[pic=588_1245168634.jpg][b]Uitbouw van een sociale campus aan Lierseweg [/b]Op 3 juni kregen het OCMW van Herentals en De Kringwinkel Zuiderkempen vzw groen licht van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om een sociale campus te bouwen aan de Lierseweg in Herentals. Op de site van de oude Spiegelfabriek, die grenst aan de huidige kringwinkel, zal een nieuwbouw ontwikkeld worden die bestemd is voor organisaties en/of diensten die zich richten tot maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. De opening van deze sociale campus is gepland in het voorjaar van 2012.Op de sociale campus zullen alle atelier- en opleidingsinitiatieven van het OCMW gehuisvest worden. Naast de vormingsinitiatieven van de dienst tewerkstelling en de cursus “Leren budgetteren”, zal ook de openbare computerruimte ’t Peeseeke er een nieuw onderdak vinden. De winkeloppervlakte van de kringwinkel wordt gevoelig uitgebreid en het arbeidszorg(t)huis krijgt er aangepaste en moderne ateliers. Ook is er een locatie voorbehouden voor de opstart van een sociale kruidenier. Tenslotte biedt de sociale campus nog ruimte om andere toekomstige sociale (economie)projecten te huisvesten. Met het project hopen de partners een laagdrempelig dienstenaanbod te kunnen uitbouwen voor de meest kwetsbare inwoners van Herentals. De samenwerking en afstemming tussen de campusbewoners zou op zijn beurt moeten leiden tot nieuwe initiatieven voor deze doelgroep.[b]Opening van het nieuwe Welzijnshuis van CAW De Kempen in Herentals[/b]Sinds enige tijd bouwt het CAW De Kempen, in samenwerking met de Stad Herentals, in het Hofkwartier 23 een Welzijnshuis. Het gebouw zal zowel de dienst slachtofferhulp, het Centrum voor Levens- en Gezinsvragen (CLG), het contactpunt voor geweld binnen een familie en het Jongeren Advies Centrum (JAC) huisvesten. De effectieve opening is gepland op 21 september 2009. Het pand aan de straatkant - de hoofdbouw - omvat het algemeen onthaal en alle ambulante settings uitgezonderd het JAC. Voor de jongeren wordt een aparte onthaalruimte, het gekende winkelmodel, voorzien, met een ingang aan de zijkant. Het pand waar het JAC gehuisvest zal worden, bevindt zich aanpalend achter de hoofdbouw.Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen is een vzw die het welzijn van mensen wil bevorderen. De organisatie richt zich tot de algemene bevolking én in het bijzonder tot kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals thuislozen, slachtoffers en daders van misdrijven, jongeren, mensen met psychologische problemen, mensen met schuldoverlast, ...Na ontvangst en onthaal wordt er indien nodig begeleiding aangeboden. CAW De Kemen biedt een brede waaier van begeleidingsvormen aan: individuele begeleiding, begeleiding in de gezins- of relatiecontext en ook groepsbegeleiding. Het CAW werkt zowel met professionele hulpverleners als met vrijwilligers.[b]Start dienst collectieve schuldenregeling in samenwerking met Welzijnszorg Kempen[/b]In het voorjaar van 2009 richtte OCMW Herentals, samen met Welzijnszorg Kempen en 12 andere OCMW’s uit het arrondissement, een dienst collectieve schuldenregeling op. Deze dienstverlening maakt deel uit van het brede hulpverleningsaanbod dat het OCMW inzake schuldbemiddeling aan inwoners van Herentals aanbiedt.In deze economisch onzekere tijden worden steeds meer gezinnen geconfronteerd met overmatige schulden. Voor een aantal onder hen kan een collectieve schuldenregeling een oplossing bieden. Dit is een procedure bij de arbeidsrechtbank. Wanneer de arbeidsrechter zijn goedkeuring geeft voor een collectieve schuldenregeling, wordt er een schuldbemiddelaar aangesteld. Deze probeert de belangen van de schuldeisers en de aanvrager te verzoenen: de schuldeisers hebben recht op de terugbetaling van hun schuld, maar dit mag niet tot gevolg hebben dat de schuldenaar niet langer menswaardig kan leven.De voordelen van een collectieve schuldenregeling zijn dat er geen beslag en geen loonsoverdracht meer mogelijk is, en dat ook de intresten worden bevroren. De schuldbemiddelaar beheert de inkomsten en betaalt een leefgeld uit aan de cliënt. Wanneer de collectieve schuldenregeling tot een goed einde wordt gebracht, worden alle schulden geacht volledig betaald te zijn. Hierdoor kan er opnieuw een schuldenvrije start genomen worden. Voordien werden vooral advocaten als schuldbemiddelaar aangesteld. Vanaf nu kan de jurist van Welzijnszorg Kempen ook optreden als schuldbemiddelaar. Deze schuldbemiddeling gebeurt in samenwerking met de sociale dienst van het OCMW. Door de extra ondersteuning en begeleiding van een maatschappelijk werker, hopen we dat meer mensen de collectieve schuldenregeling tot een goed einde kunnen brengen.