De klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen. Denk maar aan hevige regenval of lange droge periodes.

Om een antwoord te bieden op deze problemen, werkte Geel de voorbije twee jaar samen met Aquafin aan een hemelwater- en droogteplan. Dit plan werd op de gemeenteraad van 30 maart unaniem goedgekeurd.

Dit hemelwater- en droogteplan zet de krijtlijnen uit voor een duurzaam watersysteem voor de stad op lange termijn. De stad wil niet alleen zelf aan de slag maar rekent ook op alle Gelenaars want alle beetjes helpen.

Door de hoge bevolkingsdichtheid – maar liefst 470 inwoners per hectare (= twee voetbalvelden) – heeft Vlaanderen een zeer groot percentage verharde oppervlakte.

Daardoor kan de regen die valt onvoldoende in de bodem infiltreren. Verder is er op heel wat plaatsen nog geen gescheiden riolering, waardoor de riolen zowel afval- als regenwater transporteren. Deze buizen kunnen onmogelijk het volume water slikken dat bij zeer hevige buiten valt, waardoor het risico op wateroverlast toeneemt.

De rioleringen zijn niet gemaakt voor deze grote debieten waardoor ze overlopen in waterlopen en zo de kwaliteit van de waterlopen verslechteren. De stad kiest daarom bij rioleringsprojecten al geruime tijd voor een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater.

Door werk te maken van een hemelwater- en droogteplan, speelt de stad in op het veranderende weerpatroon.

De regenwaterladder

De stad volgt met dit plan de principes van de ladder van Lansink. Die ladder geeft de prioriteiten aan: eerst wordt water opgeslagen of hergebruikt, daarna kan het infiltreren en pas in de laatste plaats wordt het afgevoerd via grachten of riolering.

Er zijn heel wat maatregelen in het plan opgenomen om de toekomstige volumes regenwater voldoende te laten infiltreren, bufferen of vertraagd af te voeren. Dankzij de Kempense zandgrond, heeft Geel een streepje voor en kan het water goed infiltreren.

Geel wil dan ook volop inzetten op infiltratie. Dit zorgt niet enkel voor een plaatselijke aanvulling van het grondwater, dit zorgt voor een stijging over heel Vlaanderen. Stad Geel levert dus een belangrijke bijdrage voor de watervoorraden voor heel Vlaanderen.

Hoe gaat de stad dit doen?

In het hemelwater- en droogteplan is een waaier aan mogelijke acties opgenomen waarmee de stad de komende jaren aan de slag gaat. Dit plan brengt de lokale knelpunten in kaart en stelt maatregelen voor om het risico op wateroverlast en waterschaarste te beperken.

Enkele voorbeelden:
• Een project dat binnen een aantal jaar zal worden uitgevoerd is de ontharding en groene heraanleg van de Havermarkt. Geel wil de blauwgroene dooradering vanuit het noorden doortrekken tot aan het stadhuis. Er wordt onderzocht op welke manier het plein het water van de omliggende straten en gebouwen kan opvangen en infiltreren. Het plein kan zo een bijdrage leveren aan een natuurlijkere stadsomgeving.
• Geel wil verschillende waterlopen opnieuw meer plaats geven, en deze ook gebruiken voor buffering en infiltratie van water.
• Ook in andere lopende projecten zoals Hart voor Ten Aard, de stationsomgeving en groenblauwe dooradering staat waterinfiltratie hoog op de agenda.

Wat kun jij zelf doen?

Ook jij kunt zelf stappen ondernemen door slim om te gaan met het regenwater in je huis en tuin. Je dak en tuin kunnen met wat simpele aanpassingen klimaatbestendiger worden ingericht.

Meer groen zorgt voor een betere infiltratie van je ondergrond en verlaagt in de zomer de temperatuur in je tuin maar ook in de stad. Op de website van Aquafin en VLARIO www.blauwgroenvlaanderen.be/bewoners kun je heel wat tips en voorbeelden vinden om jouw dak, gevel, oprit of tuin klimaatbestendig te maken.

Vraag een burgerbudget aan voor jouw duurzaam project

Nog tot 31 mei kun je een project indienen voor het Geels burgerbudget. Hebben jij en je buren een idee om met je straat of wijk duurzamer om te gaan met water? Willen jullie ook zelf de handen uit de mouwen steken?

Er wordt 100 000 euro verdeeld onder de projecten die haalbaar zijn en voldoende stemmen binnenhalen. Alle informatie over het burgerbudget vind je op de website www.ideevoorgeel.be/burgerbudget.