Het nieuwe bestuur van Herentals werd vrijdagavond vlot geïnstalleerd in kasteel Le Paige. De datum van de installatievergadering werd bepaald na juridisch advies vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur en IOK.

De raadsleden legden hun eed af in handen van uittredend burgemeester Jan Bertels (sp.a), waarna Bart Michiels (CD&V) van hem de rol van voorzitter van de gemeenteraad overnam.

Zoals verwacht lokte de installatievergadering  veel familieleden en sympathisanten van de verschillende verkozenen en partijen. De voornaamste reden dat de installatievergadering van het administratief centrum naar Le Paige verhuisde, zijn de verbouwingen in de raadzaal van het AC : nieuwe micro's en dringende moderniseringswerken, het gebouw dateert al van 1985 (34 jaar oud).

'De stad hield rekening met de beslissing van de Raad van Verkiezingsbetwistingen die de Herentalse verkiezingen geldig verklaarden en de zetelverdeling definitief vaststelden', zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). 'Met het nieuwe bestuur start ook een hele nieuwe manier van besturen voor stad én OCMW.'

Ambtelijke en bestuurlijke integratie

'Tot nu toe hebben stad en OCMW Herentals ambtelijk geïntegreerd. Dat wil zeggen dat de diensten van stad en OCMW heel nauw samenwerken en dat de meeste diensten ook effectief samenwonen in logische teams.

Stad en OCMW Herentals hebben ook één organogram en organiseren gezamenlijke dienstverlening en personeelsactiviteiten. Met het nieuwe bestuur komt er ook een bestuurlijke integratie tussen stad en OCMW.'

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

'De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn blijven allebei bestaan, maar de nieuwe gemeenteraadsleden worden ook de nieuwe raadsleden van het OCMW. Dit betekent dus dat voortaan dezelfde 29 raadsleden beslissingen nemen voor stad én voor OCMW.

De zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn altijd op dezelfde datum gepland, in opeenvolgende maar aparte zittingen. De besluiten worden ook in aparte notulen opgenomen. Dat wordt zo bepaald in het decreet lokaal bestuur.'

College van burgemeester en schepenen, en vast bureau

'De uitvoerende organen van stad en OCMW zijn het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau', vervolgt Van Olmen. 'Ook deze twee bestuursorganen blijven bestaan, maar worden vanaf dit jaar samengesteld uit dezelfde beleidsmensen. Ook hier zijn de vergaderingen op dezelfde datum gepland met opeenvolgende en aparte zittingen en ook hier zijn er aparte notulen.'

Bijzonder comité voor sociale dienst

'Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt beslissingen over individuele hulpverlening van OCMW-cliënten. Dit comité wordt samengesteld uit leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en vanaf 2019 kunnen er ook externe deskundigen in zetelen. Dit comité vergadert in een aparte en gesloten zitting.'

Voorzitterschap bestuursorganen

'Er is vanaf 2019 geen aparte OCMW-voorzitter meer. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hebben nu dezelfde voorzitter. De burgemeester zit het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau voor. Het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft een eigen voorzitter.

Het OCMW blijft een aparte rechtspersoon

'Juridisch blijft het OCMW een aparte rechtspersoonlijkheid tot de federale regering anders beslist. Dat betekent dat volgende zaken apart blijven: de zittingen van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, de zittingen van college van burgemeester en schepen en vast bureau, de respectieve kredieten van meerjarenplan, de respectieve kredieten van jaarrekening en de rechtspositieregeling voor specifieke OCMW-functies', besluit Mien Van Olmen.

Samenstelling nieuwe gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

1. Mien Van Olmen (CD&V), burgemeester
2. Yoleen Van Camp (N-VA), eerste schepen
3. Jan Michielsen (CD&V), tweede schepen
4. Pascal Van Nueten (N-VA), derde schepen
5. Patrik De Cat (CD&V), vierde schepen
6. Stefan Verraedt (N-VA), vijfde schepen
7. Peter Bellens (CD&V), zesde schepen en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.

De volgorde is de anciënniteit als gemeenteraadslid en bij gelijk aantal jaren het aantal behaalde stemmen.

8. Anne-Mie Hendrickx (sp.a), raadslid
9. Jan Bertels (sp.a), raadslid
10. Liese Bergen (sp.a), raadslid
11. Victor Vervloesem (sp.a), raadslid
12. Els Sterckx (Vlaams Belang), raadslid
13. Peter Verpoorten (Groen), raadslid
14. Bart Michiels (CD&V) raadslid en voorzitter gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn
15. Bieke Baeten (sp.a), raadslid
16. Rutger Moons (CD&V) , raadslid
17. Axana Ceulemans (N-VA), raadslid
18. Rob Lathouwers (sp.a), raadslid
19. Evelyn Breugelmans (Groen), raadslid
20. Nick Kraft (N-VA), raadslid
21. Andreas Huyskens (N-VA), raadslid
22. Jennis Wagemans (N-VA), raadslid
23. Eva Brandwijk (N-VA), raadslid
24. Eva Kerckhofs (N-VA), raadslid
25. Susy Matthijs (Groen), raadslid
26. Bart Lamers (stadslijst), raadslid
27. Lore Wagemans (sp.a), raadslid
28. Tom Sluyts (Vlaams Belang), raadslid
29. Priscilla Van Thielen (Vlaams Belang), raadslid.

In het Bijzonder Comité voor de sociale dienst zetelen Peter Bellens (CD&V) als voorzitter, Pieter Laureys (N-VA), Jasmine Tegenbos (N-VA), Annelies Asselberg (CD&V), Matthias Verhegge (CD&V), Annick De Grauwe (Vlaams Belang), Leen De Wijze (sp.a), Arnout Geens (sp.a) en Evelyn Breugelmans (Groen).

Politieraadsleden

Vanavond werden ook de nieuwe politieraadsleden verkozen : Jan Michielsen, Bart Michiels, Peter Verpoorten, Axana Ceulemans, Rob Lathouwers, Andreas Huyskens, Bart Lamers en Nick Kraft. Tom Sluyts (Vlaams Belang) haalde net niet genoeg stemmen.

Filosoof Ruben Mersch

'Collega's, laten we de komende 6 jaar proberen overeen te komen zonder elkaars edele delen af te bijten', parafraseerde nieuwbakken raadsvoorzitter Bart Michiels - voor een grap altijd bereid - en bij wijze van afsluiter de Vlaamse filosoof Ruben Mersch.  Hier en daar zag je toch al een politieke bliksemschicht...

Raad van State

Mogelijk gooit een uitspraak over de financiering van de campagne van de lokale N-VA nog roet in het bestuurlijke eten. De Raad van State doet over een paar weken of maanden uitspraak over het beroep dat de gezamenlijke oppositie (zonder VB/stadslijst) in december instelde.