Van zaterdag 23 januari tot zondag 21 februari loopt een openbaar onderzoek naar een verkavelingsaanvraag voor het gebied Katerat in Sluis. Deze verkaveling is een initiatief van Kolmont, Novus Projects en Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK).

In april 2017 weigerde finaal de deputatie van de provincie Antwerpen een eerste aanvraag. De projectontwikkelaars pasten op basis van de bemerkingen van de deputatie de plannen aan en dienen nu een nieuwe vergunningsaanvraag in.

Pas na afloop van het openbaar onderzoek bepaalt het gemeentebestuur een standpunt omtrent deze vergunningsaanvraag. Op www.gemeentemol.be/katerat vind je alle informatie over de vergunningsaanvraag.

Het ontbreken van appartementen in het vorige verkavelingsontwerp vormde voor de deputatie in het voorjaar van 2017 een belangrijke inhoudelijke motivatie voor de weigering.

Door het voorzien van meergezinswoningen zou er in de verkaveling ruimte ontstaan voor een publiek plein en extra centrale groenruimte, zo luidde de motivatie van de deputatie.

De projectontwikkelaars besloten na de weigering om hun verkaveling aan te passen en een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit gebeurde recent, waardoor als eerste stap het openbaar onderzoek opstart.

72 wooneenheden

Het nieuwe verkavelingsplan omvat in totaal 72 wooneenheden in de zone van de momenteel onverharde wegen Lariksstraat en Bremstraat. Volgens de plannen zijn de meerderheid ééngezinswoningen (58) met een individuele tuin.

De verkaveling bevat zowel vrijstaande, gekoppelde als gegroepeerde woningen. Elke woning beschikt over parkeermogelijkheden (2 plaatsen) op het eigen terrein.

Daarnaast biedt het voorgestelde verkavelingsplan ruimte voor één tot twee compacte appartementsgebouwen met in totaal maximaal 14 wooneenheden. Deze bewoners parkeren ondergronds.

De appartementen worden in het ontwerp strategisch ingeplant langs het buurtplein (10 are oppervlakte) en de centrale groenruimte (37 are oppervlakte, exclusief het bufferbekken).

De centrale groenruimte deelt de verkaveling op in twee verkeersluwe 'woonvelden'. Deze zijn afzonderlijk bereikbaar via Katerat (ontsluiting 44 woningen) en Hoogblok (ontsluiting 28 woningen), wat sluipverkeer ontmoedigt. Doorheen het verkavelingsontwerp loopt een netwerk van erfontsluitingen en trage wegen.

Niet in de Galbergen, wel woongebied

Het gemeentebestuur heeft nog geen standpunt of beslissing genomen omtrent de voorliggende verkavelingsaanvraag, maar benadrukt wel dat verkaveling Katerat niet in de Galbergen ligt.

Wel leunt de verkaveling aan tegen dit waardevol en te koesteren groen- en recreatiegebied. Hiervoor werd in het verkavelingsontwerp een bufferruimte voorzien.

In 2012 werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Kleinstedelijk Gebied goedgekeurd. Dit PRUP bakent in onze gemeente een grote zone rond het Centrum af waar woonverdichting is aangewezen.

Dit verkavelingsgebied ligt in het afgebakende Kleinstedelijk Gebied. Daarnaast omvat dit PRUP ook de omzetting van vier historische woonuitbreidings-gebieden naar woongebied.

Sinds het ontstaan van het gewestplan – veertig jaar geleden – staan deze zones ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Het PRUP bevestigde in 2012 dat dit extra woongebied noodzakelijk is om aan de woningnood in onze gemeente te voldoen, waardoor het sindsdien in principe kan ontwikkeld worden.

Voor het gebied Katerat betekende de omschakeling van woonuitbreidings-gebied naar woongebied tegelijkertijd een extra bescherming van de Galbergen.

Zo werd niet alle woonuitbreidingsgebied in deze buurt uiteindelijk woongebied. Een gebied van 0,9 hectare – dat wél middenin de Galbergen lag - werd op hetzelfde moment omgevormd tot parkgebied, waardoor er hier géén ontwikkeling mogelijk is.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit verkavelingsdossier loopt van 23 januari tot en met 21 februari 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.gemeentemol.be/katerat of www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OM_2020072792). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in 't Getouw (Molenhoekstraat 2).

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

ü Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw

ü Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer VK2020/30.

ü Per mail met ontvangstbevestiging naar ro@gemeentemol.be

Videopresentatie

Het gemeentebestuur vroeg de projectontwikkelaars om tijdens het openbaar onderzoek een (online) informatievergadering te organiseren. De ontwikkelaars werkten als alternatief een uitgebreide videopresentatie uit om hun project inhoudelijk toe te lichten.

Je vindt deze videopresentatie vanaf vrijdag 22 januari 2021 – samen met alle relevante documenten - eveneens op www.gemeentemol.be/katerat. Wie na het bekijken van de videopresentatie vragen heeft, kan deze ook rechtstreeks stellen aan de projectontwikkelaars.

Hoe verder?

Na ontvangst van mogelijke bezwaarschriften zal het gemeentebestuur het dossier verder analyseren en een standpunt bepalen. Vervolgens wordt beslist over het al dan niet verlenen van een verkavelingsvergunning.