Het college van burgemeester en schepenen Mol geeft een negatief advies voor de realisatie van 6 windturbines van 200 meter hoogte in de bossen van SCK-CEN.

'Het college evalueert het windturbineproject als 'disproportioneel' en totaal niet passend in de omgeving. De realisatie van dit project zou onherroepelijk grote schade toebrengen aan dit uniek stil groengebied.

De negatieve impact op de natuurwaarde en de toeristische/recreatieve aantrekkingskracht van dit gebied is veel te groot. Dit project zou een rechtstreekse inbreuk betekenen op het welzijn van talrijke inwoners en bezoekers.

In het gewestplan is de betrokken zone aangeduid als gebied voor de vestiging van kerninstallaties. Deze gebieden zijn bedoeld voor nucleaire installaties, onderzoekscentra en alle installaties die hiermee verband houden.

De inplanting van eventuele nieuwe nucleaire infrastructuur moet met grote zorg gebeuren, zodat de bestaande natuur en bossen maximaal gerespecteerd blijven. Gebieden voor de vestiging van kerninstallaties zijn sinds een tiental jaar gelijkgesteld met zones voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen.

Het enorme groengebied waarover we spreken wordt doorkruist door de slingerende vallei van de Breiloop en talrijke recreatieve wandelpaden. Naast bossen telt het gebied zogeheten 'landbouwkamers'.

De noordzijde van het gebied wordt begrensd door het kanaal Herentals-Bocholt. Ten noorden van dit kanaal liggen opnieuw omvangrijke weilanden en bossen. Aan de overige zijdes wordt het gebied omsloten door landelijke, rustige woonwijken.'

Waardevol stil groengebied

'Doorheen de afgelopen decennia is deze enorme groenzone uitgegroeid tot een waardevol rustig en stil groengebied waar wandelaars en fietsers in de eerste plaats genieten van de ongerepte natuur en bijhorende stilte.

Net buiten het gebied liggen enkele horecagelegenheden, vooral populair dankzij de pittoreske ligging. Windturbines zouden deze stilte voorgoed verstoren, zeker 's avonds en 's nachts.

In tegenstelling tot andere locaties waar de bouw van windturbines door de hogere overheid wordt gepromoot, is hier geen industriële activiteit aanwezig. Op deze locatie ligt geen autostrade die het geluid van de windturbines absorbeert en doet opgaan in het andere overvloedig aanwezige achtergrondgeluid.

Het naastgelegen kanaal straalt als lijninfrastructuur in de eerste plaats rust en sereniteit uit. Daardoor kan het kanaal niet gebruikt worden als structurerend lijnelement voor windturbines, zoals dit bijvoorbeeld wel geldt voor een autostrade of een kanaal met aanpalende industriezone.'

Bescherming centrale groenas

'De enorme groenzone sluit via de Gooreersels/Oude Bleken aan op een centraal gelegen groene as in onze gemeente.

Deze as wordt gevormd via de verschillende bossen van de Galbergen, Haaksstraat, Rollekens/Sint-Theresiastraat, 15 Kapellens, De Rooy, Zelm en vervolgens Gooreersels/Oude Bleken. Het gemeentebestuur heeft de beleidsintentie om deze groene as voor de komende generaties maximaal te bewaren en te versterken.

Het windturbineproject staat haaks op deze visie. Voor de windturbines zou in totaal 1 hectare bos moeten sneuvelen. Verschillende wandelpaden en brandgangen moeten een definitieve verharding krijgen, wat onvermijdelijk de natuurwaarde aantast.

Dit bos herbergt als uitgestrekt stilte- en rustgebied talrijke reeën, vossen, marterachtigen, vogelsoorten,... Dieper gelegen in het bos vinden zij hun - tot op heden - onverstoorde schuilplaats of nest. Windturbines zouden deze rijkelijk aanwezige fauna onvermijdelijk aantasten.'

Aantasting landschappelijke waarde

'Ook landschappelijk heeft dit enorme gebied een grote waarde. De bossen worden doorsneden door rechte wandelpaden en de kronkelende Breiloop, met af en toe zogeheten 'landbouwkamers'.

De vele wandelaars ervaren dit gebied vooral als een gaaf en ongeschonden landschap, typerend voor onze streek. Zes windturbines van maar liefst 200 meter hoog passen niet in zo'n omgeving.

De turbines zullen zowel in het bos als van kilometers ver te zien zijn, waarbij de draaiende rotorbladen met een diameter van 126 meter voortdurend de aandacht trekken. De extra wegen die noodzakelijk zijn voor de windturbines zullen onvermijdelijk bijkomende zichtlijnen op de turbines creëren.'

Verouderd advies

'Aanvullend stelt het college van burgemeester en schepenen dat in het dossier MER (Milieueffectenrapport) wordt verwezen naar een advies van het Agentschap Natuur & Bos (ANB) van 8 jaar geleden.

Dit advies is volgens het gemeentebestuur niet meer actueel. Een recent advies is noodzakelijk. De geluidsmetingen zijn gebaseerd op wettelijke regels die gelden voor kleine windturbines.

Voor windturbines van deze grootteorde zijn onvoldoende geluidsgegevens gekend. De wetgeving hierover heeft de technologische ontwikkelingen onvoldoende gevolgd, zo stelt het gemeentebestuur.'

Wat nu?

De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich in dit dossier tot het organiseren van het openbaar onderzoek en het verlenen van advies. Het openbaar onderzoek heeft geleid tot talrijke bezwaarschriften.

Deze zullen conform de procedure worden geïnventariseerd en overgemaakt aan de bevoegde overheidsinstanties.

Het formele ongunstige advies van het college zal met de bijhorende motivatie eveneens worden overgemaakt, waarbij het finaal aan de Vlaamse regering is om te beslissen over een vergunning.

Na deze beslissing behoren de bestaande wettelijke beroepsmogelijkheden voor alle betrokken partijen steeds tot de opties.