'Ik stel vast dat burgers het niet langer voldoende vinden om één keer om de 6 jaar hun stem uit te brengen, ze willen constant in gesprek gaan met de politiek', zegt gemeenteraadslid Frans De Cock.

'Burgers zijn dus niet alleen kiezers. Ze willen ook betrokken worden bij het beleid. Nu zijn ze soms dissidenten die zich verzetten tegen bepaalde plannen, maar ze kunnen ook pioniers zijn die goede ideeën aanreiken of mensen die zich verenigen in wijkraden of comités om adviezen te geven aan de overheid.

Burgerparticipatie is de nieuwe democratie. Die trend is niet meer te stoppen, ook niet in Westerlo. Open Vld-Westerlo wil hierop inspelen.

'Daarom willen wij samen met een aantal onafhankelijke burgers een nieuw project uitwerken voor Westerlo en een nieuwe lijst met een neutrale naam indienen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ons project is een zuiver gemeentelijk en onafhankelijk project. Wij willen het politiek debat aangaan met ALLE burgers van Westerlo.

Om dit te bereiken doen we een aantal zeer concrete voorstellen om deze participatie / betrokkenheid van de burgers bij het beleid te versterken :

Spreekrecht voor de burgers over specifieke thema's op elke gemeenteraad.
Beslissingsrecht voor de burgers over deeldorpbudgetten en wijkbudgetten (jaarlijkse burgerbegroting)

Opwaardering van de gemeenteraad die ook geregeld naar de deeldorpen en de wijken trekt voor het debat met de buurtbewoners. Zo krijgt men beter voeling met de lokale problemen zoals sluipverkeer, parkeerdruk, onderhoud speelpleintjes...

Verplichte bewonersvergaderingen met een ruim inspraakrecht en adviesrecht voor de burgers bij grote of ingrijpende projecten/investeringen (bv. inzake mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening,... ) Deze bewonersvergadering komt er steeds voorafgaandelijk aan de opmaak van de detailplannen.

'Voor Westerlo is dit nieuw en ingrijpend qua methode van beleidsvoering, die de ganse legislatuur, 6 jaar lang, inspraak geeft aan de burgers (ipv 1 keer om de 6 jaar bij de verkiezingen).

Wij geven de mensen van Westerlo zo terug een echte stem.

Uiteraard zullen we ook nieuwe en frisse voorstellen doen voor onze andere prioriteiten (het volledige programma wordt later bekend gemaakt) :

een propere, leefbare en duurzame gemeente met aandacht voor huisvesting, welzijn van mens en dier...
een zorgzame gemeente voor alle zorgbehoevenden in Westerlo (ouderen en personen met handicap)
een veilige en verkeersveilige gemeente met voorstellen voor de mobiliteitsproblemen
kansen bieden aan jongeren, aan de verenigingen, bedrijven en handelaars,..kortom aan elke Westerlonaar
zorgen voor financiële stabiliteit gedurende 6 jaar

Onze nieuwe lijst krijgt de naam "Open & Positief Westerlo"

We staan open voor iedereen die positief en constructief is en die wil meewerken aan een "beter" Westerlo. Een lijst voor mensen met gezond verstand, die het contact en het debat met de burgers aangaan.'