Van 21 januari tot 19 februari loopt een openbaar onderzoek naar de bouw en exploitatie van een 4e windturbine op industrieterrein Berkebossen. De vierde turbine komt volgens het aanvraagdossier parallel aan het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, vrijwel in lijn met de overige drie turbines.

De turbine staat centraal ingeplant op de bedrijfsterreinen van AGC Glass Europe in Gompel. Initiatiefnemer Luminus organiseert op dinsdag 2 februari om 17 en 20 uur online informatievergaderingen voor de omwonenden en andere geïnteresseerden.

Wie wil deelnemen aan de videovergadering registreert zich vooraf op www.deglasmolen.be. Het gemeentebestuur geeft advies in dit dossier, de finale beslissing ligt bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Ook de drie bestaande windturbines op industrieterrein Berkebossen zijn van Luminus. De bijkomende vierde turbine krijgt bij goedkeuring van de omgevingsvergunning een tiphoogte van 200 meter, wat 50 meter hoger is dan de bestaande turbines van een vorige generatie.

De verwachte energieopbrengst van de nieuwe turbine ligt met 8.000 MWh/jaar dan ook meer dan dubbel (2,3x) zo hoog. Deze opbrengst staat gelijk aan het elektrisch jaarverbruik van 2.300 gezinnen. Voor het klimaat betekent dit een verwachte jaarlijkse besparing van 2.266 ton CO².

De Vlaamse overheid stimuleert energieproducenten om bij de realisatie van nieuwe windturbines te kiezen voor een maximale energieopbrengst, wat met de huidige stand van techniek hogere turbines met grotere rotordiameters betekent voor extra windvangst. De geproduceerde hernieuwbare energie wordt voor het grootste gedeelte lokaal verbruikt.

Afstand tot bewoning?

De bijkomende windturbine wordt centraal op de bedrijfsterreinen van AGC Glass Europe ingeplant. De afstand tot de meest nabijgelegen wooneenheden bedraagt minstens 225 meter.

Communicatie

Luminus zorgt in samenspraak met het gemeentebestuur voor een uitgebreide informatieronde tijdens het openbaar onderzoek. Zo ontvangen alle omwonenden in een straal van 800 meter rond de windturbine een brief met extra informatie.

Wie wenst, kan zich daarna inschrijven voor één van de twee videovergaderingen. Kan je niet deelnemen of heb je vragen omtrent de impact van het project op jouw specifieke perceel?

Dan kan je je vragen rechtstreeks stellen aan Luminus via het vragenformulier op de projectwebsite (volledige website actief vanaf 1/2, inschrijflink vanaf 20/1 – www.deglasmolen.be), per e-mail (wind.mol@luminus.be) of telefonisch (022/899 091 – van 9u tot 17u tijdens weekdagen).

Mee financieren?

Via de coöperatieve vennootschap Lumiwind krijgen alle omwonenden en overige inwoners de kans om te investeren in dit windproject. Omwonenden krijgen daarbij voorrang op de rest van het land.

Investeren is al mogelijk vanaf 25 euro. Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om deel te nemen, geldt ook een maximumbedrag. Via Lumiwind deel je mee in de financiële opbrengsten van de nieuwe windturbine.

Je kan pas definitief instappen na realisatie en opstart van de windturbine. Verdere info: www.lumiwind.be.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit windenergieproject loopt van 21 januari 2021 tot en met 19 februari 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be.

Het projectnummer van het dossier in het omgevingsloket is 2020149018. Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze diensten ruimtelijke ordening of milieudienst, eerste verdieping in 't Getouw (Molenhoekstraat 2).

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

ü Digitaal via het publiek omgevingsloket www.omgevingsloket.be

ü Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw

ü Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in Mol

ü Je mag ook mailen met ontvangstbevestiging naar ro@gemeentemol.be of milieudienst@gemeentemol.be.

Hoe verder?

Na ontvangst van mogelijke bezwaarschriften zal het gemeentebestuur het dossier verder analyseren en een advies bepalen. De deputatie van de provincie Antwerpen neemt de finale beslissing over dit project