N-VA, CD&V en Open VLD hebben hun Vlaamse regeerakkoord voorgesteld. De ploeg wil starten met een begroting in evenwicht, maar daarvoor zal de komende 2 jaar hard moeten worden bespaard. Een overzicht van wat de nieuwe regering wil doen.

"Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan". Die VVV-combinatie is het centrale drieluik in het 127 pagina's tellende regeerakkoord. Het is een duidelijke verwijzing naar de "Verandering voor Vooruitgang"-campagne van de N-VA. U kan het volledige regeerakkoord hier lezen.

Er is afgesproken om al vanaf 2015 aan te knopen met een budgettair evenwicht. Om dat doel te bereiken zal de regering-Bourgeois I grondig moeten besparen.

Volgens het regeerakkoord zal dat in de eerste plaats binnen het eigen overheidsapparaat gebeuren. Het aantal entiteiten wordt "drastisch" verminderd.

De provincies worden niet afgeschaft, maar wel fors afgeslankt. Ze krijgen enkel nog grondgebonden bevoegdheden. Steden met meer dan 200.000 inwoners (Antwerpen en Gent) nemen zelf de taken van de provincies in handen. Het aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd, het aantal gedeputeerden beperkt tot vier.

Kinderbijslag

Wat de kinderbijslag betreft, is het de bedoeling om (ten vroegste vanaf 2016) een gelijke kinderbijslag te geven voor elk kind. De bestaande rangorderegeling en de leeftijdstoeslag worden afgeschaft, maar er komen wel sociale correcties.

Voor de personen met een handicap die wachten op zorg, beloven de regeringspartners "extra ondersteuning vanaf dag één". "De inspanningen om mensen met de grootste ondersteuningsnoden te helpen, drijven we op", luidt het nog.

Woonbonus en openbaar vervoer

De woonbonus, één van de nieuwe Vlaamse bevoegdheden, wordt grotendeels behouden. Voor bestaande contracten verandert er niets. Voor contracten vanaf 2015 komt er wel een bijsturing. Daarnaast komt er een onderzoek of er op termijn een keuze kan komen tussen een woonbonus of een verminderd registratierecht. Om tegemoet te komen aan de noden op het vlak van wonen wil de regering tegen 2020 ook 93.000 bijkomende woongelegenheden creëren.

Bij het openbaar vervoer gaat het gratis-beleid op de schop. De Vlaamse vervoersmaatschappij moet haar kostendekkingsgraad verhogen. De eigen inkomsten moeten omhoog, bijvoorbeeld door extra inkomsten uit reclame of "gedifferentieerde tarieven". Daarnaast wordt het concept "basismobiliteit" vervangen door "basisbereikbaarheid".

Onderwijshervorming

Op onderwijsvlak komt er een loopbaanpact om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs wordt uitgevoerd en er komt een "masterplan scholenbouw" om bijkomende plaatsen te creëren. In het hoger onderwijs komen er uiterlijk in 2018-2019 niet-bindende toelatingsproeven voor alle richtingen.

Nog een opvallend punt is dat voor inburgeraars de bestaande "inspanningsverbintenis" wordt vervangen door een "resultaatsverbintenis".

Naast een vereenvoudiging van de schenkings- en registratierechten wordt ook de veelbesproken echtscheidingstaks of "miserietaks" teruggeschroefd. Het tarief voor koppels die scheiden, gaat opnieuw omlaag naar 1 procent.

Andere opvallende zaken

Bij Media valt op dat het derde net van de VRT niet verdwijnt, maar enkel nog zal gebruikt worden voor de ontkoppeling van Ketnet en Canvas.

Wat de dienstencheques betreft, nog één van die nieuwe bevoegdheden, kiest Bourgeois I ervoor om de prijs en de fiscale aftrek te behouden.

Het doelgroepenbeleid wordt ingesnoerd. De doelgroepen worden beperkt tot jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap.

Het vastgelegde tracé van de Oosterweelverbinding blijft behouden én er komt een studie over de overkapping van de Antwerpse ring. Open VLD, dat tegen de Oosterweelverbinding is, laat daarmee dus een van zijn breekpunten vallen. (vrt)