Omwille van de aanhoudende droogte en het uitblijven van regen riep de Droogtecommissie eerder deze week code oranje uit voor heel Vlaanderen. Op advies van de Droogtecommissie ondertekende gouverneur Cathy Berx op 24/07 een politiebesluit waardoor er bijkomende waterbesparende maatregelen werden opgelegd in de provincie Antwerpen.

Eerder evalueerde en verfijnde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste deze maatregelen. Op basis van de bevindingen van de coördinatiegroep is er een nieuw politiebesluit met waterbesparende maatregelen opgesteld. Dat nieuwe politiebesluit is vanaf nu van kracht.

Spring steeds zuinig om met water!

Gouverneur Cathy Berx roept nogmaals op om rationeel en zuinig om te springen met water. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water. Niet enkels burgers, maar ook openbare besturen en bedrijven vragen we om gezond verstand te gebruiken en geen drinkwater te verspillen aan niet-essentiële zaken.

Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling). Ook voor andere types water zoals grond-of regenwater geldt: spring er zuinig en bedachtzaam mee om.

Wat doet de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen?

Vanmiddag kwam de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen samen om de eerder genomen maatregelen te evalueren. Ze bekeken bovendien of er bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

Door het groeiende neerslagtekort en de aanhoudende droogte kunnen er immers ernstige moeilijkheden ontstaan voor een normale waterbedeling. De coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen oordeelt dat maatregelen nodig blijven met het oog op het oog op rationeel, zuinig en functioneel waterverbruik, het voorkomen van waterverspilling en het handhaven van een minimumpeil in de waterlopen.

Gouverneur Cathy Berx: "Je moet dit besluit zo interpreteren dat zuinig waterverbruik verzekerd moet kunnen blijven met het oog op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van mens en dier. Zeker in tijden van grote of aanhoudende hitte zoals nu. We hebben de maatregelen ook telkens afgewogen tegenover bestaande nood –en interventieplannen, en/of met het oog op een veilig verloop van sportmanifestaties, evenementen of festivals.

We vragen wel uitdrukkelijk aan iedereen om maximaal gebruik te maken van een ander type water dan drink/leidingwater, tenzij wanneer dit om de veiligheid en gezondheid van mens en dier noodzakelijk is. Ook hier geldt weer: gebruik alle water, ongeacht herkomst, spaarzaam en doordacht.

Onderstaande maatregelen zijn ook ingegeven door de zorg voor de goede ecologische toestand van onze onbevaarbare waterwegen. Evenals door het garanderen van de economische functie van de bevaarbare waterwegen.

Wat staat er nu in het aangepaste besluit?

Captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen

- Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Maatregelen ter beperking van het waterverbruik:

1. Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;

- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen;

- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;

- voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land –en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen;

- voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

- in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2. Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 08:00u en 20:00u met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen.

In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200 [1] of met één van de straffen alleen.

Water besparen, hoe doe ik dat?

Zorgzaam omgaan met water blijft de kernboodschap. Enkele tips:

Wees zuinig met alle water, ook het regenwater. Zo vermijd je te moeten overschakelen op drinkwater voor huishoudelijke toepassingen.Probeer maximaal je water te hergebruiken. Voordat warm water uit de kraan komt, gaat er eerst koud water verloren. Vang dit op om planten water te geven of om groenten mee te wassen.Laat alleen een volle wasmachine draaien. Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers

Meer waterbesparende tips? Kijk op https://www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte