Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Patrik De Cat : 'Géén nieuw AC of groene Markt of stadsfeestzaal'

Patrik De Cat

'De Russische oorlog in Oekraïne heeft, naast het immense menselijke leed, gezorgd voor een ongeziene verstoring van de Europese gas- en energievoorziening', zegt schepen Patrik De Cat (CD&V). Het gaat om een nodige schrapping van €10 miljoen investeringen.

'Deze verstoring heeft historisch hoge gas- en elektriciteitsprijzen tot gevolg. Deze zijn op hun beurt de motor van een inflatie, die we niet meer gezien hebben sinds de oliecrisis in de jaren `70.

Ondanks grote inspanningen in energiebesparende maatregelen zal de energiekost jaarlijks stijgen met meer dan 1,5 miljoen euro. Door de inflatie stijgt de personeelskost jaarlijks met meer 4,5 miljoen euro. Tenslotte zorgen prijsherzieningen van de geplande investeringen voor een meeruitgave van bijna 9 miljoen euro.

Dit heeft grote gevolgen voor het budget van de stad. De energiecrisis en de inflatie slaan een groot gat in het meerjarenplan van de stad en maken een aanpassing noodzakelijk. Het stadsbestuur heeft deze moeilijke oefening tot een goed einde gebracht. Het uitgangspunt was om de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet te verhogen, of de dienstverlening in te perken. Dit gebeurde in een constructief overleg tussen bestuur en administratie.

Alle werkingskosten zijn de afgelopen maanden kritisch bekeken. Werkingskosten die de dienstverlening niet in het gedrang brengen, zijn geschrapt. Dit is echter niet voldoende.'

Ook een groot pakket aan investeringen is geschrapt :

'Het gaat onder meer om de bouw van een nieuw administratief centrum en een stadsfeestzaal, de vergroening van de zuidkant van de Grote Markt en een aantal ingrijpende verbeteringen voor het fietscomfort. Ook de heraanleg van de ABO-as en het dorpsplein van Morkhoven zijn geschrapt. De studiekosten voor deze projecten blijven behouden, omdat ze noodzakelijk blijven om in de toekomst de leefbaarheid van onze stad te behouden.

De afwerking van de Kunstencampus zetten we verder. Ook de renovatie van de Lakenhal blijft in de budgetten staan. Verder voert de stad nog een aantal rioleringswerken en wegenwerken uit. Rioleringswerken zijn een grote investering, waarvan de prijzen stevig verhoogd zijn. Niet alle rioleringswerken worden in de loop van dit meerjarenplan uitgevoerd. Een aantal ervan verschuiven naar een volgende bestuursperiode

De stad ontvangt voor deze werken subsidies, die een belangrijke aanvulling zijn voor de eigen middelen. Het is belangrijk om deze subsidies nu al aan te vragen. De werken verhogen bovendien de verkeersveiligheid in de stad. Ook investeert de stad in een aantal stadsvernieuwingsprojecten op lange termijn, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een woning in de Belgiëlaan.

Leeflonen en daklozen : extra steun aan De Dorpel en De Fakkel

Anderzijds maakt de stad voor andere projecten extra middelen vrij. "Om het in financieel zware tijden ook voor sociaal zwakkeren beter te maken, investeren we voort in sociale dienstverlening. We zorgen voor extra middelen voor leeflonen en we geven extra budget aan De Dorpel en De Fakkel om het daklozenprobleem aan te pakken.

Het stadsbestuur beseft dat heel wat inwoners het in deze financieel barre tijden moeilijk hebben. We zetten daarom ook extra in op onze sociale dienstverlening. We zetten de tering naar de nering, maar we vergeten onze zwakkere medemens niet', besluit Patrik De Cat. 

Jan Bertels (Vooruit) : 'Alle luchtkastelen zijn hiermee helemaal doorgeprikt'

'Alle luchtkastelen zijn hiermee doorgeprikt”, reageert gewezen burgemeester Jan Bertels (Vooruit). 'Hoewel het schepencollege (red. N-VA - CD&V), en de administratie hier al een pak maanden mee bezig zijn, bleef het college tot enkele weken geleden nog loze ballonnetjes oplaten. Zo verkondigde het dat de stad de Grote Markt gaat heraanleggen en de bouw van een nieuwe stadsfeestzaal onderzoekt. Die beweringen komen nu als een boemerang in hun gezicht terug.

Alle centrumstraten die de stad nog zou aanpakken, zoals Herenthoutseweg en Lierseweg binnen de Ringlaab, zijn uitgesteld naar 2025. Volgende legislatuur, dus. Zo is het gemakkelijk.

Daar staat tegenover dat het stadsbestuur de inkomsten van de retributies, bepaalde dienstverleningen van de stad waarvoor de burger of een vereniging moet betalen, in 2024 op 15% meer inschat dan nu. De subsidies van de stad voor bewoners of verenigingen stijgen met 0,0%. Er is dus helemaal géén evenwicht', besluit de ex-burgemeester.

Foto Johan Temmerman/NNieuws.

Kunstencampus

Kunstencampus

Stadsfeestzaal ontwerp

Stadsfeestzaal ontwerp

Patrik De Cat

Deel dit artikel