'CD&V pleit resoluut voor het behoud van de provincies als intermediair bestuursniveau', zegt gedeputeerde Peter Bellens uit Herentals.

'Waarom ?
- Om lokale besturen bij te staan bij gemeentegrensoverschrijdende uitdagingen

- Dichterbij de lokale besturen dan het "verre" Brussel

- Veel lokale besturen (zelfs gemeentelijke samenwerkingsverbanden) missen de bestuurskracht (de financiële middelen + de expertise en de helikoptervisie van onze medewerkers)

- Een intermediair niveau met een democratische bestuur en democratische controle is noodzakelijk. Daar zijn ook andere partijen het over eens. Maar ...

• Gaan we dan de provincies afschaffen en overal nieuwe lokale tussenniveautjes creëren?
• Hoeveel regiobesturen krijgen we dan ?
• Welke slagkracht/bestuurskracht/expertise gaan die hebben ?
• Besparen we dan wel echt ?
• Intercommunales zijn geen alternatief omdat die niet herverdelend kunnen werken

Belangrijk is dat de provincie maatwerk op regionaal niveau aflevert. Dat gebeurt vandaag al. De provincie Antwerpen voert reeds beleid als een provincie met streken.
Dat wil zeggen dat ze een gediversifieerd beleid voert dat andere accenten ligt in Klein-Brabant dan in de Noorderkempen of de Antwerpse Zuidrand en zeker m.b.t. de grootstedelijke problematiek.

Zelfs op de schaal van het arrondissement Turnhout gebeurt dat:
• Met een geografische regiowerking :
o Bijv. in de Merode (Zuiderkempen)
o ARO (Arendonk/Ravels/Oud-Turnhout)

• En met een thematische regiowerking :
- regionale landschappen leggen verschillende accenten,
- regioprojecten rond aangepast vervoer,
- de Warande als regionaal cultuurhuis,
- de 3 LEADER-gebieden hebben een eigen subsidieprogramma op maat van hun specifieke gebied, enzovoort ...

CD&V vindt dat deze manier van werken minstens behouden moet blijven én zelfs nog verder uitgebouwd kan worden binnen de grondgebonden beleidsdomeinen waarvoor de provincie nog bevoegd is.

CD&V blijft overtuigd van het belang van een overkoepelende sterke administratie/organisatie met veel expertise en bestuurskracht, waar andere partijen dit bestuursniveau liefst zouden zien verdwijnen.

 Wie een sterk bovenlokaal (intermediair) bestuursniveau wil dat lokale besturen écht ondersteunt en dicht bij de mensen staat, kiest voor CD&V. Alle andere partijen willen de provincies immers nog verder afslanken of zelfs afschaffen.

2. Parking ? Neen, bedankt !
Door de laatste Vlaamse staatshervorming is de provincie sinds 1 januari 2018 beleidsmatig al flink afgeslankt : de persoonsgebonden bevoegdheden – welzijn, sport, cultuur, jeugd - zijn overgeheveld naar Vlaanderen (en in mindere mate naar lokale besturen), inclusief mensen en budgetten.

Echter zonder de garantie dat de middelen die de provincie Antwerpen bijvoorbeeld specifiek in de Kempen inzette, daar in de toekomst nog voor zullen gebruikt worden !

Na de verkiezingen volgt ook nog een bestuurlijke afslanking.
- van 6 naar 4 gedeputeerden
• Tot nog toe waren er vaak 2 uit de Kempen om de Kempense belangen te verdedigen.
• Gaan de Kempen er straks nog wel 1 hebben ?
• En hoe Kempengezind gaat die zijn ... of mógen zijn ?

- van 72 naar 36 provincieraadsleden
• Van die 36 raadsleden komen er 20 uit het arrondissement Antwerpen, 9 uit de Kempen, 7 uit het Mechelse
• Gaan die 9 Kempense raadsleden voldoende doorwegen en nog samen een vuist maken als er Kempense dossiers behartigd moeten worden ?

Deze bestuurlijk afslanking is een minimale besparing op het totale werkingsbudget van de provincie, maar ze gaat ten koste van de democratische representatie van de regio's !

 CD&V Kempen wil een buffer opwerpen tegen de dominantie van de grootstad en erover waken dat ook de belangen van het platteland behartigd en verdedigd worden. Wie op het platteland woont mag geen tweederangsburger worden. Wij zijn niet "de parking" !

Vanuit deze gedachte heeft CD&V de voorbije jaren altijd mee bestuurd in de provincie Antwerpen en in de Kempen veel kunnen realiseren.

Dat is niet evident. Er zijn dossiers waar CD&V in de deputatie en in de provincieraad hard voor heeft moeten knokken : het behoud van de Warande, het opstarten van wijkgezondheidscentra in de Kempen, de redding van de fietspunten, provinciale cofinanciering bij grote Europese projecten, ....

In de toekomst zal het nog meer nodig zijn om voor de Kempen een vuist te maken, want het wordt steeds minder evident om de nodige middelen voor een goed beleid naar de regio te halen.

De Kempense kandidatenlijst :
Daarom heeft CD&V voor de Kempen negen sterke kandidaten bij elkaar gebracht. Lijsttrekker is uittredend gedeputeerde Peter Bellens.

De lijst is een gezonde mix van jong en oud, wijze ervaren mensen en wervelende frisse nieuwe krachten.

Zij delen 2 belangrijke zaken :

- De overtuiging dat de provincie de beste garantie is op een degelijk regionaal intermediair bestuur (tussen de gemeenten en Brussel).

- De vastberadenheid om de Kempense belangen in Antwerpen te verdedigen (want dat zal meer dan ooit nodig zijn).

De lijst:

1.Peter Bellens

2.Kathleen Helsen

3.Nicole Boonen

4.Hilde Vermeiren

5.Tom Lemmens

6.Michael Maes

7.Luc Van Cranendonck

8.Nic Andriessen

9.Mien Van Olmen.