Gisteravond werd het strategisch meerjarenplan van Vorselaar goedgekeurd door OCMW- en gemeenteraad. Er is de voorbije maanden hard aan gewerkt door de diensten en het schepencollege.

Het gaat om een uitgebreid plan (366 pagina's) met een grondige omgevingsanalyse en meer dan 300 concrete acties die gepland worden in deze legislatuur.

'Er is een opvallend zwaar investeringsprogramma voorzien met tal van projecten die al vele jaren worden voorbereid en de komende jaren Vorselaar van straatbeeld sterk doen veranderen', zegt burgemeester Lieven Janssens.

'We selecteerden 20 concrete plannen die de toekomst, de dienstverlening en/of het straatbeeld van Vorselaar grondig zullen veranderen de komende 5 jaar:

1. Niet minder dan 9 grote rioleringswerken waardoor we een rioleringsgraad van 93% zullen behalen, bij de hoogste van Vlaanderen;

2. Heraanleg van diverse straten in verschillende delen van onze gemeente: onder meer Groenstraat/Zegbroek/Bosweg/Klissenhoek (2019), Boulevard en Nieuwstraat (2020), Markt (2021), Sassenhout, Kweek en Herderstraat (2022), Poederleeseweg en N153 (2023), Lepelstraat en Dijkbaan (2023), Vispluk, Plein, Heirbaan en Strateneinde (2024-2025) ... op verschillende plaatsen wordt geïnvesteerd in ANPR-camera's;

3. Heraanleg van het Marktplein (eerste subsidie van Vlaamse overheid inzake ontharding en provinciale laureaat van de wedstrijd 'Natuur in je buurt');

4. Een Nieuwe jeugd- en kindercampus in de Cardijnlaan (met een nieuw schoolgebouw, jeugdhuis, speelpleinwerking, jeugdcentrum en aansluiting op kinderopvang);

5. Uitbreiding van de site rond het gemeentehuis: vorming van één grote sociale campus met ook de serviceflats en dienstencentrum Sprankel!;

6. Ontmoetingscentrum voor verenigingen: meer m²'s voor de verenigingen;

7. Creatie van een groen gemeentepark rond het gemeentehuis met trage verbindingen naar het Marktplein;

8. Masterplan Lepelstraat met woonblokken, een nieuwe bibliotheek (open huis) samen met alle scholen en een medische groepspraktijk;

9. Veel aandacht voor buurten en wijken en herinrichting van trage wegen en buurtpleinen;

10. Nog meer inzetten op huisbezoeken en dienstverlening aan huis (sociale dienst en individueel lokaal cliëntenoverleg); ook de werking van de mindermobielencentrale wordt door het lokaal bestuur overgenomen;

11. Invoering van een nieuwe sociaal-pedagogische toelage;

12. Volledige verledding van de openbare verlichting ism Fluvius;

13. Zware investeringen in klimaat en energie: elk gemeentelijk gebouw wordt energiezuinig gemaakt en krijgt van zonnepanelen;

14. Investering in hernieuwbare energie (windmolens) en energiezuinige mobiliteit (elektrische en CNG-voertuigen, elektrische deelauto's);

15. Armoedebeleid verstevigen (kinderarmoedefonds) en bijkomende sociale huisvesting (onder meer projecten op Markt, Nieuwstraat en Kuiperstraat);

16. De aanleg van een kunstgrasveld voor korfbal en voetbal, en een uitbreiding van de sporthal op het sportcentrum;

17. De troeven van Vorselaar (ondernemers, erfgoed en natuur) nog meer valoriseren, onder meer door een extra buurtwinkel en nieuwe KMO-zone, een erfgoedspel "Forsellara", drie educatieve routes, een app "Ontdek Vorselaar" en de inrichting van een belevingsvolle site op de Schranshoeve (Europese subsidie Leader);

18. Veel aandacht voor overleg met adviesorganen en partners: een volledig nieuw participatiereglement met onder meer nieuwe overlegstructuren met horeca, landbouw, vrijetijdsoverleg, scholen, verenigingen, ... en een burgerkabinet;

19. Samenbrengen van de sociale winkels (sociale kruidenier, strijkatelier, tweedehandswinkeltje, ...) in één campus;

20. Vernieuwing van de Info Vorselaar en inzet van chat/skype en digitaal loket.

Dit is een greep uit in totaal 5 strategische doelstellingen, 20 beleidsdoelstellingen, 77 actieplannen en 303 acties. Daarin wordt verstandig op lange termijn geïnvesteerd: in energie & klimaat, in sociaal beleid, in pensioenlasten, in riolering, in de slagkracht van de regio (Neteland) ...

Het investeringsvolume is tegenover de vorige legislatuur (4.083.000 euro) meer dan verdrievoudigd nu (13.642.000 euro) en toch gebeurt dat zonder lastenverhogingen en met een -meer dan- uitstekend financieel evenwicht. Ook de komende legislatuur kan dus met een bijzonder positief gesternte starten.

'Belangrijk is dat dit ambitieuze programma kan gerealiseerd worden zonder de belastingen (personenbelasting/opcentiemen onroerende voorheffing) te verhogen, al voor het 19e jaar op een rij. Dat engagement werd de ganse legislatuur doorgerekend. Dat betekent dat de belastingtarieven dan 25 jaar op een rij ongewijzigd zullen gebleven zijn!

Er werd hard gewerkt om zoveel mogelijk subsidies binnen te halen. Zo zijn er niet minder dan 21 subsidies verkregen voor de hierboven genoemde projecten!

De financiële middelen worden ook verstandig beheerd met de blik op de toekomst: de aanleg van een pensioenfonds (2,3 mio euro), een fonds voor de serviceflats (530.000 euro), participaties in nutsmaatschappijen (780.000 euro) en hernieuwbare energie (960.000 euro).

De "autofinancieringsmarge" en het "gecumuleerd budgettair resultaat", de twee financiële evenwichten die het lokaal bestuur moet aantonen voor de Vlaamse overheid en Europa, zijn uitermate positief, nog positiever dan het moment waarop ACTIEV voor het eerst startte met een absolute meerderheid in Vorselaar. De gemeente staat ook dan nog altijd in de top 10 van de meest financieel gezonde gemeenten van Vlaanderen.