De Vlaamse overheid maakt een uitvoeringsplan om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven tot in het Ruhrgebied.

Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. Elk van de drie mogelijke trajecten loopt door Geel. De stad erkent dat de aanleg van de leidingstraat een duurzame oplossing zou kunnen zijn, maar wil dat zowel de impact op inwoners (onteigeningen) ,natuur en de ruimte zo klein mogelijk gehouden wordt en bezorgt haar bezorgdheden aan de Vlaamse overheid.

Op basis van het huidige dossier kan het college van burgemeester en schepenen geen positief beleidsadvies geven.

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

Het Departement Omgeving vraagt in opdracht van de Vlaamse Regering aan het college van burgemeester en schepenen een advies over deze startnota. Vooraleer dit advies uit te brengen, heeft het bestuur het dossier grondig bestudeerd en de Milieu- en natuurraad (Minaraad), de landbouwraad en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van Geel geraadpleegd.

Impact op Geel

Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, waaronder ook Geel. In de startnota worden drie trajecten voorgesteld die allemaal door Geel lopen.

In een strook van 45 meter waaronder de leidingstraat loopt, mag er niet meer gebouwd worden en mogen geen bomen of diep wortelende struiken aangeplant worden. Dit heeft een impact op bestaande en toekomstige inplanting van woningen, landbouw- en natuurgebied en industrie.

Impact op woongebieden

Momenteel zouden er volgens de plannen bij het traject 'Noord' vier woningen betrokken zijn. Bij het traject 'Combinatie' en het traject 'Zuid' (deze lopen gelijk over het grondgebied van Geel) gaat het over zes woningen waarvan één bedrijfswoning.

Verder zijn er ook heel wat percelen waarbij de leidingstraat door de tuin zou lopen of over (landbouw)grond. De stad wil dat het departement Omgeving onderzoekt of er bijvoorbeeld door de aanleg van ondiepe tunnels minder woningen en gebouwen getroffen zouden worden.

Impact op milieu, natuur en landbouw

Het traject 'Noord' loopt ten noorden van het Albertkanaal en doorkruist drie agrarische gebieden, twee beschermde landschappen en vier gebieden met een hoge natuurwaarde. Bovendien kruist het tracé 'Noord' de bevaarbare waterloop kanaal Bocholt – Herentals.

Het traject 'Zuid' (en 'Combinatie') doorkruist twee gebieden met een hoge natuurwaarde. De stad wil dat de impact op de natuurgebieden die doorkruist worden en andere omgevingscriteria meer in detail onderzocht wordt. Als er alternatieve routes op het grondgebied van stad Geel mogelijk zijn, die minder waardevolle natuurgebieden doorkruisen, moeten die in overweging worden genomen.

Impact op industrie

Het traject 'Zuid' (en 'Combinatie') loopt volledig door het toekomstige bedrijventerrein Liessel. De impact op de ontwikkeling van Liessel betreft 4,5 hectare. De diagonale ligging van de leidingstraat t.o.v. het terrein zorgt voor een zeer ongelukkige functionele indeling van de toekomstige industriegronden.

Liessel wordt gezien als één van de laatste strategische bedrijventerreinen in Geel en moet een antwoord bieden op het zeer nijpend en acuut tekort aan industriegronden in de omgeving. Daarom wil de stad wil dit bedrijventerrein vrijwaren.

Negatief advies

Stad Geel zal een negatief advies indienen bij de Vlaamse overheid om haar bezorgdheden door te geven. De stad erkent dat de aanleg van een leidingstraat op lange termijn een duurzame oplossing zou kunnen zijn en veel vrachtwagens van de weg kan halen, maar wil dat de impact op inwoners (onteigeningen), natuur en de ruimte zo klein mogelijk gehouden wordt.

Op basis van het huidige dossier kan het college van burgemeester en schepenen geen positief beleidsadvies geven over de trajecten die voorliggen. Het concept leidingstraat op zich is goed, maar de wijze waarop dit nu is uitgewerkt is onvoldoende en het college van burgemeester en schepenen vraagt dan ook aan de Vlaamse overheid om het huiswerk toch deels opnieuw te maken.

Vandaag verstuurt de stad het advies van het college van burgemeester en schepenen per brief naar de bewoners van de woningen die mogelijk onteigend zouden worden.

Publieke raadpleging

De opmaak van een GRUP doorloopt een vast wettelijk omschreven procedure. De procedure voorziet vijf fases of stappen waarvan de startnota de eerste is. Nog tot 30 april loopt de publieke raadpleging van de startnota, dan worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie in de scopingnota.

Die nota beschrijft zowel de publieke reacties als de alternatieven die onderzocht zullen worden en ook de aanpak van het onderzoek naar effecten op milieu en veiligheid. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp van het GRUP.

Zelf reageren op startnota

Inwoners van Geel kunnen ook nog reageren op de startnota tot en met 30 april. Dit kan online via het inspraakformulier op de website van het departement Omgeving, per brief naar Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel of door afgifte van je brief tegen ontvangstbewijs aan de dienst grondgebonden zaken, Werft 20 in Geel.

Meer gedetailleerde informatie over het GRUP Leidingstraat Antwerpen – Ruhr is te vinden op de website van het departement Omgeving.