[b]Opvoedingsondersteuning: start van een oudercursus Triple P in het najaar [/b]In het najaar organiseert CKG Kinderland in Herentals een gratis oudercursus in het kader van Triple P.Deze groepssessies richten zich tot alle ouders en vinden plaats op woensdag 14/10, 21/10, 28/10, 12/11 en 9/12, telkens van 9u15 tot 11u15 in het opleidingslokaal achter ’t Peeseeke, Nederrij 115. Ouders leren er o.a. positieve opvoedingsstrategieën, hoe de ontwikkeling van hun kinderen te bevorderen en lastig gedrag aan te pakken.Triple P staat voor Positive Parenting Program. Het biedt ouders steun op maat met als doel de opvoeding van kinderen tussen 2 en 12 jaar gemakkelijker en plezieriger te maken. Het programma bestaat uit vijf levels, gaande van algemene tips voor een breed publiek tot specifieke en individuele opvoedingsondersteuning.CKG Kinderland biedt level 4 en 5 aan uit het Triple P programma. Level 4 kan zowel individueel (10 sessies) als in groep (5 sessies en 3 telefonische contacten) worden gevolgd. Indien ouders na deze training nog met vragen blijven zitten, kan een level 5 individueel aangeboden worden. Het trainingsprogramma wordt steeds begeleid door geaccrediteerde medewerkers. Meer informatie over Triple P vind je op de website www.triplep.be.[b]De stad opent een fietspunt aan het station van Herentals[/b]Op 18 mei opende het stadsbestuur officieel het fietspunt aan het station in Herentals. Het fietspunt is een initiatief uit de sociale economie dat het gebruik van de fiets, in combinatie met het openbaar vervoer, wil promoten. De medewerkers van het fietspunt houden toezicht op de fietsstallingen, verrichten kleine herstellingen aan fietsen volgens het thuiskom-principe en verhuren fietsen. De realisatie van het fietspunt in Herentals is het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, het stadsbestuur, het Fietsenatelier Mol, de NMBS en lokale sociale partners.Fietsenatelier Mol staat in voor de uitbating van het fietspunt. Dit fietsenatelier groeide in tien jaar tijd uit tot een volwaardige sociale werkplaats. De medewerkers zijn mensen die moeilijk hun weg vinden naar de gewone arbeidsmarkt. Via het fietspunt kunnen zij de nodige werkervaring opdoen.[b]Dienst in de kijker: Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Kempen[/b]Het gebrek aan nachtzorg leidt vaak tot een opname in een rust- of verzorgingstehuis, nog voor de fysieke of psychische toestand van de cliënt dit noodzakelijk maakt. In onze regio bestond hier tot voor kort geen passend antwoord op. De dienst Nachtzorg Kempen die op 1 december 2008 van start ging en hulp op maat biedt tijdens de nachturen, thuis of residentieel, tracht hiervoor een oplossing te bieden. Nachtzorg Kempen, waarvan de administratieve zetel in Herentals gevestigd is, kwam tot stand via een intensieve samenwerking tussen 18 partners uit de thuiszorg en de residentiële opvang. De dienst wil ademruimte schenken aan de mantelzorger en rust aan de zorgbehoevende. Er wordt hulp op maat geboden tijdens de nacht, thuis of in een nachthotel, door een verzorgende of een vrijwilliger. De hulpverlening wordt 7 dagen op 7 aangeboden met een maximum van drie nachten per week. De zorgbehoevende of zijn omgeving betaalt 25 EUR per nacht. Een nacht begint om 22u00 en eindigt om 07u00. Momenteel kunnen de meeste hulpvragen binnen de week beantwoord worden. [b]Activiteitenkalender juli – september 2009 De Fakkel vzw,[/b] vereniging waar armen het woord nemenTijdens de zomermaanden worden er geen vaste activiteiten georganiseerd door De Fakkel vzw.In september staan volgende activiteiten op het programma:- Maandag 14/9 om 9u30: themawerking rond depressies en verslavingen- Maandag 28/9 om 10u00: infovergadering- Dinsdag 29/9 om 19u00: praatcaféNoteer alvast ook volgende data in je agenda:- Donderdag 15/10: SPAAK -filmavond in Geel om 19u30 - Zaterdag 17/10: Fakkeltocht tegen armoede en uitsluiting in Herentals. Vertrek om 19u00 aan ’t Schaliken op de Grote Markt.Alle activiteiten gaan door in de lokalen van De Fakkel/De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37, Herentals. Bron: OCMW Herentals