Het gemeentebestuur geeft een negatief advies voor de twee windturbines die NIMBY-projects wenst te bouwen in de omgeving van Sas VI en Sas VII. De windturbines staan volledig ingetekend op grondgebied Dessel, maar komen vlakbij de gemeentegrens waardoor ook ons advies van belang is. De initiatiefnemer wenst de twee windturbines te bouwen langs de Retiebaan (N118), ten noorden van het kanaal Bocholt – Herentals.

Alle geïnteresseerden konden tijdens het openbaar onderzoek de plannen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening en een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Tijdens dit openbaar onderzoek liepen er zeven bezwaarschriften binnen.

 Het gemeentebestuur verwijst voor zijn negatief advies naar de gewestplanbestemming van de gronden. Zo staan de turbines ingetekend in waardevol agrarisch gebied. In deze waardevolle gebieden zijn windturbines volgens de bevoegde instanties niet toegelaten. Bovendien staan de turbines in het midden van een grote open ruimte, wat een ernstige verstoring inhoudt van het waardevolle landschap. Daarbij sluiten de turbines niet evenwijdig en van kortbij aan op een grootschalige lijninfrastructuur zoals het kanaal, een belangrijke voorwaarde om windturbines kwalitatief in te passen in de open ruimte. Een laatste motivering van het negatief advies is de minimumafstand tot de nabije woningen. Zo bedraagt deze 339 meter terwijl ons gemeentelijk kaderplan voor windturbines een minimumafstand hanteert van 350 meter.

Twee windturbines

Het project gaat over de bouw van twee windturbines van elk 3,4 megawatt. De aanvrager is NIMBY-projects in samenwerking met EDF Luminus. Zij zijn niet de enige initiatiefnemers voor windturbines in de omgeving van Sas VI en Sas VII. Momenteel lopen er verschillende procedures, waaronder 7 windturbines van Ecopower in Mol, een project van Aspiravi en nog een nabijgelegen project in Dessel.

Stedenbouwkundige vergunning

Dit openbaar onderzoek handelde over de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Het gaat hier over de zogenaamde ‘bijzondere procedure’, wat betekent dat de provincie Antwerpen beslist over de vergunning. De gemeenten Dessel en Mol worden om stedenbouwkundig advies gevraagd. Beide gemeentebesturen organiseerden een openbaar onderzoek en geven vervolgens een advies.