Vrijdag 21 maart ondertekenden alle 29 Kempense burgemeesters (Arrondissement Turnhout + Nijlen en Heist-op-den-Berg) het Burgemeestersconvenant. Deze ondertekening vormt het officiële startschot van een ambitieus Kempens streekproject Kempen2020.

Kempen2020 is een intergemeentelijk initiatief onder coördinatorschap van IOK samen met de partners provincie Antwerpen, VITO en de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Het doel is actie te ondernemen om tegen 2020 de CO2-uitstoot in de Kempen met minstens 20% te doen dalen.

Kempen2020 wil stappen zetten naar een regio die op een intelligente manier inzet op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Zo blijft de energiekost betaalbaar, wordt de economie versterkt en wordt een betekenisvolle ecologische winst geboekt.

Hoe is de toestand vandaag in de Kempen?

In opdracht van de Vlaamse Overheid heeft VITO voor iedere Vlaamse gemeente de CO2-uitstoot in het jaar 2011 geïnventariseerd. Deze nulmeting registreert de actuele toestand in de gemeenten en de Kempen. Het totale energieverbruik in de Kempen in 2011 was 12.631 GWh. Dit komt overeen met de elektriciteitsproductie van 1935 windturbines of een jaarlijkse verbranding van 1,22 miljard liter diesel. Dit komt overeen met een file van 40.000 grote tankwagens van hier tot in Berlijn. Voor een gemiddeld gezin bedraagt de energiekost 2.150 euro. Het energieverbruik van een gemiddelde Kempense gemeente (zie taartdiagram) toont dat samenwerking tussen organisaties over alle sectoren (huishoudens, industrie, mobiliteit, landbouw, tertiaire sector) nodig is om de ambitieuze CO2-reductie te realiseren.

De Kempen is op een klein percentage hernieuwbare energie na, volledig afhankelijk van de import van energie. Dit maakt de regio zeer kwetsbaar. Een verhoging van de energieprijzen laat zich onmiddellijk voelen bij burgers en bedrijven. Dit geld vloeit grotendeels de Kempen uit.

Kempense burgemeesters aan het woord :

Arendonk

Zoals een vuurtoren een gids is van schepen op een woelige zee, zo zijn de windmolens bakens van een nieuwe tijdperk, dat meer dan ooit inzet op hernieuwbare energie. Onze natuur - zon, wind, water, afval – vormt dé bron van energie.

Kristof Hendrickx

burgemeester van Arendonk

Baarle-Hertog

Eén van de belangrijkste projecten die van invloed zullen zijn op de vermindering van de CO2-uitstoot in Baarle-Hertog wordt de aanleg van de rondweg. Het centrum zal aantrekkelijker worden en krijgt letterlijk en figuurlijk meer zuurstof.

Leo Van Tilburg

burgemeester van Baarle-Hertog

Balen

De energiekost weegt steeds zwaarder door. Als we de energieproblemen niet snel aanpakken, zal dit onze welvaart onder druk zetten. We hebben allemaal baat bij een klimaatvriendelijke regio.

Johan Leysen

burgemeester van Balen

voorzitter IOK en IOK Afvalbeheer

Beerse

Dankzij Kempen 2020 krijgen we als gemeente de kans om de resultaten van de inspanningen die we al geleverd hebben en naar de toekomst nog willen leveren voor te leggen aan onze bevolking.

Marc Smans

burgemeester van Beerse

Dessel

We stimuleren nieuwe ontwikkelingen zoals diepe geothermie. We leven op een energiebom. We moeten hem alleen maar aanboren. Denken én doen. De uitdaging is immens!

Kris Van Dijck

burgemeester van Dessel

Geel

Als burgemeester ben ik ervan overtuigd dat lokale besturen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om de huidige klimaatverandering tegen te gaan. Hierbij moeten we niet enkel kijken naar onze burgers maar vooral zelf het goede voorbeeld geven.

Vera Celis

burgemeester van Geel

Grobbendonk

Grobbendonk voert reeds sinds jaren een duurzaam energiebeleid. Toch zijn er nog zeer veel kansen voor gemeentebesturen op dit gebied. Daarom heeft Grobbendonk in haar meerjarenplan opgenomen om maximaal in te zetten op de reductie van de broeikasgasuitstoot op heel het grondgebied.

Herman Cambré

burgemeester van Grobbendonk

Heist-op-den-Berg

Na het engagement in ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’, was het voor ons een logische volgende stap om ook Kempen 2020 te ondertekenen.

Luc Vleugels

burgemeester van Heist-op-den-Berg

Herentals

Als actieve stad met regionale functie blijven we een stad op mensenmaat, een warme stad waar het aangenaam vertoeven is in een groene omgeving. Het stadsbestuur wil dit doen in een gezonde, groene en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Jan Peeters

Burgemeester

Herenthout

Het gemeentebestuur wil volop inzetten op zowel Kempen 2020 als Klimaatneutrale organisatie 2020. De gemeente is van mening dat deze projecten complementair zijn. Door het gemeentelijk patrimonium CO2-neutraal te maken, geven we het goede voorbeeld en kunnen we de burgers gemakkelijker overtuigen om ook energiebesparende maatregelen te treffen.

Roger Gabriëls

burgemeester van Herenthout

Herselt

In 2011 werd VTC de Mixx in gebruik genomen. Het is niet alleen het meest complete maar volgens Eandis ook het meest energievriendelijke vrijetijdscentrum van België. De hogere kostprijs zal de volgende jaren ruimschoots terugbetaald worden door lagere uitbatingkosten. We zullen dit principe verder toepassen voor onze gemeentelijke gebouwen en onze ondernemers en inwoners stimuleren dit ook te doen.

