Ook in beroep weigert de deputatie van de provincie Antwerpen een vergunning voor de bouw van KMO-units in de Gompelse Citéwijk naast het Casino.

Na een grondige analyse van het aanvraagdossier kwam de deputatie tot dezelfde conclusie als het college van burgemeester en schepenen. Dit project is vanwege talrijke redenen niet inpasbaar in deze woonbuurt met belangrijk erfgoedkundig karakter.

Projectontwikkelaar Smets Investmaatschappij diende eind 2021 een vergunningsaanvraag in voor de realisatie van 10 KMO-units naast het Casino van Gompel.

Om alle inwoners te informeren over de plannen én te peilen naar mogelijke opmerkingen vanuit de buurt, organiseerde het gemeentebestuur van begin 2022 een consultatieronde.

Tijdens deze consultatieronde kon iedereen de plannen inkijken en eventuele opmerkingen formuleren. Het gemeentebestuur Mol nam alle ontvangen opmerkingen mee in overweging bij de stedenbouwkundige beoordeling van het project en het al dan niet afleveren van een omgevingsvergunning.

Consultatieronde

Voor dit project in deze specifieke zone van het gewestplan was een openbaar onderzoek niet wettelijk verplicht. Gezien de nabijgelegen bewoning en het naastgelegen Casino van Gompel als beschermd monument, organiseerde het gemeentebestuur op eigen initiatief een consultatieronde.

Deze consultatieronde gaf alle buurtbewoners en overige geïnteresseerden de kans om het dossier in alle transparantie te bekijken en opmerkingen geven. Alle 133 ingediende opmerkingen werden door het gemeentebestuur in overweging genomen bij de beoordeling van het dossier.

Geen vergunning

Het college van burgemeester en schepen besliste om géén vergunning af te leveren en dus het project te weigeren. Verschillende redenen lagen aan de basis van deze beslissing.

'Zo komen we na een uitgebreide analyse tot de conclusie dat het project niet functioneel inpasbaar is in de omgeving met het naastgelegen beschermde Casinogebouw, de aanpalende woonwijk en de nabijheid van de waardevolle Molse Netevallei.'

De aanvraag heeft bovendien een negatieve mobiliteitsimpact voor de buurt en voldoet om verschillende redenen niet aan de geldende parkeerverordening. Zo bevat het project onvoldoende kwalitatieve parkeerplaatsen, zijn er problemen inzake verkeersafwikkeling op de KMO-zone zelf en bevinden er zich op het terrein geen opstel- of wachtruimtes voor laden en lossen.

Verder is het uitgetekende KMO-gebouw voor dit perceel niet aanvaardbaar op vlak van inplanting en schaalgrootte en getuigt het ontwerp met betonnen sandwichpanelen niet van verantwoord materialengebruik tegenover de kwetsbare omgeving.

Ook de talud tussen de KMO-units en het Casino worden als onnatuurlijk geëvalueerd. Deze poging om de KMO-units van het Casino visueel uit elkaar te halen, vormt een te harde scheidingslijn en benadrukt juist het verschil. In plaats van een talud is er nood aan een voldoende brede zijtuinstrook die als aantrekkelijke parkzone wordt ingericht, zodat deze op een mooi aansluit op de historische omgeving van het Casino.

"De visueel-vormelijke elementen en het materiaalgebruik van de aanvraag zijn niet inpasbaar in de omgeving. Voor de oprichting van de KMO-units wordt geopteerd voor betonnen sandwichpanelen.

Hoewel deze materiaalkeuze perfect verdedigbaar is vanuit duurzaam, ecologisch en industrieel standpunt, is ze op deze locatie niet inpasbaar. De KMO-units zijn weliswaar gelegen in industriegebied, maar worden volledig omgeven door een erfgoedlandschap (ook het perceel zelf maakt hier deel van uit)."

"Vervolgens dient nog te worden opgemerkt dat de voortuinzone bijzonder beperkt en bovendien voor meer dan de helft verhard is. Het nog ingetekende groen in de voortuin beperkt tot een groene haag en de aanplant van 4 hoogstambomen. Rekening houdend met het feit dat het perceel een breedte heeft van zo'n 71 meter is het voorzien van slechts 4 hoogstambomen ontoereikend als visueel scherm. De KMO-units zullen bijgevolg vanop de straat bijzonder goed zichtbaar zijn, wat onwenselijk is gezien de ligging vlak naast het beschermd erfgoed."

Wat nu?

'De projectontwikkelaar heeft na de beslissing van de deputatie uiteraard nog de mogelijkheid om een procedure te starten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Deze beoordeelt het dossier niet inhoudelijk, maar gaat uitsluitend na of alles verloopt conform de wettelijke procedures. Uiteraard kan een projectontwikkelaar steeds een nieuw project uitwerken en indienen. Ook dat zal vervolgens beoordeeld en behandeld worden volgens de wettelijke procedures.'