beslissing’, zegt Cor Wintermans, bedrijfsleider van De Machinefabriek Kasterlee (DMFK) en Voka ambassadeur in de gemeente Kasterlee. ‘Onze fabriek verbruikt sowieso meer energie dan pakweg een architectenbureau. Maar dat is geen reden om mijn bedrijf extra te belasten. Energiegebruik is niet immoreel, het is een normaal en een natuurlijk aspect van industriële activiteit. We stellen bij Voka trouwens vast dat steeds meer ondernemingen oog hebben voor duurzaamheid en efficiëntie, zoals blijkt uit de groeiende deelname van bedrijven aan milieuprojecten en de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Oproep aan de andere Kempense gemeenten

De contraproductieve drijfkrachtbelasting is Voka een doorn in het oog. De belasting op drijfkracht is in de Kempen, na de beslissing van Kasterlee, nog in 15 van de 27 gemeenten van kracht, opvallend meer dan in andere Vlaamse regio’s. In 2012 betaalden de Kempense ondernemingen samen net geen 7 miljoen euro aan drijfkrachtbelasting of 2,56 % van de totale fiscale opbrengst van de Kempense steden en gemeenten, middelen die volgens Voka beter ingezet kunnen worden.

‘Gemeentebesturen kunnen de groeikansen van bedrijven wel degelijk lokaal ondersteunen’, zegt Hendrickx. ‘Wij hopen nog bestuurscolleges te overtuigen om voor de minder evidente weg van efficiëntiewinsten te kiezen. Voka zal de vinger aan de pols houden, maar tegelijkertijd ook mee nadenken over manieren om te besparen. Heel wat Vlaamse gemeenten besparen op een slimme manier. Deze best practices uit heel Vlaanderen zal Voka de komende maanden verder verspreiden. Op die manier willen we aantonen dat efficiënter werken ook voor gemeenten loont. Bedrijven die het goed doen, geven ook gemeenten zuurstof.'

CD&V-schepen Gert Storms (foto) : ‘Als gemeentebestuur hebben we een sterk geloof in ondernemers’

Schepen van Financiën, Lokale Economie en ICT Gert Storms was in Kasterlee de drijvende kracht achter de beslissing om de drijfkrachtbelasting af te schaffen. ‘Vanuit de CD&V-fractie hebben we het voorstel om de belasting op drijfkracht af te schaffen met ingang van het lopende jaar gelanceerd’, zegt Storms. ‘Het voorstel werd op onze fractievergadering positief onthaald. Met als gevolg dat de gemeenteraad op 27 juni de belasting effectief kan afvoeren.’

De aanleiding voor dit initiatief is wat het gemeentebestuur van Kasterlee betreft van tweeërlei aard. ‘Allereest is er de vraag van Glacio, de overnemers van IJsboerke, om als gemeentebestuur mee te helpen om hun doorstart een goede kans op slagen te geven’, legt Storms uit. ‘De IJsboerke-fabriek in Tielen, die toch een monument is voor de gemeente Kasterlee, is van zeer groot economisch belang in onze gemeente. Een groot aantal van onze inwoners is immers tewerkgesteld bij IJsboerke, en dan gaat het vooral om 45-plussers, een groep die niet eenvoudig opnieuw werk vindt.’

 ‘Ten tweede willen we onze lokale economie extra zuurstof geven’, vervolgt Storms. ‘In een periode van economische crisis en budgettaire beperkingen kunnen we twee pistes bewandelen. Ofwel verhogen we onze (bedrijfs-)belastingen om zo een antwoord te bieden aan de budgettaire krapte, maar riskeren we wel in een negatieve spiraal terecht te komen door bijvoorbeeld een toename aan sluitingen of faillissementen. De tweede piste is een verlaging van de bedrijfsbelastingen, waardoor we de economie extra zuurstof geven met het oog op het behoud en eventueel zelfs uitbreiding van de werkgelegenheid. Deze tweede optie is – zeker op langere termijn – een meer strategische keuze, en geniet duidelijk onze voorkeur. Als CD&V-bestuur hebben wij een sterk geloof in ondernemers die werk en welvaart creëren. De middelen die we verliezen door de afschaffing van deze belasting, kunnen we recupereren door een aantal interne efficiëntieverhogingen door te voeren in onze administratie, onder meer door een grotere inzet op de mogelijkheden van e-Government in ons lokaal bestuur.’