Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwe fietsontsluiting wijk Wuytsbergen-Ekelen

Vandaag zijn het nieuwe dubbelrichtingsfietspad en de fietstunnel onder het spoor in Ekelenberg (Herentals) officieel in gebruik genomen. Ze bieden een veilige en vlotte fietsverbinding tussen de wijk Wuytsbergen-Ekelen, de Lierseweg en de fietssnelweg Hasselt-Antwerpen.

Deze werken kaderen binnen de bouw van een nieuwe hogere spoorbrug over het Albertkanaal.

De Vlaamse Waterweg nv bouwde in Herentals een nieuwe hogere spoorbrug. De aanpassing van het spoortracé aan weerszijden van de brug gaat hand in hand met investeringen in veilige fietsinfrastructuur.

"We creëren in Herentals niet alleen efficiëntere transportroutes, maar investeerden ook in veilige en duurzame alternatieven, zoals vrijliggende fietspaden en fietstunnels," benadrukt de Lydia Peeters, Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “De verhoging van de spoorbrug bood kansen voor een bijkomende fietsverbinding tussen het bebouwde gebied aan de Ekelstraat en omliggende straten enerzijds en de Lierseweg (N13) en verder richting Albertkanaal (fietssnelweg F5). Door samen te werken met verschillende overheden en instanties, konden de projecten worden gebundeld, wat resulteerde in kostenefficiënte oplossingen. Dit leidt tot een win-winsituatie voor de samenleving.”

“De provincie Antwerpen benutte deze samenwerking om voorbereidende werken uit te voeren voor de realisatie van de fietsostrade F103 Lier-Herentals, inclusief aansluitingen op andere fietspaden. Dit integreerde naadloos met de spoorwegwerken, wat resulteerde in een kostenefficiënter traject voor de fietsostrade.”

"Als stad onderzochten we al een tijdje hoe we de wijk Wuytsbergen-Ekelen beter konden ontsluiten voor fietsers. De oorspronkelijke verbinding over/onder het spoor situeerden zich in Vossenberg en De Beukelaer-Pareinlaan en ter hoogte van de Belgiëlaan (stationsomgeving) en liggen relatief ver uit elkaar. De Vlaamse Waterweg nv bood ons de opportuniteit om deze bijkomende duurzame verbinding aan te leggen binnen het project van de nieuwe spoorbrug”, vertelt Mien Van Olmen, burgemeester Herentals.

“Tegelijk investeerden we in de aanleg van een 3 m breed en +/- 250 m lang fietspad tussen de Lierseweg en Ekelenberg. Fietsers kunnen nu via deze nieuwe veilige en vlotte fietsverbindingen van de wijk Wuytsbergen-Ekelen naar de Ring en de fietsostrade F5 Hasselt-Antwerpen.”

“Het nieuwe spoortracé van de hogere spoorbrug werd parallel aan het oude tracé gebouwd waardoor de bestaande sporen in gebruik konden blijven tijdens de werken. Hierdoor kon de nieuwe fietstunnel voor Ekelenberg, in  twee fasen gebouwd worden zonder spooronderbreking. Omdat deze tunnel, in tegenstelling tot de tunnels in Vossenberg en De Beukelaer-Pareinlaan, niet onder het spoor moest ingeschoven worden was de kostprijs van deze werken ook aanzienlijk lager”, belicht Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

De nieuwe fietstunnel kruist zowel de nieuwe spoorlijn als de toekomstig aan te leggen fietssnelweg Herentals  - Lier F103.  De tunnel is 20 m lang en 5,10 m breed en biedt een veilige doorgang onder het spoor voor fietsers.

Het project verhoging spoorbrug is een realisatie van vereende krachten, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel, de stad Herentals, de Provincie Antwerpen en Pidpa.

De werken worden uitgevoerd door aannemersconsortium TM Artes Roegiers – Aelterman - Taveirne voor een totaal bedrag van 53,3 miljoen euro (excl. btw). De Vlaamse Waterweg nv investeert 44,5 miljoen in de verhoging van deze spoorbrug, Infrabel voorziet 5,9 miljoen, de provincie Antwerpen en de stad Herentals investeren elk 1,1 miljoen en Pidpa voorziet 0,7 miljoen.

 

Het grotere plaatje: verhoging bruggen Albertkanaal

De bouw van een nieuwe spoorbrug maakt integraal deel uit van de grootschalige opwaardering van het Albertkanaal, gericht op het stimuleren van vervoer over water. Door systematisch alle bruggen over het kanaal te verhogen tot een doorvaarthoogte van 9,10 meter, biedt De Vlaamse Waterweg nv volop kansen voor onze binnenscheepvaart.

"De opwaardering van het Albertkanaal is niet alleen een verandering in de fysieke structuur van de bruggen, maar ook een verschuiving in onze transportmodaliteiten. Door de verhoging van de spoorbrug geven we een impuls aan de modal shift van de weg naar het spoor en de waterweg," aldus Koen Anciaux, voorzitter raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv."

Door de capaciteit van het Albertkanaal te vergroten, stimuleren we duurzame alternatieven voor vrachtvervoer. Zo dragen we bij aan een verbeterde mobiliteit en een verhoging van de veiligheid. Deze ontwikkeling maakt het niet alleen aantrekkelijker voor logistieke spelers en ondernemers om vrachtwagens in te ruilen voor de binnenvaart, maar draagt ook bij aan een duurzamere en efficiëntere toekomst voor het transportwezen in Vlaanderen.

Ekelenberg, Herentals, België

Deel dit artikel