Op 1 januari verdwijnen de premies voor zonnepanelen en de meeste andere energiebesparende maatregelen. Lees hier wat er nog allemaal verandert op 1 januari 2012.

1. Meeste premies voor energiebesparende maatregelen verdwijnen 
Vanaf 1 januari verdwijnen de meeste federale premies voor energiebesparende maatregelen. Enkel voor dakisolatie is nog een belastingaftrek mogelijk. Het gaat om een van de maatregelen uit het federale regeerakkoord.

Met uitzondering van dakisolatie verdwijnen de premies voor energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld voor dubbele beglazing en zonnepanelen maar ook voor zonneboilers, warmtepompen, thermstatische kranen en zuinige verwarmingsketels. Ook de belastingvermindering voor passiefhuizen, lage energiewoningen en nulenergiewoningen verdwijnt in 2012.

Voor dakisolatie blijft de premie behouden, zij het gewijzigd. De belastingafrek bedraagt 30 in plaats van 40 procent en is niet meer overdraagbaar. Voor de timing van het verdwijnen van de premie gelden dezelfde data en principes als bij de korting voor groene wagens. Je hebt nog recht op de korting voor bestellingen tot 27 november, ook al wordt er pas in 2012 geleverd. Wie op 28 november of later bestelde, maar nog voor het jaareinde geleverd krijgt, heeft ook nog recht op de aftrek via de belastingaangifte.

De zes federale regeringspartijen besloten dat de bevoegdheid over een resem belastingvoordelen exclusief bij de deelstaten ligt, al merkten ze op dat voor enkele groene voordelen de gewesten hier al bevoegdheid hebben en dus geen bevoegdheidsoverdracht nodig is.

De Vlaamse regering bekijkt bij de begrotingscontrole in februari 2012 wat ze kan doen om de schrapping van de fiscale kortingen te compenseren. Minister van Energie Freya Van den Bossche zei al dat ze het wegvallen van de belastingvermindering gedeeltelijk wil opvangen. Voor de groene lening, een tijdelijke maatregel die sowieso eind 2011 stopt, is er ook een nieuwe regeling. De belastingvermindering voor betaalde intresten van dergelijke lening, daalt van 40 naar 30 procent voor aanslagjaar 2013.

2. Groene stroomcertificaten voor zonnepanelen brengen minder op
Het bedrag voor groenestroomcertificaten voor zonnepanelen neemt geleidelijk aan af. Vanaf 1 januari krijgt wie een installatie plaatst met een vermogen van maximaal 250 kW nog 250 euro per certificaat in plaats van 270 euro voorheen. Voor installaties van meer dan 250 kW is dat 90 euro in plaats van 150 euro.

3. Strengere energienormen voor nieuwe woningen
Nieuwe woningen, scholen en kantoren in Vlaanderen
moeten een stuk energiezuiniger zijn vanaf 1 januari 2012. Voortaan geldt voor die gebouwen de E70-norm, wat concreet betekent dat die gebouwen nog een stuk beter geïsoleerd zullen moeten zijn en zuiniger zullen moeten omspringen met de energie die ze nog nodig hebben. Europese regels leggen op dat alle nieuwe gebouwen in 2021 zo goed als energieneutraal moeten zijn. Dat betekent dat het gebouw bijna geen energie meer verbruikt. Dat einddoel is nu opgenomen in een decreet.

4. Hervorming en hogere leeftijd brugpensioen 
Vanaf 1 januari wordt de leeftijdsgrens voor het brugpensioen opgetrokken en dooft het halftijdse brugpensioen uit. De naam brugpensioen wordt vervangen door het "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". Het gaat om een van de belangrijke maatregelen uit het regeerakkoord van de regering-Di Rupo.

De federale ministerraad keurde in december twee ontwerp-kb's goed voor de nodige hervormingen. De teksten worden nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck "verwacht geen problemen". Eens het advies overgemaakt is, zou de koning het kb ondertekenen waarna het in het staatsblad gepubliceerd wordt en vanaf 2012 van kracht zou zijn.

De minimumleeftijd in het "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag" verhoogt naar 60 jaar en de anciënniteit naar 40 jaar voor nieuwe cao's vanaf 1 januari 2012. Voor de verlenging van bestaande cao's zullen de nieuwe voorwaarden vanaf 2015 van kracht worden. De hervorming voorziet in een aangepaste regeling voor vrouwen. In ondernemingen in moeilijkheden geldt de minimale leeftijd van 52 jaar. Elk jaar komen daar zes maanden bij tot de leeftijd van 55 jaar in 2018. In ondernemingen in herstructurering geldt de minimumleeftijd van 55 jaar vanaf 1 januari 2013. De bestaande regels voor gelijkgestelden blijven behouden in afwachting van een harmonisering in een
volgende fase. 

5. BTW op  betaaltelevisie omhoog
De btw op betaaltelevisie stijgt van 12 naar 21 procent. Het gaat om een maatregel van de nieuwe federale regering. Alle bestaande mogelijkheden voor de radio- of televisieontvangst zullen zo onderworpen zijn aan hetzelfde tarief.

6. Beurstaks hoger
In 2012 gaat de taks op beursverrichtingen met 30 procent de hoogte in. Daarnaast komt er een heffing op de omzetting van effecten aan toonder. Beide maatregelen vloeien voort uit het nieuwe federale regeerakkoord. Voor effecten aan toonder die in 2012 omgezet worden, komt er een taks van 1 procent. In 2013 stijgt dat naar 2 procent. De taks is niet van toepassing op effecten aan toonder die in 2012 of 2013 vervallen. De effecten aan toonder zijn al langer niet meer beschikbaar en moeten tegen 2014 omgezet zijn in 'gematerialiseerde effecten'.

