[pic=659_1265238775.jpg]Tevredenheidsonderzoek. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Dit tevredenheidsonderzoek past in de strategische doelstelling:Open gemeente: De Gemeente Olen wil zich verder profileren als een open, gastvrije en solidaire gemeente waarbij creatief denken en innovatief handelen pijlers zijn voor een open beleid en waarbij informatie, inspraak en participatie centraal staan.In de begroting werd hiervoor 50.000 € voorzien. Tijdens de gemeenteraad van 13/2/2008 werd het gemeentelijke beleidsplan voor communicatie unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.Actieplan 2.8 behelst: Uitvoeren tevredenheidsonderzoek bij de burger: is onze hulp- en dienstverlening laagdrempelig, bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar, begrijpbaar en betrouwbaar?In 2009 is dit actiepunt voorbereid, in 2010 wordt dit uitgevoerd en moeten de resultaten beschikbaar zijn.Vragen waarop een antwoord gezocht wordt:- Is de gemeente/sociaal huis met de goede dingen bezig?- Doet de gemeente of het sociaal huis de dingen goed?- Hoe zien de inwoners het imago van Olen? Is het een aangename gemeente om in te wonen, te werken, te ontspannen?- Waar moet de gemeente in de toekomst mee bezig zijn?- Hoe goed kennen de inwoners het sociaal huis?- Wat vinden de inwoners van de communicatiekanalen van de gemeente?- Hoe ervaren de inwoners het onthaal in de verschillende locaties van de gemeente en in het sociaal huis? In de technische bepalingen die vandaag voorliggen wordt beschreven wat van de aangeschreven firma's verwacht wordt om het gewenste resultaat te verkrijgen. Te realiseren sociale koopwoningen en sociale kavels. Het grond- en pandenbeleid beoogt maatregelen betreffende betaalbaar wonen en legt elke gemeente een bindend sociaal objectief op.Wat betreft sociale koopwoningen en sociale kavels moet de gemeente een gemotiveerd voorstel doen. Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van de provincie omdat dit voorstel op een objectieve berekening gebaseerd is. Dit houdt in dat het bestuur tegen 2020 36 sociale koopwoningen wenst te realiseren en 2 sociale kavels. Het sociaal objectief voor huurwoningen is bereikt.Dit voorstel stemt niet overeen met het advies van het lokaal woonoverleg. Het bestuur is van mening dat huisvestingsprojecten zich in de toekomst moeten focussen op het vernieuwen, verbeteren van het huidige woonbestand in de dorpskernen in plaats van het aansnijden van nieuwe gebieden verder van de dorpskernen gelegen. In die zin wensen wij het voorstel van de provincie te volgen. Deze beslissing pas in de strategische doelstelling: Duurzame gemeente. De gemeente wenst spaarzaam om te springen met de open ruimte buiten de kernen. Vernieuwing, verbetering van bestaande woningen in plaats van nieuwbouw. Aankoop grond Ven in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan "Parkgebied Ven". Ontwerpakte. Goedkeuring. Op 18 juni 2009 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen het gemeentelijk RUP "Parkgebied Ven" goedgekeurd.In dit RUP wordt parkgebied omgezet naar woongebied. Daardoor komen zonevreemde woningen in de juiste zonering te liggen, en kunnen regularisatiedossiers ingediend worden door de eigenaars. Binnen het plangebied moet echter compensatie gerealiseerd worden om de omzetting van parkgebied naar bouwzone te verantwoorden.De gemeente Olen voorziet ook de inrichting van dit gebied zodat de Olenaars van een volwaardige parkgebied dicht bij de kern van Olen Centrum zullen kunnen genieten. De uitvoering van deze werken kan enkel gegarandeerd worden indien deze grond in het bezit van de gemeente is. Aankoop van deze grond is de meest aangewezen optie. Planschade kost ook aan de gemeente veel geld zonder dat wij eigenaar worden.Het aankoopcomité heeft de waarde van het perceel geschat op 672.000 €. Deze beslissing pas in de strategische doelstelling: Duurzame gemeente. De gemeente heeft oog voor kansen die zich voordoen om een kwaliteitsverbetering in de ruimtelijke ordening de realiseren. De gemeente koopt, verkoopt, huurt of verhuurt concrete eigendommen als dat kwaliteitsverbetering brengt in de ruimtelijke ordening.