De Europese Commissie beveelt België aan om het systeem van loonoverleg en loonindexering te "hervormen" in overleg met de sociale partners. Tegelijk moet de wettelijke pensioenleeftijd omhoog.

Het zijn enkele van de aanbevelingen die Europa doet in het rapport waarin Belgiës begrotingsinspanningen van naderbij zijn bekeken.

Sinds begin dit jaar moeten Europese lidstaten hun begroting voorleggen aan Europa, die dan onderzoekt hoe duurzaam die precies is. Vandaag heeft de Europese Commissie haar rapport voor België voorgesteld. Het telt zes hoofdstukken.

VRT

Eén van de aanbevelingen is dat België het systeem van loonvorming en loonindexering herbekijkt. "De Commissie vraagt dat België, in overleg met de sociale partners, het systeem van loonvorming en loonindexering hervormt teneinde de stijging van de lonen nauwer te doen aansluiten bij de stijging van de productiviteit en de competitiviteit."

Volgens Europa komt de competitiviteit van de Belgische lonen nu al onder druk. Sinds 2005 zijn ze meer gestegen in vergelijking met de gemiddelde lonen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Bovendien is België extra gevoelig voor concurrentie uit lageloonlanden omdat onze economie gespecialiseerd is in laag-technologische goederen.

"Wettelijke pensioenleeftijd verhogen"

Zoals verwacht heeft de Commissie ook een opmerking over de vergrijzing in ons land. Ze noemt de staat van de Belgische overheidsfinanciën "op termijn onhoudbaar door de vergrijzing, waarvan de kosten nu al tot hoogste in de EU behoren."

Europa vraagt België om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen en die aan te passen aan de hogere levensverwachting. "Hoe langer men wacht, hoe groter de inspanning wordt", luidt het. Momenteel ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar in België.

In het algemeen moet "de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt worden tegengegaan."

Structureel besparen via de uitgaven

Voorts dringt de Europese Commissie erop aan dat België volgend jaar een grotere structurele inspanning levert, meer bepaald 0,75 procent van het BNP in plaats van 0,5 zoals nu bepaald is.

Die inspanning moet volgens Europa het liefst gebeuren aan de uitgavenkant en niet aan de inkomstenkant. Met andere woorden: niet nog meer belastingen, "want de lastendruk in België is al zeer hoog in vergelijking met andere EU-landen, 46,1 procent tegenover 40,4 procent."

"Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd"

België moet zijn werkzaamheidsgraad optrekken, stelt Europa. Die ligt momenteel op 67,6 procent voor de mannen en 61,6 procent voor de vrouwen, maar de Europese doelstelling voor 2020 is 75 procent. De financiële kloof tussen werken en niet werken is vaak nog te klein, luidt het, en de werkloosheidsuitkeringen moeten uitdoven in de tijd.

AP

Verder stelt de EC voor om de lasten en sociale bijdragen voor de lage lonen te verlagen. De lasten moeten verschuiven van arbeid naar consumptie en de fiscaliteit moet vergroenen. De EC verwijst daarbij naar het feit dat milieubelastende bedrijfsvoertuigen in grote mate fiscaal aftrekbaar zijn en zo'n 40 procent van het totale wagenpark uitmaken.

Verder moeten er activeringsmaatregelen komen die specifiek op oudere werknemers en zwakkere groepen zoals allochtonen gericht zijn.

De bankensector moet verder saneren en herstructureren, en België krijgt ook nog een opmerking over de structurele zwakke plekken in de distributiesectoren en de energiemarkt (gas en elektriciteit). Die prijzen liggen hoger dan in de buurlanden.

 

Bestraffing slechte leerling kan in de praktijk wel

Hoe bindend zijn de Europese aanbevelingen? Hendrik Vos, de Europaspecialist van UGent, zegt dat er momenteel nog geen boetes zijn vastgelegd als België de opgelegde aanbevelingen niet haalt of in de wind slaat. "Maar over een paar jaar zouden we wel in een systeem kunnen terechtkomen waar boetes volgen."

Toch zal de druk om de aanbevelingen ook effectief op te volgen, steeds groter worden. Ook nu zal die druk al vrij sterk aanwezig zijn, zegt Vos. "Er is de "peer pressure", waarbij landen elkaar in het oog zullen houden. Alles is immers beschikbaar op het internet."

Maar is nog een tweede belangrijke factor. "Ook de financiële markten kijken mee over de schouder. En zij kunnen ons wel straffen. Zij kunnen hogere rentes vragen op nieuwe leningen en daar betalen wij cash voor." Eigenlijk is de bestraffing er dus wel voor slechte leerlingen in de Europese klas, besluit Vos.

Bron : DeRedactie.be