De Kempen heeft dringend nood aan een allesomvattende aanpak van de drugsproblematiek. Die moet op maat zijn en drugsproblemen niet zomaar criminaliseren. 'Ons uitgangspunt: een verslaving is omkeerbaar', zegt de burgemeester van Vorselaar.

Op een verslavingscongres in Herentals met zowat 210 belangstellenden uit lokale besturen, welzijnsorganisaties en hulpdiensten lanceerde de kerngroep Verslavingsbeleid Kempen een visietekst rond een geïntegreerde aanpak van deze problematiek.

Die is dringend nodig, want ook in onze regio neemt het middelengebruik jaarlijks toe, en het begint steeds op jongere leeftijd.

'Daarom zijn meer en anders 2 kernwoorden uit onze visietekst', onderstreept Janssens, lid van de kerngroep Verslavingsbeleid Kempen.

"We moeten veel meer inzetten op preventie en daar al op veel jongere leeftijd mee beginnen. Het begint al vanaf 13 jaar. We merken dat veel jongeren, hun ouders of leerkrachten niet goed weten wat de impact is of hoe ermee om te gaan. Vaak gebeurt de reactie ook op een verkeerde manier. De boodschap blijft dat drugs niet kunnen, maar van dat stigma van drugsgebruik en -verslaving willen we juist af. Door vroegdetectie willen we ook aanklampend werken."

Harde cijfers

Tijdens het schooljaar 2016-2017 zei 1,3% van de leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen ooit cocaïne gebruikt te hebben, 12% gaf aan ooit cannabis te hebben gebruikt. Harde cijfers van een dagelijkse realiteit.

Zo ook in de Kempen, Inge Truyens is lid van het Alcohol en Drugsteam bij CCG Kempen – De Meander en beaamt:  “We kunnen niet om deze cijfers heen. Middelengebruik is een bijzonder ingewikkelde kwestie; een bezorgdheid voor velen.

Het aantal jongeren dat experimenteert neemt toe, de concentraties THC in cannabis zijn alarmerend hoog en het banaliseren van alcoholgebruik is funest ...

Een integrale en consistente aanpak dringt zich op. Scholen, organisaties en besturen die deze uitdaging aangaan, kunnen we dan ook enkel toejuichen!”

De 6-koppige kerngroep Verslavingsbeleid Kempen heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Vertrekkende vanuit de opgestelde visietekst werden verschillende projecten uitgerold, allen met  een duidelijk doel om de individuele en maatschappelijke schade van verslavingsproblematieken op een humane en efficiënte manier te voorkomen, te beperken en aan te pakken.

Burgemeester Lieven Janssens is één van de penhouders van deze visietekst, en stelt: “We zijn erin geslaagd verschillende partners rond de tafel te brengen. Dankzij de visietekst ontstond er een eenduidige, consequente zienswijze en wederzijds vertrouwen in elkaars werking. Dat is uiteraard van groot belang.

Zo bleek ook in Finland waar we in december 2019 ons verhaal deelden met andere EU-landen.

Door middel van de visietekst willen we doortastend werken: meer (meer aandacht, meer middelen voor preventie, meer afstemming tussen hulpverlening) en anders (alternatieve methoden, deels decriminaliseren van de problematiek)”.

De initiatiefnemers die het Congres Verslavingsbeleid organiseerden, voelen elk vanuit de eigen sectors en netwerk de noodzakelijkheid voor een integrale en eenduidige verslavingszorg in de Kempen.

Enkel door de krachten te bundelen en samen vorm te geven aan een coherent beleid, kan er uitstekende begeleiding en ondersteuning geboden worden aan de Kempenaren met een (chronische) verslavingsproblematiek.

Koen Rombouts, voorzitter van Welzijnszorg Kempen getuigt: “De sociale diensten van de OCMW’s zijn vaak de eersten die cliënten met een verslavingsproblematiek opvangen en begeleiden.

Verslaafden kennen op meerdere terreinen de nodige problemen: financiële, sociale, justitiële, op gebied van huisvesting en werk, enz.

De maatschappelijk werkers van de OCMW’s besteden verhoudingsgewijs zeer veel energie en tijd aan hen. Preventie en een goede aansluiting met de drughulpverlening zijn daarom zeer belangrijk.”

Perfect in lijn met de visie van Prof. Dr. Vander Laenen, lichtten ook Kempense partners eigen acties en pilootprojecten toe.

De 8 partners uit het werkveld die mee de schouders zetten onder het congres verslavingsbeleid zijn: lokale besturen, OCMW’s, onderwijs, Verslavingskoepel/ ervaringsdragers, hulpverlening, huisartsen, politie en ziekenhuizen.


De Kempense kerngroep bestaat uit:
 
Lieven Janssens, Burgemeester Vorselaar  
Eric Nysmans, Directeur Welzijnszorg Kempen  
Anne Meeus, Directielid CAW  
Katleen Bosman, Adjunct-directeur CGG  
Guido Nicolaï, verslavingsarts  
Wim Smets en Patti Broeckx, substituut Procureur des Konings bij het Parket Antwerpen, afdeling Turnhout.  (pp)