Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Westerlo heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de provincie om een vergunning te verlenen aan Luminus voor windmolens in de industriezone op de grens van Heultje, Wiekevorst en Hulshout.

'In ons beroep verwijst Westerlo naar haar advies bij de vergunningsaanvraag in eerste aanleg', zegt burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V).  'De gemeente voegt daar nog 6 argumenten aan toe:

1. De deputatie heeft in haar beslissing geen rekening gehouden met de conceptnota hernieuwbare energie van de gemeente. In de nota staat dat de industriezone Heultje-Hulshout atypisch is, ver van primaire wegen, maar wel dicht bij de woonkernen van Heultje en Hulshout en twee grote campings. Die conceptnota werd twee jaar geleden eenparig goedgekeurd door de gemeenteraad en is ook opgenomen in het klimaatplan van de gemeente Westerlo.

2. Twee van de drie geplande windmolens staan in de zeer onmiddellijke nabijheid van een Sevesobedrijf, met alle gevaren van dien.

3. Voor de bouw van een van de windmolens moet een biologisch waardevol jong loofbos op het terrein van Agfa Gevaert verdwijnen.

4. Een van de windmolens moet komen op het bedrijfsterrein van Agfa Gevaert. Een deel van de site is echter opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. De visuele impact op de site door de windturbine en de bijhorende verharding en ontbossing is enorm groot.

5. De windmolens verstoren de open ruimte en de functies natuurbeleving, landbouw, recreatie en toerisme in de buurt. Voor de openluchtrecreatie maakt de provincie in 2013 zelf een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Hof van Eeden en 't Heultje op. Dat gebeurde in uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan.

6. De aanvraag is niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. De windmolens passen niet in het landschap.

Overzichtsplan

Tijdens het openbaar onderzoek was er op 16 februari een infovergadering over het project. Daarna volgden 31 bezwaarschriften en 4 petitielijsten met in totaal 1721 handtekeningen. Het college gaf een negatief advies over de aanvraag op 7 maart.

De deputatie gaf op 19 mei toch een vergunning voor drie van de vier windmolens.

Met 25 stemmen voor en 1 onthouding ondersteunde de gemeenteraad op 20 juni het aan te tekenen beroep tegen de windmolens. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarop op 23 juni om beroep aan te tekenen.'

Welke windturbines?

'De geplande windmolensin Heultje  zijn van het traagdraaiende type met drie wieken, met een vermogen van 4,2 MW', klinkt het bij Luminus. 'Ze hebben een volle buismast en hun tiphoogte zal maximaal 200 meter zijn. De rotordiameter bedraagt maximaal 127 meter.

De keuze voor deze windturbinedimensies volgt de huidige evolutie naar hogere tiphoogtes en grotere rotordiameters.'  Foto rr.

Wordt vervolgd.