Om de veiligheid in de schoolomgevingen te verhogen, legt Lille in de omgeving van al haar scholen fietsstraten aan. De technische dienst van de gemeente is hiervoor vandaag gestart met het aanbrengen van signalisatie.

Schepen van Mobiliteit Luc De Backer (Groen): De bevolkingsbevraging van dit voorjaar toonde aan dat een grote meerderheid van onze inwoners meer ruimte wil voor de zwakke weggebruiker in de dorpscentra.

Met deze maatregel spelen we graag in op deze vraag. Fietsstraten zorgen voor meer veiligheid voor de schoolkinderen. We laten de fietsstraten zoveel als mogelijk aansluiten op onze trage wegen.

Met een netwerk van fietsstraten, trage wegen en bewaakte oversteekplaatsen willen we alle schoolkinderen veilig naar school brengen en meer mensen voor de fiets laten kiezen.

De Kabienstraat aan basisschool Het Trapleerke is al een fietsstraat. De andere fietsstraten worden ingevoerd vanaf de Strapdag op 20 september voor een proefperiode tot 30 juni 2020. Tussentijds volgt er een evaluatie en indien nodig komen er aanpassingen.

Wat mag er in een fietsstraat?

In een fietsstraat mogen gemotoriseerde voertuigen fietsers niet inhalen. Je mag er maximaal 30 km/u rijden. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan (tweerichtingsverkeer) gebruiken.

Buurtbewoners en de scholen verspreiden mee de boodschap

Alle buurtbewoners ontvangen een affiche in de bus over de geldende regels in een fietsstraat. Door de affiche op te hangen, helpen ze om meer draagvlak te creëren en burgers te informeren over de geldende regels in een fietsstraat.

De scholen hebben zich geëngageerd om alle leerlingen de regels te leren die gelden in een fietsstraat. Op deze manier zijn alle kinderen ermee vertrouwd tegen de invoering op de Strapdag.

Save Charter

Deze ingrepen zijn enkele van de concrete maatregelen van het Save Charter waarin het gemeentebestuur zich engageert om onder meer de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren.

Denk mee na over de mobiliteit in Lille

In september organiseert de gemeente twee vrije inloopmomenten waarbij inwoners op een kaart de knelpunten, kansen en ideeën kunnen aanduiden om zo input voor het nieuwe mobiliteitsplan te verzamelen.

16 september : van 15.30 tot 20 uur in GBS Het Trapleerke Lille, Rechtestraat
23 september: van 15.30 tot 20 uur in GBS Gierle, Kloosterstraat.