Vandaag is de laatste dag van het openbaar onderzoek over het ontwerp natuurbeheerplan Tielenheide – Calievallei. Het college van burgemeester en schepenen van Kasterlee heeft deze kans aangegrepen om aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een advies over te maken.

Militair domein Tielenheide

Het beheerplan heeft betrekking op een Europees habitatrichtlijngebied dat voor het grootste deel betrekking heeft op militair domein in Tielen en op de Calievallei. De doelstelling van dit plan is het vastleggen van maatregelen, die tegemoet komen aan de uitgewerkte natuurstreefbeelden.

De maatregelen hebben o.m. betrekking op de toegankelijkheidsregeling van dit uitgestrekte gebied en op de bescherming van de biodiversiteit in het plangebied. In het militaire domein wil ANB vooral een heidecorridor realiseren. In de Calievallei ligt de nadruk op de verdere ontwikkeling van broekbossen.

Adviezen van Landbouwraad en Milieuraad

Omdat de impact van de maatregelen niet gering is voor landbouw en milieu, werd dit plan ook voorgelegd aan beide gemeentelijke adviesraden. Beide adviesraden begrijpen dat de intentie om de waterhuishouding van de Caliebeekvallei te wijzigen een positief effect zal hebben voor de beoogde fauna en flora.

Maar vooraleer tot dergelijke maatregelen wordt overgegaan moet een duurzame en eerlijke oplossing gevonden worden voor de tegenstrijdige belangen van natuur en landbouw. Ze vragen ook om zonder duidelijke consensus met de landbouw geen maatregelen te nemen die effect hebben op de landbouw.

Twee grote bekommernissen van het gemeentebestuur

Het schepencollege heeft de adviezen van landbouwraad en milieuraad overgenomen in zijn advies, maar heeft er zelf eigen bekommernissen aan toegevoegd. Die gaan enerzijds over de toegankelijkheid en anderzijds over de fietsverbinding.

Het gemeentebestuur vraagt uitdrukkelijk om het publiek de mogelijkheid te bieden om van dit natuurlandschap te kunnen genieten onder de vorm van wandelen, joggen of mountainbiken, op specifiek daartoe uitgestippelde trajecten.

De andere vraag heeft betrekking op de snelle fietsverbinding tussen Herentals en Turnhout die de provincie Antwerpen wil realiseren. Die loopt over het grondgebied van Tielen.

Voor het gemeentebestuur loopt de snelste en veiligste fietsverbinding dwars door het militaire domein en dus doorheen het plangebied van voorliggend natuurbeheerplan. Het schepencollege vraagt daarom in zijn advies aan ANB om met dit beheerplan de mogelijke piste van een fietsostrade parallel aan de spoorweg of over bestaande infrastructuur binnen dit gebied, niet te hypothekeren.

Het volledige natuurbeheerplan is terug te vinden op: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplanneninzien/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie