Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meer groene energie: Defensie draagt bij aan energietransitie en bevestigt haar maatschappelijk engagement

Om meer productie van groene energie op Belgische bodem mogelijk te maken, heeft Defensie een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Zo worden radarsystemen gemoderniseerd en zijn een aantal veiligheidsprocedures herzien, om de beperkingen vanuit Defensie voor de bouw van windmolens waar mogelijk te verminderen zonder de operationele training van Defensie in het gedrang te brengen.

Dankzij de optimalisaties en het herzien van een aantal procedures, zal het aantal beperkingen vanuit Defensie voor de bouw van windmolens in de buurt van militaire luchthavens en militaire oefenterreinen verlagen.

Door investeringen in nieuwe korte afstands-radarsystemen van de Luchtcomponent en het aanpassen en nog verder verfijnen van een aantal procedures bij de Lucht- en Landcomponent, komt Defensie daarmee tegemoet aan de vraag van de windenergiesector, die ook on-shore meer en vooral hogere windmolens wil kunnen bouwen. Voor de investeringen in de systemen kreeg Defensie van de federale overheid een budget van 6,75 miljoen euro toegekend.

Defensie moet als veiligheidsdepartement echter ook kunnen waken over haar eigen veiligheidsprocedures en voldoende oefenterreinen ter beschikking houden voor de opleiding van haar militairen. De voorbije vijf jaar werd het aantal dropzones in België voor parachute-oefeningen teruggebracht van ruim 40 naar 19.

Voor drie bijkomende dropzones werden de specifieke beschermingsregels nog geschrapt, wat het totaal nu op 16 beschermde dropzones brengt. Het aantal dropzones verder afbouwen is niet mogelijk en niet wenselijk om de trainingsmodaliteiten niet in het gedrang te brengen.

Toch heeft Defensie nog een aantal aanpassingen doorgevoerd om de bouw van hogere (hogere) windmolens in de buurt van die nog bestaande dropzones toe te laten, voornamelijk in Wallonië. Ook in de omgeving van de luchtmachtbasis in Koksijde, die op termijn zal sluiten na de verhuis van de Search & Rescue-capaciteit naar Oostende, worden de beperkingen door Defensie na die verhuis grotendeels opgeheven.

Op vrijdag 17 november werd op voorstel van Minister van Defensie Ludivine Dedonder een eerste investeringsproject goedgekeurd door de Ministerraad om de radarsystemen van Defensie te moderniseren. Dat zal Defensie toelaten veiliger te werken volgens de nieuwste beschikbare technologie en maakt dat vanuit Defensie minder beperkingen zullen zijn voor windmolenprojecten. Defensie moet daarnaast ook waken over haar trainingsmogelijkheden voor de operationele inzetbaarheid van onze militairen, en dus bestaande uitsluitingszones en behouden. Daarnaast zijn er nog andere elementen die kunnen maken dat er beperkende factoren zijn, zoals de aanwezigheid van bijvoorbeeld NAVO-pijpleidingen.

De ministerraad heeft vandaag, vrijdag 22 december, kennisgenomen van de roadmap die door Defensie wordt voorgesteld om de belemmeringen voor de uitrol van hernieuwbare energie tot een minimum te beperken zonder de trainingscapaciteit van Defensie te belemmeren.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: “Defensie moet uiteraard het evenwicht kunnen bewaren tussen haar veiligheidsprocedures en trainings- en opleidingsmogelijkheden en het meewerken aan de verdere uitbouw van onze energieonafhankelijkheid.

Dankzij de verdere investeringen in onze radarsystemen en het moderniseren van een aantal procedures en regels, levert Defensie een belangrijke bijdrage in die energieonafhankelijkheid: we verlagen het aantal door Defensie opgelegde beperkingen voor de bouw van windmolens op land. Met deze modernisering van de regels en een aantal versoepelingen, toont Defensie zich opnieuw een partner voor meer groene en hernieuwbare energie, in het belang van de strategische autonomie van ons land.”

Minister van Energie Tine Van der Straeten: “De federale regering toont duidelijk haar ambitie om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. Op 18 maart 2022 werd 1,2 miljard euro vrijgemaakt om de energietransitie te versnellen, met bijzondere aandacht voor windenergie op land.

Het actieplan van de minister van Defensie toont aan dat we samen, ongeacht ons werkgebied, obstakels kunnen wegnemen om onze energie in eigen handen te nemen en onze energieonafhankelijkheid te vergroten door ons los te maken van fossiele brandstoffen”.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: “Deze regering heeft de productie van hernieuwbare energie enorm versneld. De ‘roadmap’ die Defensie vrijdag voorstelde, toont aan dat het mogelijk is om, in nauwe samenwerking met onze luchtverkeersleiders, de technische beperkingen die de locatie van windmolens beperken, op te heffen.

Dit zal in de toekomst een aanzienlijke toename van de productie van windenergie op land mogelijk maken. Sneller investeren in hernieuwbare energie is de snelste manier om ons klimaat te beschermen, onze energieonafhankelijkheid te waarborgen en de goedkoopste energie te leveren aan onze burgers en bedrijven.”

Deel dit artikel