U bent hier

Ook aangepast bouwproject hoek Kapellestraat - Tulpenstraat krijgt geen vergunning

Kempen regio | Mol | Neteland
21.06.2021 - 15.02u
Door: Lex Verellen

Ook het aangepast bouwproject op de hoek van Kapellestraat – Tulpenstraat krijgt geen vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Het college motiveert de weigering op basis van meerdere argumenten. Het verdwijnen van het bosrijke karakter van het perceel is één van de belangrijkste weigeringsgronden.

Van 24 maart tot en met 22 april liep een openbaar onderzoek naar een nieuw bouwproject in de Kapellestraat. Een eerdere aanvraag voor de realisatie van een project met 16 appartementen werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen en – tijdens de beroepsprocedure – door de deputatie van de provincie Antwerpen.

Bij deze eerste weigering stelde het college: "De gemeente Mol benadrukt dat het groene karakter van het terrein maximaal dient bewaard te blijven. ... De omgeving kenmerkt zich door hoogstammig groen, wat een bepalende kwaliteitsfactor is voor dit en omliggende percelen.

De dense bebouwing en de daarmee gepaard gaande kap van hoogstammen doet dit groene karakter (deels) verloren gaan."

Bosrijke en groene karakter

Ook in het aangepaste geweigerde dossier blijft het bosrijke en groene karakter van het perceel niet gevrijwaard. In de aangepaste aanvraag is sprake van 11 appartementen langs de Kapellestraat en twee gekoppelde eengezinswoningen in de Tulpenstraat.

In het beboste binnengebied Tulpenstraat – Kapellestraat – Don Boscostraat – Violettenstraat komen geen meergezinswoningen voor. Het groene natuurlijke karakter van dit binnengebied sluit mooi aan bij de publieke groenzone van de Galbergen. Het gemeentebestuur wenst dit groene karakter absoluut te vrijwaren.

Het aangepaste project blijft qua schaalgrootte te omvangrijk voor het perceel zelf én de nabije omgeving. Langs de Kapellestraat bedraagt de perceelbreedte 53,60 meter, waarvan 38 meter aaneensluitend bebouwd wordt. Dit is niet inpasbaar in deze omgeving en overschrijdt 2/3de van de perceelbreedte.

Ook de standaard bouwdieptes worden in het ontwerp overschreden. Door de grote omvang van het project is een garagekelder nodig met een bouwdiepte van 23 meter. Hierdoor moeten vrijwel alle aanwezige hoogstammige op het perceel volledig verdwijnen.

Met een woondichtheid van 53,19 wooneenheden per hectare voor de appartementen ligt de woondichtheid veel te hoog in vergelijking met de omgeving. Het project streeft uitsluitend naar een maximale bouwpotentie zonder rekening te houden met de draagkracht van het perceel en het bosrijke karakter van de omgeving.

Gebrekkige MER-screening

Naast het verdwijnen van het bosrijke karakter van het perceel worden ook de twee halfopen woningen in de Tulpenstraat als ongunstig geëvalueerd. Deze zijn te smal, zijn voorzien van volledig verharde zijtuinstroken voor parkeren en passen niet in deze straat.

Verder werd de MER-screening gebrekkig uitgevoerd waardoor het gemeentebestuur te weinig objectief zicht heeft op de reële impact van dit project op mens en milieu.

Onvoldoende respect voor privacy

Ook op vlak privacy voldoet het project niet. Zo worden de terrassen op de eerste en tweede verdieping van het appartementsgebouw niet voorzien binnen de toegelaten woondiepte voor deze verdiepingen, maar worden deze bijkomend ingericht op de platte daken van de onderliggende bouwlagen.

Het bijkomend overschrijden van de bouwdiepte leidt tot gebrekkige privacy voor de omwonenden links en rechts van het project.

Hoe verder?

Na deze weigering beslist de eigenaar over de vervolgstappen. De eigenaar kan binnen een bepaalde termijn tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in beroep gaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen. De deputatie kan vervolgens na een eigen analyse van het dossier de beslissing van het gemeentebestuur bevestigen of afwijkend beslissen.

Daarnaast kan de eigenaar de plannen aanpassen op basis van de beslissing van het gemeentebestuur en een nieuwe dossieraanvraag indienen. In dat geval volgt een nieuw openbaar onderzoek en een nieuwe studie van het aangepaste project.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be
Meer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto