Voor het 50e jaar op rij organiseerde IOK het intercommunaal examen, ook wel IOK-toets genoemd.  53 lagere scholen uit 23 Kempense gemeenten namen dit schooljaar deel aan de bijzondere jubileumeditie van de toets. Meer dan 9.000 leerlingen van het eerste tot en met zesde leerjaar leefden zich creatief uit in het leergebied muzische vorming. 

De voorbije weken werkten de Kempense leerlingen intensief rond muzische vorming aan de hand van een activiteitenaanbod dat per leerjaar werd ontwikkeld door IOK. Dit aanbod zette de leerlingen aan tot creativiteit en tot samenwerking. De IOK-toets omvatte ook innoverende ideeën op vlak van evaluatie.

"Onze leerlingen hebben er keihard aan gewerkt en het resultaat was heel creatief." Greet Snoekx, directeur de Bosmier, Balen.

Intercommunaal examen ... Hoe het begon...
We schrijven het schooljaar 1966-1967. Het plaatselijke gemeentelijk onderwijs had goed bevolkte klassen tot en met het vierde leerjaar. Dat gold echter niet voor het vijfde en zesde leerjaar. Veel ouders dachten immers dat hun kinderen de derde graad dienden te volgen in de 'grote' school als voorbereiding op het middelbaar onderwijs.

De toenmalige hoofdinspecteur van de kantonnale inspectie meende dat een centraal examen nodig was waarbij de leerlingen van de derde graad van de dorpsscholen konden bewijzen dat ook zij ze de leerstof beheersten. Hij vond bij IOK, opgericht om de belangen van de Kempense gemeenten te behartigen, een loyale partner. Het intercommunaal examen zag het levenslicht.

Voortdurend in beweging
Net zoals het onderwijs was ook het intercommunaal examen voortdurend in beweging. De eerste jaren werd het intercommunaal examen georganiseerd voor het vijfde en zesde leerjaar en over verschillende leerdomeinen. Om het eerlijk te laten verlopen namen leraren het examen af in een andere school.

Na enkele jaren werd aan het examen ook het behalen van een getuigschrift basisonderwijs gekoppeld. Hieraan kwam een einde doordat wetgeving de verantwoordelijkheid voor het toekennen van het getuigschrift bij de klassenraad legde. Later, met het decreet op de eindtermen, gingen de onderwijskoepels zelf schooloverstijgend examens organiseren voor het zesde leerjaar. IOK ging dan ook een andere weg op en opteerde ervoor om een bepaald leerdomein doorheen alle leerjaren te bevragen. Dat is de werking tot op vandaag.

IOK wil de scholen ondersteunen
De doelstellingen van 50 jaar geleden zijn volledig achterhaald. Vandaag wil IOK met het intercommunaal examen de scholen confronteren met hun werking en hen materiaal aanreiken dat kan leiden tot het verbeteren van het eigen onderwijsaanbod.

De IOK-toetsen zijn een middel voor interne kwaliteitszorg in de scholen en hebben een signaalfunctie voor vernieuwende didactische inzichten. IOK verzamelt jaarlijks de resultaten van de scholen. Een regionale analyse van deze gegevens, aangevuld met een aantal didactische suggesties, wordt teruggekoppeld naar de scholen. Daardoor staat niet het examen zelf centraal, maar wel wat de school met de analyse doet.

IOK werkt samen met onderwijsdeskundigen
De inhoudelijke uitwerking van het intercommunaal examen gebeurt door een werkgroep van onderwijskundigen. Da samenstelling van deze groep is in de loop der jaren gewijzigd. Aanvankelijk werden de IOK-toetsen ontwikkeld door inspectieleden. Sinds het decreet op de inspectie en begeleiding in de jaren '90 hebben scholen echter geen eigen inspecteurs meer.

Het aantal inspectieleden werkzaam in de Kempen werd fors ingekrompen. Er werd gezocht naar samenwerking met de netgebonden pedagogische begeleiding. Sindsdien kreeg de samenwerking tussen de gemeentelijke onderwijskoepel OVSG en IOK concreet gestalte.

De 50ste keer... iets anders dan anders!
Het intercommunaal examen 2016-2017 is een examen, en is het niet! Dit omwille van de keuze van het leergebied muzische vorming. Punten geven op de wijze waarop men creatief tewerk gaat, doet men best niet.

Traditioneel horen bij een examen echter punten. Dit schooljaar dus niet. De scholen krijgen per leerjaar een activiteitenreeks aangeboden waarin de leraren voldoende materiaal en ideeën kunnen vinden om hun lessen muzische vorming inhoud en gestalte te geven.

De keuze van de werkgroep om muzische vorming in de kijker te zetten maakt van de 50e editie een mijlpaal voor IOK. Volgend schooljaar zal weer een ander leerdomein centraal staan.