'Hoewel de sociale dienst van het OCMW heel veel moeite doet om de bevolking goed te informeren over zijn hulp- en dienstverleningsaanbod, merken we toch nog altijd dat heel wat burgers, en dan vooral de meest kwetsbare, de sociale dienst niet kennen of de drempel naar de sociale dienst te hoog vinden, en op die manier hun sociale rechten niet uitputten', zegt schepen Peter Bellens.

'In het bestuursakkoord werd afgesproken om in te zetten op het automatisch toekennen van sociale rechten.

Binnen het dienstencentrum Convent2 is er al jarenlang een bezoekersproject, waarbij een maatschappelijk werkster huisbezoeken bij senioren doet om te bekijken welke hulp- of dienstverlening ze nodig hebben en hen te helpen bij het aanvragen hiervan.

Vanaf oktober is er ook een outreachfunctie binnen de sociale dienst van het OCMW.

Schepen van zorg, welzijn en gezondheid Peter Bellens vervolgt :" De outreacher moet de meest kwetsbaren bereiken, die vaak nog niet gekend zijn bij de sociale dienst.

Eigen aan outreach is dat de maatschappelijk werker de veilige ruimte van het bureau achter zich laat en gaat werken in de leefwereld van cliënten die geen of nog geen vraag naar hulp stellen.

Op die manier proberen we op een actieve wijze de verdoken armoede en kwetsbaarheid zichtbaar te maken zodat we de zorgbehoevenden naar de juiste zorghulp kunnen leiden."

Uiteraard bestaat er heel wat verdoken armoede en is het zeker niet evident om deze mensen in armoede te bereiken. Vandaar dat er op zoek werd gegaan naar een heel aantal verschillende ingangspoorten.

De outreacher zal worden ingeschakeld:
- voor personen die op de Lokale Adviescommissie water, gas of elektriciteit worden uitgenodigd en niet gekend zijn op de sociale dienst.

Hij neemt contact met hen en bekijkt of het OCMW deze mensen met nog andere zaken kan helpen

- voor personen die geconfronteerd worden met een mogelijke uithuiszetting. We willen hier bekijken of het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen ervoor kan zorgen dat er preventiever te werk kan worden gegaan

- als duidelijk aanspreekpunt voor de scholen in de strijd tegen armoede

- als aanspreekpunt racisme op de huizenmarkt

- om burgers die éénmalig de weg naar de sociale dienst hebben gevonden, maar daarna van de radar verdwijnen, actief te contacteren en om te onderzoeken waarom ze zijn afgehaakt

- om in heel moeilijke en specifieke dossiers van de sociale dienst een buddyfunctie in te vullen, zodat vermeden wordt dat het dossier vastloopt.'

Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.

Interview met schepen Peter Bellens / Mark Jaspers / Nnieuws 4K.