7. BTW op notariskosten
Wie een beroep doet op de diensten van een notaris of deurwaarder, moet vanaf 1 januari 21 procent btw betalen op diens
ereloon. De btw-heffing is een maatregel van de nieuwe federale
regering. De regeling geldt voor de erelonen van alle aktes die de notaris verlijdt, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis en het afsluiten van een hypothecaire lening. Volgens de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) betekent dat bij de aankoop van een huis van 200.000 euro bijvoorbeeld een meerkost van 454 euro.

8. Roerende voorheffing stijgt naar 21 procent
De roerende voorheffing op financiële inkomsten zoals dividenden en interesten worden vanaf 2012 onderworpen aan een roerende voorheffing. Het gaat om een maatregel van de nieuwe federale
regering. De inkomsten van dividenden en interesten worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 21 procent. Er is ook sprake van een extra belasting van 4 procent indien de inkomsten van dividenden en interesten meer bedragen dan 20.000 euro (in dat geval dus 21 4 procent). De vrijstelling op spaarboekjes blijft wel bestaan en ook de interesten op de staatsbons waarop eind november kon worden ingeschreven,
blijven op 15 procent.

9. Call center moet binnen 2,5 minuut antwoorden
Op 1 januari treedt het charter voor klantvriendelijkheid in werking. Het charter voorziet onder meer in een maximale wachttijd bij een call center van 2,5 minuten. Voorts bepaalt de tekst dat telefoneren naar een callcenter of een klantendienst tegen een minimale kost gebeurt en dat er een mogelijkheid bestaat tot gratis call back.

10. Postzegel 4 eurocent duurder
De prijs voor een postzegel voor een binnenlandse zending wordt 4 eurocent duurder vanaf 1 januari. Bij aanschaf van tien postzegels of meer moet vanaf dan 65 eurocent per zegel betaald worden, in plaats van 61 eurocent. Bij een aankoop per stuk stijgt de prijs van 71 eurocent naar 75 eurocent.

11. Auto inschrijven 10 euro duurder
De vergoeding voor de inschrijving van voertuigen stijgt van 20 naar 30 euro. Dat is het gevolg van een ontwerp van koninklijk besluit waarvoor de ministerraad half december het licht op groen zette.

12. Loonsverhoging van 3,47 procent voor 400.000 bedienden
De lonen van de 400.000 bedienden die deel uitmaken van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB), gaan op 1 januari met 3,47 procent omhoog. De verhoging valt uiteen in een loonindexering van 3,17 procent en een stijging met 0,3 pct als gevolg van het door de regering opgelegde akkoord.

13. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen arbeiders en bedienden 
Als gevolg van het door de regering opgelegde interprofessionele akkoord, veranderen vanaf 1 januari de opzegtermijnen voor sommige arbeiders en bedienden. Vooral de arbeiders zien hun opzegtermijn omhoog gaaNieuwe regeling opzeggingstermijnen arbeiders en bedienden.

14. Studenten mogen 50 dagen per jaar werken
Op 1 januari veranderen de wettelijke regels rond studentenarbeid. Zo wordt het aantal dagen dat studenten mogen werken tegen een verlaagde RSZ-bijdrage opgetrokken tot 50, verspreid over het hele jaar.

15. Wachtuitkering wordt inschakelingsuitkering
Vanaf 1 januari 2012 is de wachtuitkering omgevormd tot een inschakelingsuitkering. De wachttijd wordt een beroepsinschakelingstijd. Het doel is schoolverlaters intensiever te begeleiden in hun zoektocht naar een job, zegt minister van Werk Monica De Coninck.

16. Bedrijfswagens zwaarder belast 
Bedrijfswagens worden zwaarder belast. In het oude systeem wordt het belastbare voordeel voor het gebruik van een bedrijfswagen bepaald in functie van een forfaitair bepaalde afstand tussen woon- en werkplaats en de CO2-uitstoot. Dat systeem wordt omgevormd: het voordeel zal worden bepaald in functie van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig. De maatregel moet de begroting in 2012 zo'n 200 miljoen euro opleveren.

17. Schenking van familiale onderneming vrijgesteld
Wie zijn familiale onderneming nog tijdens zijn leven wil overdragen, kan vanaf 1 januari 2012 genieten van een vrijstelling van schenkingsrechten. Bedoeling is om de schenkingsregeling te vereenvoudigen en zo ondernemingen aan te sporen niet te lang te wachten met nadenken over de overdracht van het bedrijf.

18. Altijd advocaat bij ondervraging politie en gerecht
Vanaf 1 januari 2012 treedt het Salduz-permanentiesysteem in werking. Dat houdt in dat de advocatenordes een permanentiesysteem organiseren waardoor politieagenten en onderzoeksrechters ten alle tijde een beroep kunnen doen op een advocaat om een verdachte bij te staan bij een verhoor, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eist.

19. Klassieke legbatterijen verboden
Vanaf 1 januari 2012 moeten volgens een Europese richtlijn alle leghennen gehuisvest worden in een verrijkte kooi of alternatief systeem. Klassieke legbatterijen zijn voortaan verboden.

20. Onverdoofde castratie varkens niet meer getolereerd 
Vanaf 1 januari worden in ons land in principe geen varkens meer onverdoofd gecastreerd. De Belgische federatie van slachthuizen Febev vroeg de boeren eerder dit jaar om hun varkens niet langer onverdoofd te castreren, en de praktijk tegen 1 januari 2012 volledig te bannen. Het gaat niet om een wet, maar volgens Febev kunnen de boeren niet anders dan ophouden met het onverdoofd castreren van hun varkens. De klanten van de slachthuizen zien de praktijk immers liever verdwijnen ten voordele van alternatieven. (Belga/EE)