Luc Peetermans

burgemeester van Herselt

Hoogstraten

Vanuit dit verantwoordelijkheidsgevoel willen we in Hoogstraten klimaatverandering tegen gaan, samen met de gezinnen, de bedrijven en de mensen die in Hoogstraten komen genieten van onze mooie gemeente. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar vooral voor de meer dan 4.000 jongeren die in Hoogstraten wonen. We doen dit voor een toekomst voor kinderen en jongeren over de hele wereld.

Tinne Rombouts

burgemeester

Hulshout

Kempen 2020 is een unieke kans om gebruik te maken van de expertise en deskundigheid van de verschillende partners in het project. Ook is het zo dat de ‘good practices’ van de andere deelnemende gemeenten een inspiratiebron kunnen zijn om zelf als gemeente een duurzaam beleid te voeren.

Geert Daems

burgemeester van Hulshout

Kasterlee

Met het ondertekenen van Kempen 2020 willen we de burgers en bedrijven actief betrekken bij het verminderen van de CO2-uitstoot.

Ward Kennes

burgemeester van Kasterlee

Voorzitter Conferentie van Kempense burgemeesters

Laakdal

Zeker op het vlak van energiezuinig wonen en huisvestiging zijn er nog een aantal uitdagingen. De gemeente bekijkt welke synergieën er met het OCMW mogelijk zijn.

Tine Gielis

burgemeester van Laakdal

Lille

Het gemeentebestuur van Lille heeft niet lang moeten nadenken om mee te werken aan Kempen 2020. Lille denkt hierbij vooral aan onze kinderen van nu en aan de komende generaties. We willen dat zij ook op een gezonde planeet kunnen leven.

Paul Diels

burgemeester van Lille

Meerhout

‘Meerhout blijft een groene gemeente’ is één van de negen doelstellingen die de ruggengraat vormen van het beleid dat Meerhout de komende jaren wil voeren.

Jos Engelen

burgemeester van Meerhout

Merksplas

Merksplas werd in 2012 uitgeroepen tot duurzaamste gemeente van Vlaanderen. Het zal een uitdaging zijn om deze rol te blijven waarmaken.

Frank Wilrycx

burgemeester van Merksplas

Mol

Met de prominente aanwezigheid van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, op ons grondgebied, zijn energiezuinige technieken voor onze gemeente al lang geen onbekende meer.

Paul Rotthier

burgemeester van Mol

Nijlen

De gemeente Nijlen engageert zich om met Kempen 2020 lokaal een antwoord te bieden op het vraagstuk van de klimaatverandering dat op internationaal niveau spaak loopt.

Paul Verbeeck

burgemeester van Nijlen

Olen

Olen kiest resoluut de weg van de duurzaamheid! Door het ondertekenen van Kempen 2020 maken we dit aan iedereen duidelijk en wordt het verankerd binnen de ganse gemeentelijke organisatie.

Marcel Bellens

burgemeester van Olen

Oud-Turnhout

De uitdaging van Kempen 2020 kunnen we als bestuur niet alleen aan, we hebben daarvoor de medewerking van al onze burgers nodig. De communicatie naar en de participatie van de bevolking zijn dan ook heel belangrijk.

Leo Nys

burgemeester van Oud-Tunrhout

Ravels

De gemeente Ravels is overtuigd van de beleidsdoelstellingen in kader van Kempen 2020. En wij willen als gemeentebestuur, niet alleen promotie voeren, maar wij willen, als goede huisvader, het voorbeeld geven.

Walter Luyten

burgemeester van Ravels

Retie

We zijn er van overtuigd dat het laaghangend fruit voor wat betreft energiebesparing te plukken is zonder grote investeringen, namelijk door het teweegbrengen van gedragsveranderingen.

Patrick Geuens

burgemeester van Retie

Rijkevorsel

De bevolking, maar ook de scholen, de lokale ondernemers en het gemeentepersoneel zullen aangemoedigd worden om werk te maken van CO2-reductie. Om dit te realiseren worden verschillende sensibilisatieacties op touw gezet.

Dorien Cuylaerts

burgemeester van Rijkevorsel

Turnhout

Om 20% CO2-reductie te realiseren op het grondgebied, willen we inzetten op het uitbouwen van een duurzame wijk, namelijk de Heizijdse Velden en willen we een uitgebreid warmtenet in de stationsomgeving uitrollen.

Eric Vos

burgemeester van Turnhout

Vorselaar

Vorselaar kent niet alleen prachtige groengebieden, het heeft de voorbije jaren altijd consequent ingezet op duurzaamheid, klimaat en energiebesparing. Zo was de gemeente ook één van de eerste gemeenten die mee het Kyotoprotocol ondertekende. Door het ondertekenen van Kempen 2020 neemt de gemeente een stevig engagement … en gaat ‘willen’ over in ‘doen’.

Lieven Janssens

burgemeester van Vorselaar

Vosselaar

Financiering van groene gemeentelijke projecten is een goede investering, zeker in moeilijke economische tijden. Het is tijd om te investeren in een koolstofarme technologie om alzo de groene groei te bevorderen en daarnaast de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Josee Heykants-Jansens

burgemeester van Vosselaar

Westerlo

Het klimaatbeleid heeft voor ons ook sociale componenten en moet mee zorgen voor minder armoede, meer groen, een beter gebruik van grondstoffen en meer werkgelegenheid. We willen ook dat de volgende generaties in een gezond en comfortabel huis in eigen dorp in de gemeente kunnen leven.

Guy Van Hirtum

burgemeester van Westerlo.