Het gemeentebestuur Mol geeft een ongunstig advies voor de milieuvergunning die Ecopower aanvraagt om 8 windturbines in onze gemeente te laten functioneren.  Na lezing van het dossier en alle ingediende bezwaarschriften is het gemeentebestuur van oordeel dat een onafhankelijk milieueffectenrapport, opgesteld door experten, absoluut noodzakelijk is. Ecopower toont onvoldoende aan wat de gevolgen zijn van de windturbines op vlak van slagschaduw, geluid, fauna en flora en de mogelijke verstoring van waardevolle landschappelijke vergezichten. Het gaat over een grootschalig project, waarvoor een milieueffectenrapport aan de orde is.

Het project van Ecopower omvat de bouw van acht windturbines in de bossen van SCK-CEN en Vito ten zuiden van het kanaal Kanaal Bocholt-Herentals. Tijdens het openbaar onderzoek naar de milieuvergunningsaanvraag liepen er in totaal 1058 individuele bezwaarschriften binnen. Daarnaast ontving het gemeentebestuur drie petitielijsten met respectievelijk 106, 26 en 1286 handtekeningen. Verder diende één raadsman een gemotiveerd bezwaarschrift in, ondertekend door tien personen. Naast deze negatieve bezwaarschriften ontvingen we binnen de termijn ook een positief bezwaarschrift met 337 handtekeningen.

Milieueffectenrapport noodzakelijk

Net zoals bij de vorige milieuvergunningsaanvraag oordeelt het gemeentebestuur dat een uitgebreid milieueffectenrapport noodzakelijk is om alle effecten van de turbines op de omgeving grondig en objectief te bestuderen. De verschillende partijen reiken in het dossier en in de bezwaarschriften elk inhoudelijke argumenten aan over de mogelijke impact op fauna en flora, geluid, slagschaduw, landschappelijke waardevolle vergezichten, stiltegebieden,…

Alleen een onafhankelijke en uitgebreide studie brengt op dit vlak uitsluitsel. Het gemeentebestuur beschikt niet over de vereiste interne expertise om al deze specifieke argumenten inhoudelijk correct te beoordelen. 

Gemeentelijk kaderplan windturbines

De aanvrager verwijst in zijn dossier herhaaldelijk naar het Gemeentelijk Kaderplan Windturbines om zijn dossier positief te onderbouwen. Daarbij merkt het gemeentebestuur op dat alleen de argumenten worden aangehaald die het project ondersteunen en dat andere elementen uit het kaderplan worden genegeerd.

Zo gaat het kaderplan uit van windturbines met een vermogen van 2MW en een gangbare hoogte van 150 meter. In dit project spreken we van een vermogen van 3,2 MW en een rotorhoogte tot 200 meter. Ook deze elementen maken verder onderzoek, een milieueffectenrapport dus, noodzakelijk vooraleer er inhoudelijk een beslissing genomen wordt.