Ook de deputatie van de provincie Antwerpen weigert het voorgestelde bouwproject op de hoek Kapellestraat – Tulpenstraat

Net zoals het gemeentebestuur oordeelt de deputatie dat het project te grootschalig is voor het perceel en de omgeving.

Dit project geeft volgens de deputatie geen blijk van een verantwoord ruimtegebruik en bouwdichtheid. Daarnaast voorziet het project onvoldoende correct ingeplante parkeerplaatsen van auto's en fietsen.

Het bouwproject op de hoek van de Kapellestraat – Tulpenstraat kent al een lange voorgeschiedenis.

Na een dubbele weigering van de eerste aanvraag – zowel door gemeentebestuur als deputatie – diende de projectontwikkelaar een nieuw projectvoorstel in.

Bosrijke en groene karakter

Ook in de aangepaste tweede dossier blijft het bosrijke en groene karakter van het perceel niet gevrijwaard.

In de aangepaste aanvraag was sprake van 11 appartementen langs de Kapellestraat en twee gekoppelde eengezinswoningen in de Tulpenstraat. In het beboste binnengebied Tulpenstraat – Kapellestraat – Don Boscostraat – Violettenstraat komen geen meergezinswoningen voor.

Het groene natuurlijke karakter van dit binnengebied sluit mooi aan bij de publieke groenzone van de Galbergen.

Het gemeentebestuur wil dit groene karakter absoluut vrijwaren. Het aangepaste project bleef qua schaalgrootte te omvangrijk voor het perceel zelf én de nabije omgeving, waardoor er eveneens privacyproblemen waren richting de omwonenden.

Hoe verder?

Na de weigering besliste de eigenaar om tegen de beslissing in beroep te gaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Na een studie van het dossier beslist ook de deputatie om een vergunning te weigeren.

De argumentatie sluit inhoudelijk volledig aan bij de beoordeling die het gemeentebestuur van het project maakt.

De enige resterende mogelijkheid voor de projectontwikkelaar is de raad voor vergunningsbetwistingen. Deze beoordeelt het dossier niet inhoudelijk, maar controleert of alle procedures correct zijn verlopen.'