Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mol en Balen samen in beroep tegen windturbine op bedrijfsterreinen AGC Glass Europe

Mol en Balen tekenen samen beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunde windturbine op bedrijfsterreinen van AGC Glass Europe. Deze vergunning werd aangevraagd door Luminus en AGC Glass Europe.

Ondanks het negatief advies van het gemeentebestuur en de talrijke bezwaarschriften van buurtbewoners verleende de Vlaamse overheid midden februari alsnog een vergunning. 

Eind september 2021 zette de Vlaamse regering een streep door de windturbine die begin 2021 door Luminus was aangevraagd. Luminus bleef evenwel overtuigd van de locatie en diende in het najaar van 2023 een nieuw aanvraagdossier in met een bijkomende motivering en extra studies.

Het gemeentebestuur gaf eind 2023 opnieuw een negatief advies. Dit advies was consequent met het gemeentelijk standpunt voor een eerdere aanvraag in 2021. De Vlaamse overheid is evenwel bevoegd. De rol van het gemeentebestuur beperkte zich tot advies.

Niets veranderd

Feitelijk veranderde er met deze tweede aanvraag niets aan de inplanting of de hoogte van de turbine. Het gemeentebestuur gaf een negatief advies voor de eerste aanvraag. Ook de deputatie van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid kenden finaal geen vergunning toe.

Het gemeentelijke negatief advies werd bij deze eerste aanvraag als volgt gemotiveerd en gecommuniceerd: “Deze bijkomende vierde turbine zou bij realisatie een tiphoogte krijgen van 200 meter, wat een stuk hoger is dan de drie bestaande turbines. Dergelijke hoogte heeft een grote impact op de directe omgeving en wijkt daardoor te sterk af van de drie andere windturbines. Daarnaast heeft deze vierde turbine een negatieve visuele impact op zowel het casino (een beschermd monument) als de citéwijk (onroerend bouwkundig erfgoed). Ten slotte staat deze vierde turbine onvoldoende in lijn met het kanaal en de overige drie turbines. Dit vergroot de storende visuele impact voor de bewoners van de nabijgelegen woonwijken.”

Waarom nieuwe aanvraag?

De nieuwe aanvraag paste volgens Luminus en AGC Glass Europe binnen de maatschappelijke uitdaging om de afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen te verminderen. Daarnaast draagt de windturbine volgens Luminus en AGC bij tot het streven naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Zij beoordelen de bedrijfssite van AGC Glass Europa als een geschikte locatie voor een windturbine. Dit zou de vierde zijn op het bedrijventerrein Berkebossen.

Vergunning Vlaamse overheid

Tijdens het openbaar onderzoek liepen er heel wat bezwaarschriften binnen. Ook het gemeentebestuur gaf een negatief advies. De Vlaamse overheid nam na studie van het dossier evenwel de beslissing om een windturbine op deze locatie wel te vergunnen.

Standpunt in beroep

'Volgens de gemeentebesturen van Mol en Balen voldoet de toegekende vergunning niet aan de wettelijke motiveringsplicht. Zo wordt de impact van de windturbine op de nabijgelegen tuinwijk onvoldoende beoordeeld. Deze motivatie is bij een windturbine met uitzonderlijke tiphoogte van 200 meter van essentieel belang.

Ook de grote afstand tot het kanaal (415 meter tegenover gemiddeld 142,5 meter voor de drie bestaande windturbines) vergroot de mogelijke impact van de turbine op de volledige woonwijk.

Gezien de locatie vlakbij de gemeentegrens beslisten de gemeentebesturen van Mol en Balen om samen een beroepsschrift in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze zal het correcte verloop van de procedure controleren en gaat na of alle genomen beslissingen voldoende gemotiveerd zijn. Op basis van deze analyse kan de raad beslissen om de vergunning al dan niet te vernietigen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt geen inhoudelijke beoordeling ten gronde van het dossier.'

Deel dit artikel