U bent hier

PMV ondersteunt bedrijven tegen de impact van de Coronacrisis

Neteland
01.04.2020 - 18.45u
Door: Mark Jaspers

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten.

Deze middag besliste de Vlaamse regering nog in een aantal bijkomende maatregelen die de slagkracht van PMV vergroten. Het gaat ondermeer over een verdubbeling van de waarborgcapaciteit voor waarborgen boven 1,5 miljoen euro en bijkomende achtergestelde leningen op korte termijn.

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de PMV-maatregelen.

Waarborgcapaciteit van 3,4 miljard

In combinatie met de recent aangekondigde corona-crisiswaarborg beschikt PMV over een totale waarborgcapaciteit van 3,4 miljard die volop zal worden ingezet. Naast de gewone waarborgregeling en de corona-crisiswaarborg, verdubbelt ook de waarborgcapaciteit van Gigarant -voor waarborgen boven anderhalf miljoen euro - tot 3 miljard euro.

Corona-crisiswaarborg

De Vlaamse overheid besliste om de bestaande 'generieke' waarborgregeling, met een al in de markt gezette capaciteit van 300 miljoen euro, uit te breiden met een corona-crisiswaarborg van 100 miljoen euro. Onder de 'generieke waarborgregeling' kan een bestaande kredietlijn, krediet of een leasing waarvoor al een waarborg bestaat, al worden verlengd.

Voor bedrijven die door de impact van het coronavirus vooral langer openstaande facturen niet kunnen betalen, maakt de Vlaamse overheid het nu ook makkelijker om bij de bank financiering te vinden voor hun werkkapitaal.

Door de coronavirus-waarborg (100 miljoen euro) kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen, terwijl dit voor de bestaande waarborgregeling slechts tot 3 maanden mogelijk is.

De periode van 12 maanden moet worden gerekend tot aan de datum van de ondertekening van het kredietcontract.

Bovendien halveert de kost van de waarborg voor de ondernemer: met de crisiswaarborg gaat die naar 0,25%.

Daarnaast wordt de coronavirus-waarborg uitgebreid met de mogelijkheid tot een 50% waarborg op korte termijn kredietlijnen, op voorwaarde dat deze gedurende minstens 3 maanden behouden blijven.

Meer informatie over de Corona-crisiswaarborg en hoe die aan te vragen is hier terug te vinden.

Waarborgcapaciteit vn 3 miljard euro via Gigarant

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels in het kader van de Corona-crisis, zal Gigarant een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt:

- De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro, een verdubbeling dus.

- COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op het moment van toekenning);

- De termijn bedraagt maximaal 6 jaar, wat voldoende lang is om de effecten van de coronacrisis te boven te komen

- Voor deze crisiswaarborg wordt de cash te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie

- Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en overheid

- Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of, mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming);

- Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale 'corona-akkoord' vallen worden uitgesloten van Gigarant-waarborg

Achtergestelde leningen

Er komen meer en meer signalen uit de markt dat er, naast de federaal voorziene overbruggingskredieten op maximum 12 maand die liquiditeitsnoden op heel korte termijn lenigen, een grote nood is aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren.

Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar lijkt daarvoor de aangewezen methode. De termijn van 3 jaar biedt een voldoende lange periode om enerzijds de omzet en cash flow terug op peil te krijgen, en om anderzijds investeerders en financiers terug voldoende risico-appetijt te geven.

Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om, desgevallend, additionele bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen.

De maatregel staat alleen open voor KMO's. De focus ligt op start-ups en scale-ups die belangrijk zijn voor de toekomst van onze economie en nood hebben aan een versterking van hun eigen vermogen. Grotere ondernemingen hebben meer slagkracht om gebruik te maken van de andere beschikbare stelsels, bijvoorbeeld op federaal niveau of de Gigarant-waarborgen.

Bedrijven die voor de crisis al problemen hadden worden uitgesloten. De maatregel is enkel bedoeld voor gezonde bedrijven. Enkel bedrijven die op korte termijn hun effectieve tewerkstelling op minimum 80% van hun personeelsbestand brengen of hun personeelsbestand behouden dat aan het werk is, komen in aanmerking. Zo worden vooral bedrijven ondersteund die in deze omstandigheden actief blijven of op zeer korte termijn opnieuw actief worden.

Om het systeem van achtergestelde lening via PMV te operationaliseren, zal een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro worden doorgevoerd.

PMV zal bedrijven detecteren die voor de maatregel in aanmerking komen, samen met de diverse private investeringsfondsen en partners met wie ze vandaag al samenwerken.

Opschorting van terugbetaling voor 860 kmo's

Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers.

De opschorting geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden. Hetzelfde geldt voor een dertigtal kleinere leningen die vanuit PMV zijn toegekend. Voor de grotere leningen kiest PMV voor een geïndividualiseerde aanpak.

De automatische opschorting van de voorziene domiciliëring voor terugbetaling van kapitaal en interesten voor minimum 3 maanden geldt voor alle kredietnemers, ongeacht in welke sector ze actief zijn, in totaal 860 bedrijven.

PMV zal over deze regeling communiceren naar haar klanten. Ondernemers krijgen daarbij de mogelijkheid om te reageren indien ze toch niet wensen dat hun terugbetalingen uitgesteld worden. In tussentijd is het aanbieden van alle domiciliëringen aan de bank opgeschort.

Meer informatie over de maatregel vindt u op de site van PMV/z.

Financiële assistentie aan bedrijven

Als Vlaamse Investeringsmaatschappij wil PMV zoveel mogelijk samen kijken met haar bedrijven hoe ze de impact van de Coronacrisis op de Vlaamse economie en haar bedrijven kan mitigeren.

PMV neemt daarom contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. De experts van PMV bekijken met de bedrijfsleiding wat de impact is van de Coronacrisis op de onderneming, welke nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere beslissingen zich opdringen.

De bedrijven worden maximaal geassisteerd in eventuele financieringsvraagstukken die uit de crisis voortvloeien en worden geïnformeerd over de beschikbare overheidsmaatregelen.

Bedrijven waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft, worden op een frequente basis opgevolgd. Die opvolging gebeurt vanuit de raad van bestuur van het portefeuille-bedrijf, waarin PMV normaliter een zitje heeft.

Afhankelijk van de impact van de Coronacrisis op de sociale en financieel economische situatie van het bedrijf, gebeurt dit wekelijks of aan een lagere frequentie.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto