• Infoavond parkeren op 21 februari• Maak van je straat een speelstraat • Vacature deskundige sociale dienst• Nationale gezondheidsenquête• Op stap met de gids: Maleswandeling• Leeskasteel in de bib• Koffieconcert muziekacademie• ...

Infoavond parkeren op 21 februari
Op donderdag 21 februari om 19.30u organiseert het stadsbestuur een infomoment over het parkeerbeleid in fuifzaal De Waai, Werft 28. Alle Gelenaren ontvingen een persoonlijke uitnodigingsbrief voor dit infomoment. Het stadsbestuur roept iedereen op om deze avond bij te wonen. Het bestuur wil graag de mening kennen van zoveel mogelijk Gelenaren, ongeacht of ze het al dan niet eens zijn met het huidige parkeerbeleid. Deelnemers aan de infoavond krijgen nadien de kans een enquête in te vullen. Het bestuur zal de informatie uit deze evaluatieronde samen met elementen van andere evaluaties grondig bestuderen om na te gaan of een bijsturing van het huidige parkeerbeleid noodzakelijk of wenselijk is. Inschrijven voor de infoavond is verplicht en kan door het kaartje bij de bewonersbrief in te vullen en terug te sturen naar onthaal stad Geel, Werft 20, 2440 Geel of via info@geel.be.
 
meer info: onthaal, 014 56 60 03, info@geel.be
 
 
Maak van je straat een speelstraat
Ook dit jaar kan je een aanvraag doen om tijdens de zomervakantie voor een bepaalde periode je straat om te toveren in een speelstraat. Je straat wordt dan tijdens de betreffende dagen en uren afgesloten voor het verkeer. Dit kan voor een aaneensluitende periode van maximum 14 dagen ofwel tijdens één of twee vaste dagen per week, bijvoorbeeld elke woensdag of elk weekend. De ganse straat wordt voorbehouden om te spelen. Buren kunnen elkaar ontmoeten en samen een glaasje drinken.
 
Niet alle straten komen in aanmerking als speelstraat. Het kan bijvoorbeeld enkel in een straat waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur en waar een overheersend woonkarakter geldt. Verder moeten minimaal twee bewoners als meter/peter instaan voor de organisatie. De stad zorgt voor de hekken en de peters/meters zorgen dat deze geplaatst en verwijderd worden bij het begin en einde van de straat. Tenslotte moet een kleine bewonersbevraging gebeuren waaruit blijkt dat 80% van de bewoners akkoord gaat (na het indienen van de aanvraag). 
 
De aanvragen voor juli en augustus moeten voor 1 april bij de jeugddienst toegekomen zijn. Je vindt de infobrochure en het aanvraagformulier terug op www.jeugdgeel.beonder het menu ‘speelstraten’. Een papieren versie kan je op aanvraag bekomen bij de jeugddienst.
 
meer info: jeugddienst De Bogaard, 014 56 60 83, jeugddienst@geel.be
 
 
Vacature deskundige sociale dienst
Het stadsbestuur zoekt een voltijds deskundige sociale dienst (M/V), niveau B. Je staat in voor de adequate werking van de stedelijke sociale dienst. Je verzorgt de aanvragen van pensioenen en tegemoetkomingen en bent binnen de stad het eerste aanspreekpunt voor sociaal-maatschappelijke vragen en thema’s. Je ondersteunt daarnaast onder andere ook de werking van de mindermobielencentrale, het Welzijnsoverlegplatform, de Werkgroep voor Personen met een handicap en de Geelse seniorenraad. Op middellange termijn speel je een cruciale rol bij de oprichting van een geïntegreerde seniorendienstverlening die de verschillende seniorengerichte diensten binnen stad en OCMW functioneel verzamelt.

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk op 21 februari je sollicitatiebrief, een recent CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister aangetekend op aan het college van burgemeester en schepenen, Werft 20 te 2440 Geel of geef dit tegen ontvangstbewijs af aan de onthaalbalie van Stad Geel. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard. De selectie bestaat uit een schriftelijke proef, een mondeling gesprek en psychotechnische proeven. Er wordt een wervingsreserve aangelegd van twee jaar. Meer informatie over deze functie kan je opvragen bij de personeelsdienst van het stadsbestuur of op www.geel.be.
 
meer info: personeelsdienst, 014 56 61 30, personeelsdienst@geel.be
 
 
Nationale gezondheidsenquête
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) organiseert om de vijf jaar een enquête over de gezondheid van de Belgische bevolking. Aan de hand van de resultaten kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om het welzijn van de hele bevolking te verbeteren. Voor het afnemen van de enquêtes door het WIV-ISP beroep op de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.
 
De enquête startte in januaria en duurt nog het hele jaar. De enquête wordt uitgevoerd in 158 gemeenten, waaronder Geel. Wanneer een huishouden geselecteerd wordt, zal deze een schrijven ontvangen met de doelstellingen en het verloop van de enquête en een uitnodiging om deel te nemen. Deelname aan de enquête gebeurt op vrijwillige basis. Afhankelijk van de leeftijd en gezondheidstoestand neemt het voltooien van de enquête 20 minuten tot een uur in beslag. De ingezamelde informatie is strikt vertrouwelijk en de gegevens worden volledig anoniem behandeld.
 
meer info: www.gezondheidsenquete.be
 
 
Op stap met de gids: Maleswandeling
Op zondag 10 februari kan je aansluiten voor de gratis en begeleide ‘Maleswandeling’. Een wandeling van ongeveer 6 km in de Vallei van de Grote Nete en de Molneet, met toelichting over het ontstaan van het gebied, het economisch belang in het verleden en het ecologisch belang vandaag. Van turfput en hooilanden via waterskiplas met springschans tot beschermd landschap. Getijdenwerking op de Nete, stuw in Westerlo en vervoer van ijzererts. Wandel mee met de gids en kom alles te weten over dagzomende geologische lagen, moerasijzererts, klapperstenen, turfwinning, grote karpers, het planten van linden als grensaanduiding, spijkerbomen en saffraanbergen. Voor de doorwinterde wandelaars is er ook een bewegwijzerde wandeling van 12 km. De organisatie voorziet gratis streeklekkers voor elke deelnemer. Samenkomst om 14 uur aan café De Bliek, Zandstraat 30. Het parcours is niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
 
meer info: Toerisme Geel, 014 56 63 80, toerisme@geel.be
 
 
Leeskasteel in de bib
Op woensdag 13 februari kunnen kinderen vanaf 6 jaar van 14u tot 15u in de bib deelnemen aan een nieuw ‘Leeskasteel’. Thema deze keer is ‘Een koffer vol dromen’. Wie droomt er al eens niet? En wat doe je er dan mee? Komen de monsters naast je bed of kan je vliegen als een vogel en wil je niet meer terug? Kan je dromen vangen? Wens je ook zelf een dromenvanger te maken ? De bibliotheek voorziet alle materialen maar wil je hiervoor liever eigen veren gebruiken, breng ze dan gerust mee.
 
meer info: bibliotheek, 014 56 67 50, bibliotheek@geel.be
 
 
Koffieconcert muziekacademie
Op zaterdag 9 februari om 15u organiseert de stedelijke academie voor muziek, woord en dans een koffieconcert in de eigen concertzaal. Dit om alle leerlingen een goede voorbereiding te garanderen op solistenwedstrijden. Om de band met de muziekverenigingen nauwer aan te trekken, nodigt de academie ook de muziekverenigingen uit op dit concert.

meer info: 014 56 65 80, muziekacademie@geel.be
 

Speelfabriek in de krokusvakantie
In de krokusvakantie kunnen kinderen zich opnieuw uitleven op het domein van jeugdcentrum De Bogaard! Knutselen, koken, spelen, het komt allemaal aan bod. Kinderen van 4 en 5 jaar jong kunnen elke namiddag komen meespelen. Kinderen die 6 tot 12 jaar jong zijn, kunnen de hele dag meespelen. Op donderdag gaan alle kinderen, dus ook de kleuters, een hele dag op uitstap naar het poppentheater en de animatorencursus van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Hier dien je op voorhand voor in te schrijven. Om deel te nemen aan de Speelfabriek dien je op voorhand een pasje aan te vragen.
 
meer info: jeugddienst, 014 56 68 00, jeugddienst@geel.be