Naast het negatieve oordeel over de milieuvergunning geeft het gemeentebestuur nu ook een negatief advies voor de stedenbouwkundige vergunning van acht windturbines door Ecopower in de bossen van SCK-CEN en Vito. De windmolens reiken tot maar liefst 200 meter hoog waardoor ze een te grote negatieve visuele impact hebben op deze waardevolle open ruimte.

Ecopower diende plannen in voor de bouw van acht windturbines langs het kanaal Bocholt – Herentals. De turbines staan volgens het dossier ingeplant in de bossen van SCK-CEN en Vito. Tijdens het openbaar onderzoek naar de stedenbouwkundige vergunning werden in totaal 2 183 individuele bezwaarschriften en vier petitielijsten met in totaal 1 422 handtekeningen ingediend. Na een afweging van de bezwaarschriften en een studie van het ingediend dossier, komt het gemeentebestuur tot een gemotiveerd negatief oordeel.

Niet automatisch vergunning

Zo stelt het gemeentebestuur dat het project effectief valt binnen één van de zones die in het Gemeentelijk Kaderplan Windturbines staan aangeduid als mogelijke inplantingsplaats. Dit betekent evenwel niet dat elke aanvraag automatisch een vergunning krijgt. Elk dossier vereist een aparte beoordeling.

Te grootschalig met te veel visuele impact

Het gemeentebestuur oordeelt dat het project te grootschalig is. Vlaanderen stelt dat windturbines best visueel worden gebundeld naast grootschalige lijninfrastructuur. Dit kunnen autostrades of kanalen zijn. Acht windturbines met een hoogte tot 200 meter en een rotordiameter van 117 meter staan evenwel niet in verhouding tot het eerder bescheiden kanaal Bocholt - Herentals.

De omgeving bevat uitsluitend kleine landschapselementen waardoor de turbines een enorme visuele impact hebben en er geen sprake is van enige inpassing in het landschap. Nergens in Vlaanderen staan al windturbines van deze hoogte. Gewone windturbines beperken zich tot een hoogte van 150 meter.

Open ruimte vrijwaren

Het project situeert zich bovendien in een gebied dat planologisch wordt ingedeeld in de openruimtecorridor tussen de stedelijke gebieden van Geel en Mol. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS Mol) ligt de nadruk op het vrijwaren van deze open ruimte voor de toekomst en het beschermen van het voor onze streek kenmerkende kleinschalige landschap. Daarnaast verdienen de valleien van de Nete en alle bijrivieren en bijhorende natuurgebieden de nodige bescherming bij het beoordelen van inplantingsplaatsen voor windturbines van deze omvang.

Vlaamse overheid beslist

Naast het negatieve advies voor de milieuvergunning krijgt nu dus ook de stedenbouwkundige aanvraag een negatief oordeel. Uiteindelijk beslist de Vlaamse overheid over het al dan niet toekennen van de vergunningen.