Provincie verdeelt 39 CO2-meters over haar scholen en enkele 2imprezs-scholen om een optimale ventilatie of verluchting te garanderen

De provinciale scholen zijn in september opgestart in code geel. Hoewel deze code klassikaal onderwijs garandeert, moeten er extra inspanningen geleverd worden door zowel het personeel als de leerlingen om de bijhorende veiligheidsvoorschriften na te leven.

Een goede ventilatie of verluchting in het klaslokaal hoort daartoe. Met de CO2-meter kan dit gemonitord worden. De provincie Antwerpen verdeelde daarom 39 CO2-meters over de provinciale scholen en 2imprezs-scholen.

Nu de herfst haar intrede heeft gedaan en de temperatuur daalt, moeten directies en schoolgebouwbeheerders de afweging maken hoe de lokalen enerzijds voldoende verlucht blijven en anderzijds de energiekosten voor dit stookseizoen niet te hoog oplopen. De CO2-meter helpt om hierin een balans te vinden.

Gedeputeerde voor het Provinciaal Onderwijs Lemmens: "De CO2-concentratie is een goede graadmeter naar gezonde lucht in de klas. Gezien COVID-19 zich via deeltjes in de lucht verplaatst, kunnen scholen met de CO2-meter objectief meten én snel handelen.

Ventileren of verluchten is een oplossing in een leslokaal. In oudere schoolgebouwen volstaat het dan om ramen en deuren (tijdelijk) open te zetten. Voor meer moderne gebouwen die werken met mechanische ventilatie, eventueel met warmterecuperatie, kan een betere afstelling, zelfs per leslokaal, volstaan"

Van nature is de CO2-concentratie van de buitenlucht ca. 440 ppm (parts per million) maar van zodra deze in een lokaal boven de 900 ppm stijgt, geeft de CO2-meter een waarschuwing.

Eens de alarmdrempel van 1200 ppm bereikt, kan een gezond binnenklimaat niet gegarandeerd worden. Ventileren of verluchten is dan een oplossing in een (te) druk bezet leslokaal.

2imprezs

De provincie verdeelt 39 CO2-meters onder haar provinciale scholen en 2imprezs-scholen. 2imprezs is een Interreg Noordzee Regio project dat tussen 2017-2021 in vijf landen loopt en waarbij 141 scholen betrokken zijn, waaronder een vijftal provinciale scholen.

Naast PTS Boom, PTS Mechelen, avAnt, PIVA, CVO Vitant en PITO Stabroek krijgen ook niet-provinciale scholen in het kader van 2imprezs gratis CO2-meters: GO! - Pitzemburg (Mechelen), De Knipoog (Ranst), OLV-College Antwerpen (Antwerpen), Xaverius-College (Borgerhout) en Campus KaJee (Schoten).

In 2017 zijn we met andere Vlaamse partners in het EU-project ‘2imprezs’ gestapt met als doel leerlingen en leerkrachten te motiveren om hun energieverbruik op school te verminderen en een reductiedoelstelling van 30% minder CO2 te halen.

Daarom staan we een tiental scholen technische en educatief bij. Gezien het project in het najaar 2021 eindigt, wordt het in deze uitzonderlijke omstandigheden een hele uitdaging om deze doelstelling te halen.


De Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid geeft logistieke ondersteuning aan de schoolgebouwbeheerders, zoals bij het monitoren van hun energiegegevens, en verstrekt info over eco-efficiënt verluchten en ventileren. Tot slot worden er in samenwerking met Vlaamse partners de komende maanden webinars georganiseerd waarbij deze thema’s uitgebreid aan bod komen.

Slim met energie op school

Het Interreg Noordzee Regio “project 2imprezs” (2017-2021) wil leerlingen en leerkrachten motiveren om hun energieverbruik op school te verminderen en zo 30% CO2-uitstoot te besparen.

Dit door in te zetten op educatie, gedragsbewustwording van leerkrachten en leerlingen, en door te investeren in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie.

Daarom wil de provincie het energieverlies zo goed mogelijk beperken en onder controle houden. Daartoe werden er door PIME al energie-uitleenkoffers uitgeleend met  meetapparatuur waarmee leerkrachten en leerlingen energie- (licht/elektriciteit/temperatuur) en luchtkwaliteitmetingen kunnen doen, eventueel onder begeleiding van de MOS-coördinatoren.

Aanvullend zijn er nu 39 CO2-meettoestellen aangeschaft die ook voor educatieve doeleinden kunnen aangewend worden. Leerlingen kunnen de resultaten ervan registreren via een Vlaams formulier: www.zorg-en-gezondheid.be/tips-om-aan-de-slag-te-gaan-met-een-co2-meter-in-de-klas.