Naar aanleiding van het voorontwerp van de wet die voorziet dat bodems die verontreinigd zijn door radioactieve stoffen kunnen worden gesaneerd, bezocht de minister Annelies Verlinden (CD&V) vanmiddag de site van Umicore in Olen.

De Ministerraad keurde op haar vraag een voorontwerp van wet goed. Hierdoor kan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in de toekomst de gebruikers en eigenaars van potentieel verontreinigde terreinen veiligheidsmaatregelen en financiële lasten opleggen en saneringen afdwingen.

"Ons land telt een aantal sites die verontreinigd zijn door natuurlijke of kunstmatige radioactieve stoffen. Door het ontbreken van een wettelijk kader kunnen saneringen momenteel niet worden afgedwongen.

Hier brengen we nu verandering in.

De stemming van de nieuwe wet is een cruciale stap in de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen radiologische risico's", aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

'Een voorbeeld van zo'n verontreinigde site is die van Umicore Olen, oude site Union Minière'

Een voorbeeld van zo'n verontreinigde site is die van Umicore in Olen. Het is een gevolg van de historische radiumproductieactiviteiten van het vroegere Union Minière, dat in de jaren '70 zijn activiteiten heeft stopgezet.

De productie-installaties zijn inmiddels ontmanteld, terwijl de opslagplaats voor residu's is gesaneerd om alle mogelijke schadelijke gevolgen voor werknemers, omwonenden en het milieu uit te sluiten.

De historische activiteiten van Union Minière hebben geleid tot een verontreiniging met laagradioactieve residu's van de bodem, niet alleen binnen, maar ook buiten de perimeter van de huidige site van Umicore.

Hoewel de stralingsgevolgen momenteel beperkt zijn en geregelde radioactiviteitsmetingen van het FANC aantonen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, is het toch belangrijk de gronden op termijn verder te saneren. Enkel dan kunnen ze worden hergebruikt voor andere doeleinden.

"Umicore is zeer verheugd met deze wetgeving, die voor alle belanghebbenden duidelijkheid schept in deze complexe materie. In de werkgroep rond de sanering van historische radiumactiviteit van Union Minière, werken het FANC, NIRAS, OVAM en Umicore al geruime tijd samen om te komen tot concrete en duurzame oplossingen voor deze historische verontreiniging.

Deze wetgeving sluit aan bij onze inzet en overtuiging als verantwoordelijk bedrijf, om ons historisch passief zo goed mogelijk te beheren en oplossingen voor de lange termijn uit te werken", zei Pierre Van de Bruaene, Umicore Senior VP Environment, Health and Safety.

"Voor de inwoners van Olen is het bijzonder belangrijk dat er een definitieve oplossing komt voor het tijdelijk opgeslagen materiaal op en rondom de site van Umicore. Ik verwelkom als burgemeester van de gemeente Olen het noodzakelijk wettelijk kader voor de saneringswerken van de site", zei Seppe Bouquillon, burgemeester van Olen.

Dankzij het nieuwe wettelijk kader van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, dat nu voor advies is voorgelegd aan de Raad van State, zal het FANC kunnen optreden bij bestaande én eventuele toekomstige verontreinigingen.

Zo zal het veiligheidsmaatregelen kunnen afdwingen, zoals het instellen van een veiligheidsperimeter of het stilleggen van graafwerkzaamheden.

Verder zal het financiële lasten kunnen opleggen en eigenaars en gebruikers van verontreinigde gronden kunnen verplichten om te saneren.'

'Financiering belangrijk : de vervuiler is hier bekend'

Het nieuwe wetsontwerp van de minister accentueert ook de financiering van de sanering.

'In het geval hier in Olen is de vervuiler bekend en het bedrijf neemt ook volop verantwoordelijkheid. Dat horen we graag. Waar die bereidheid niet aanwezig is, kan er nu dwingend opgetreden worden", onderstreept de minister.

Umicore is al langer bezig het opsparen van budgetten om de sanering van de betrokken terreinen te financieren. 

Op de foto vlnr. : Geert Defieuw, directeur van de Umicore site; minister Annelies Verlinden; Seppe Bouquillon burgemeester Olen; Wouter Ghyoot, Group Director Sustainable Value Chain binnen Environment Health and Safety; Geraldine Nolens, Executive Vice President Umicore; en John Pagnaer, Head of Environment Olen / C. Jacobs/ NNieuws.