Het centrum van Retie is vandaag het kruispunt van drie drukke gewestwegen: de Turnhoutsebaan/Molsebaan (N18), de Europalaan/Geelsebaan (N118) en de Kasteelstraat (N123).

"Om de zware verkeersdruk in het dorpscentrum te verminderen, wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de bestaande halve Ring ten westen van Retie (R18) herinrichten.

De nieuwe Ring krijgt ventwegen en ter hoogte van de kruispunten enkelrichtingsfietspaden in asfalt.

Om de doorstroming te verbeteren worden ook de kruispunten zelf onder de loep genomen. De volledige herinrichting zal zowel de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de ring als in het centrum verbeteren", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De eerste werken worden ten vroegste in de loop van 2022 op het terrein verwacht.

Vernieuwde ring scheidt doorgaand en plaatselijk verkeer
De nieuwe ring (R18), Pijlstraat, Sint-Paulusstraat en Nieuwstraat, wordt heringericht met ventwegen. De centrale rijbaan krijgt aan beide kanten een groenzone met bomen of hagen en behoudt haar snelheidsregime van 50km/u. De ventwegen liggen tussen de groenzone en de woningen en krijgen een maximumsnelheid van 30km/u.

Ze zijn bovendien enkel bestemd voor lokaal verkeer, fietsers en voetgangers. Dit zorgt ervoor dat het doorgaand en plaatselijk verkeer van elkaar wordt gescheiden.

Vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen

"Bij de uitwerking van het ontwerp van de R18 werd voldoende ruimte voorzien voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. Ter hoogte van de kruispunten krijgen fietsers vrijliggende fietspaden in asfalt.

Bovendien komen er aan de kruispunten en zijstraten oversteekplaatsen met een middeneiland of een fietssluis, zodat fietsers de ring veilig kunnen kruisen", vertelt minister Peeters.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

Samen met de herinrichting van de ringweg vernieuwt rioolbeheerder Aquafin de riolering in de Pijlstraat, Sint-Paullusstraat, Nieuwstraat, Kasteelstraat en Molsebaan. Met het oog op duurzaam waterbeheer legt Aqaufin een gescheiden rioleringsstelsel aan dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert.

Start werken nog te bepalen

Een studiebureau tekende de voorontwerpplannen uit. Deze voorlopige plannen geven al een goed beeld van de toekomstige weginrichting. Uit de plannen blijkt ook dat langs de ring grondverwervingen van privé-eigendom nodig zijn. Deze belangrijke stap die is opgestart, zal grotendeels de verdere timing van het project bepalen.

Daarnaast moeten we een omgevingsvergunning aanvragen en een aannemer zoeken. Om al deze redenen is een concrete startdatum van de werken nog onduidelijk. Let wel, de voorbereidende nutswerken beginnen al voor de start van de effectieve wegenwerken, vermoedelijk in de lente van 2022.'