Van 8 april tot en met 7 mei 2021 loopt er een openbaar onderzoek naar de bouw en exploitatie van zes windturbines op terreinen van SCK CEN ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals. Het windproject werd uitgewerkt en ingediend door burgercoöperatie Ecopower op verzoek van SCK CEN.

De opgewekte elektriciteit gaat in eerste instantie naar SCK CEN. De energie die niet lokaal verbruikt wordt – vermoedelijk iets meer dan de helft -, wordt via het publieke elektriciteitsnet geleverd aan de coöperanten van Ecopower.

Elke windturbine meet 200 meter hoog. Het huidige dossier verschilt op meerdere punten van de aanvraag die in 2014 werd ingediend en na een beroepsprocedure finaal geweigerd werd.

In 2014 was er nog sprake van 8 windturbines en stonden deze dichter bij de meest nabijgelegen woningen. Het gemeentebestuur geeft advies in dit nieuwe dossier, de finale beslissing ligt bij de Vlaamse Regering.

Het gemeentebestuur organiseert samen met initiatiefnemer Ecopower op woensdag 21 april om 19 uur een online informatievergadering voor alle geïnteresseerden. Informatie over het project, details over de infovergadering en een link om in te schrijven vind je op www.ecopower.be/mol.

Voorgeschiedenis

De intentie van SCK CEN om op het eigen domein windturbines te voorzien, is niet nieuw. In 2009 gunde SCK CEN via een gunningsprocedure de bouw en exploitatie van windturbines aan Ecopower, een coöperatieve ontwikkelaar van hernieuwbare energie waarbij burgers zelf eigenaar zijn van de windturbines.

Sindsdien werden meerdere projecten uitgewerkt, waarbij er sprake was van achtereenvolgens 11, 7, 8 en nu 6 windturbines.

Inplanting

De zes windturbines worden door Ecopower ingeplant ten zuiden van het kanaal Bocholt – Herentals. Dit gebied – op dit moment hoofdzakelijk bos, in het verleden aangeplant voor de mijnbouw - staat op het gewestplan ingekleurd als gebied voor de vestiging van kerninstallaties.

In principe behoren in deze zones windturbines tot de mogelijkheden. Alle gronden zijn eigendom van SCK CEN. Het project werd uitgewerkt door Ecopower op vraag van SCK CEN.

Elektriciteitsopbrengst

De jaarlijkse elektriciteitsopbrengst wordt geraamd op 50 miljoen kWh per jaar. Dit komt overeen met het verbruik van 15.000 gezinnen. In tegenstelling tot het project in 2014 werd voor deze aanvraag een project-MER opgemaakt. Deze uitgebreide studie brengt de impact op de omgeving gedetailleerd in kaart.

Inplanting, hoogte en bewoning

De meest nabije woning in het huidige plan ligt op 420 meter. Vier van de zes turbines worden in rij geplaatst, parallel met het kanaal. Om de afstand met de woningen in de Leopoldwijk te vergroten, werd de volledige rij een 200-meter in oostelijke richting verplaatst.

Naast de rij van vier windturbines bevat het plan nog twee turbines, op maximale afstand van de bewoning in de Oude Bleken. Om de visuele aspecten van de windturbines in te schatten, werkte Ecopower visualisaties uit vanuit meerdere standpunten.

De tiphoogte van de zes windturbines is 200 meter, de rotordiameter bedraagt 126 meter. De wieken blijven steeds 74 meter van de grond, wat - volgens de MER-studie – het risico voor vleermuizen drastisch verkleint.

Het gaat over turbines met een lage draaisnelheid. Om aan de geluidsnormen 's nachts en overdag te voldoen, kunnen de turbines flexibel op verminderd vermogen draaien.

Toegang tot de turbines

Vijf van de zes windturbines worden ingeplant in een naaldbos, de zesde turbine komt in een weiland. De toegang tot drie turbines wordt verzekerd via de bestaande brandgangen.

Deze worden versterkt met steenslag. Een vierde turbine is bereikbaar via een bestaande bosdreef, eveneens bijkomend te verstevigen met een laag steenslag. Voor twee turbines moet een toegangsweg van 5 meter breed aangelegd worden.

Communicatie

Ecopower zorgt in samenspraak met het gemeentebestuur voor een uitgebreide informatieronde tijdens het openbaar onderzoek. Zo ontvangen 700 omwonenden in de omgeving rond de windturbine een uitnodiging voor de online infoavond op woensdag 21 april, 19 uur.

Inschrijven verloopt via www.ecopower.be/mol. Kan je niet deelnemen? Dan kan je de opnames van de infoavond op een later tijdstip integraal bekijken op www.gemeentemol.be.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit windenergieproject loopt van 8 april 2021 tot en met 7 mei 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be. Het projectnummer van het dossier in het omgevingsloket is 2021010690.

Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze diensten ruimtelijke ordening of milieudienst, eerste verdieping in 't Getouw (Molenhoekstraat 2).

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

Digitaal via het publiek omgevingsloket www.omgevingsloket.be

Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw

Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in Mol

Je mag ook mailen met ontvangstbevestiging naar ro@gemeentemol.be of milieudienst@gemeentemol.be.

Hoe verder?

Na ontvangst van mogelijke bezwaarschriften zal het gemeentebestuur het dossier verder analyseren en een advies bepalen. De Vlaamse Regering neemt de finale beslissing over dit project.