Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwe bouwcode moet aanzetten tot duurzaam bouwen in Geel

Een studiebureau gaat samen met de stad en experten de bestaande Geelse bouwvoorschriften afstemmen op de huidige en toekomstige noden. Hierbij brengt de stad haar ambities op vlak van klimaat en ruimtelijke ordening in de praktijk. De stad hoopt de nieuwe bouwvoorschriften klaar te hebben tegen begin 2024.

Mensen die gaan bouwen moeten met heel wat regels rekening houden. Een deel van die regels staat in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit van de Vlaamse overheid maar er zijn bijkomend ook specifieke regels voor Geel.

Die liggen vandaag vast in verschillende, vaak verouderde stedenbouwkundige verordeningen. Met de bouwcode worden deze verordeningen herzien, gebundeld en – met toelichtingen en illustraties – meer leesbaar gemaakt.

Meer aandacht voor duurzaam bouwen in de nieuwe bouwcode

Schepen van ruimtelijke ordening Bart Julliams: “Als stad hebben we met het beleidsplan ruimte een duidelijke visie van hoe we in de toekomst met onze ruimte willen omgaan. Zo willen we bijvoorbeeld sterk inzetten op ontharding en vergroening, ook op privédomein. Momenteel ontbreken er duidelijke richtlijnen voor inwoners. De nieuwe bouwcode zal hier wel rekening mee houden.

De stad engageert zich verder ook om de doelstellingen van het Energie- en klimaatactieplan Kempen 2030 te behalen. Tot nu toe kon de stad nieuwe bouwprojecten onvoldoende aftoetsen aan de visie uit deze beleidsplannen. In de nieuwe bouwcode kunnen deze richtlijnen nu wel worden opgenomen.”

Timing

Er zijn drie stedenbouwkundige verordeningen: een algemene basisverordening, een voor verkavelingen en een parkeerverordening. Deze worden alle drie herzien. Het studiebureau doet eerst een vooronderzoek en gaat dan in overleg met experten om zo tot een visie te komen. Daarna wordt de bouwcode opgemaakt en getoetst aan reeds behandelde dossiers.

Nadien volgt nog de procedure om tot goedkeuring door de gemeenteraad te komen. Een openbaar onderzoek, waarin ook de Gelenaar de kans krijgt om opmerkingen te geven over de bouwcode, maakt daar deel van uit. De stad hoopt de nieuwe bouwcode klaar te hebben in de eerste maanden van 2024.

Een handleiding voor inwoners, architecten én stadsdiensten

Hoewel het een technisch-juridisch document is, zal de bouwcode een toegankelijk document vormen met een logische opbouw en duidelijke regels. Door de bouwcode op te vatten als een handleiding, wordt deze verordening een overzichtelijk en makkelijk te hanteren document, zowel voor de inwoners van Geel en architecten als voor de stadsdiensten.

Met deze bouwcode kunnen de stad en haar inwoners samen de schouders zetten onder het verder uitbouwen van Geel tot een mooie, leefbare en aangename plek.

Deel dit artikel