Nieuwe Blue Deal-middelen voor {beek.boer.bodem} in vallei Kleine Nete :
Landbouwers en natuurbeheerders kunnen zich hiermee nog beter wapenen tegen droogte.

De Vlaamse overheid maakt bijkomende middelen vrij voor het project {beek.boer.bodem} in de vallei van de Kleine Nete. Hiermee kunnen landbouwers en andere terreinbeheerders werk maken van een duurzaam water- en bodembeheer en de waterkwaliteit verbeteren.

Betere waterinsijpeling, efficiënt watergebruik en een klimaatrobuuste bodem helpen het evenwicht herstellen tussen landbouw, natuur en water. Doel van het project? De vallei van de Kleine Nete droogterobuust maken.

Nu het werkingsgebied van {beek.boer.bodem} van 4 naar 12 gemeenten is uitgebreid, zijn de Blue Deal-subsidies van 900.000 euro voor de landbouwers en terreinbeheerders een welkome steun in de rug.

Met deze middelen, toegekend binnen de projectoproep Water-Land-Schap 2.0 van de Vlaamse overheid, kan {beek.boer.bodem} landbouwers en natuurbeheerders meer droogtemaatregelen aanbieden.

Dat gaat onder meer over infrastructuur zoals stuwen of aanpassingen aan de drainage van de velden, waarmee het water ter plaatse wordt opgehouden en het de kans krijgt om langzaam in de bodem te sijpelen.

Op die manier vult de grondwatervoorraad aan en heb je een reserve tijdens droogteperiodes. Daarnaast heeft het programma ook andere droogtemaatregelen op het menu staan, zoals aangepaste gewassen en wisselteelten, en maatregelen die het sponseffect van de bodem vergroten, zoals houtsnippers verwerken in de grond.

"Enkele jaren geleden zijn we met de gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} gestart in de vallei van de Aa, een deelgebied van de Kleine Nete. De werking ervan wordt onder meer gefinancierd via een eerste Water-Land-Schap-project", vertelt gedeputeerde De Haes. "Intussen begeleiden we de landbouwers en natuurbeheerders daar volop bij de uitvoer demomaatregelen, die we ook monitoren. Waar nodig, sturen we bij.

Dat werk bleef niet onopgemerkt, zodanig dat maar liefst acht andere Kleine Nete-gemeenten mee wilden instappen. Dat we nu, mee dankzij dit tweede Water-Land-Schap-project, {beek.boer.bodem} kunnen uitrollen naar de hele vallei van de Kleine Nete, is dan ook bijzonder goed nieuws. En het is bovendien een mooie erkenning van de Vlaamse overheid voor het al geleverde werk in de vallei van de Aa."

Dankzij bijkomende Blue Deal-middelen kunnen landbouwers, bos- en natuurbeheerders bij {beek.boer.bodem} aankloppen voor maatregelen tegen droogte.

Land- en tuinbouwers zijn belangrijke partners

Coördinator provincie Antwerpen kan nu samen met de lokale besturen en partners werken aan een gebiedsprogramma dat nog meer maatregelen op het terrein brengt.

De vrijwillige medewerking van land- en tuinbouwers is daarbij onmisbaar. Zij kiezen mee de best passende maatregelen voor hun gronden.

"We zetten sterk in op het informeren en begeleiden van onder meer landbouwers zodat zij de voor de best passende maatregelen kunnen kiezen. Met een sterk partnerschap gaan we deze uitdaging aan", legt De Haes uit.

"Dat doen we onder meer met goed bezochte demodagen, workshops en infosessies, tot en met persoonlijke begeleiding en advies op maat door onder andere Hooibeekhoeve."

Een maïsveld geplaagd door droogte. De bladeren krullen op, de kolven zijn kleiner of ontbreken.

{beek.boer.bodem} zoekt actief naar meer droogterobuuste gewassen.

Bossen mee in het project

Met de goedgekeurde projectaanvraag wil {beek.boer.bodem} naast landbouwgrond ook de bosbodems meenemen in het bodembeheer.

De gebiedscoalitie werkt onder meer aan strategie om de verzuurde bosbodems aan te pakken.

In de vaak aangeplante naaldbossen sijpelt water moeilijk tot in de zanderige Kempense bodem. Gedeputeerde De Haes licht de plannen toe: "Door stapsgewijs voor meer loofbomen te zorgen, kan de waterinsijpeling verbeteren. Dankzij doordacht geplaatste stuwtjes worden bossen dan weer niet langer onnodig ontwaterd.

Met deze en andere maatregelen kan de grondwatervoorraad voor bossen in de regio mettertijd aangroeien. De bosomvorming en heraanplant of natuurlijke verbossing gebeurt onder de vleugels van de Bosgroep Kempen Noord en Bosgroep Zuiderkempen die een sterke expertise hebben op het terrein".

Een naaldbos heeft vaak een droge en zure bodems. Door overgang naar gemengd bos, stuwen en andere maatregelen wil {beek.boer.bodem}in de vallei van de Kleine Nete de grondwatervoorraad voor bossen vergroten.

{beek.boer.bodem} is opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete.