Elke politiezone is wettelijk verplicht om een zonaal politieplan op te stellen. In dit beleidsdocument legt de zonale veiligheidsraad voor een periode van 6 jaar vast wat de algemene doelstellingen voor veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en de interne werking zijn en welke veiligheidsproblemen de politie extra aandacht wil geven.

'Bij het vastleggen van deze prioriteiten wordt rekening gehouden met criminaliteitscijfers, bevolkingsbevragingen en verwachtingen van partners en bestuurlijke en gerechtelijke overheden.

De zonale veiligheidsraad wordt voorgezeten door de burgemeester van Geel en is samengesteld uit de procureur des Konings van Antwerpen, de burgemeesters van Laakdal en Meerhout, de directeur-coördinator van de federale politie Antwerpen en de korpschef.'

Prioriteiten

'De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zal de komende jaren, naast haar dagelijkse werking, extra aandacht besteden aan het volgende:

Om te komen tot een veilig(er) verkeer van alle weggebruikers legt de politiezone in haar werking de focus op:

asociaal en storend verkeersgedrag (hinderlijk parkeren, niet-verzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs, vluchtmisdrijf, ...);

gedrag dat het risico op ongevallen verhoogt (onaangepaste of overdreven snelheid, alcohol en drugs, tegen de richting fietsen en rijden, ...);

gedrag dat het risico op letsel bij een ongeval verhoogt (niet-dragen van een gordel of helm, niet of foutief gebruik van kinderzitjes, ...).

Om te komen tot een beperkte(re) criminaliteit richt de politiezone haar werking op het mee voorkomen en bestrijden van:

inbraken in woningen;

productie, verkoop en bezit van drugs;

cybercriminaliteit en -security (afpersing, stalking, hacking, sextortion, identiteitsfraude, phishing, informaticavalsheid en -bedrog, ...).

Om te komen tot een leefbare buurt en gezin vestigt de politiezone haar aandacht in haar werking op het mee voorkomen en bestrijden van:

intrafamiliaal geweld (fysiek, psychisch en seksueel geweld);

sociale fraude (domiciliefraude, schijnhuwelijken, schijnerkenningen, ...);

fysieke overlast (sluikstorten, geluidshinder, wildplassen, burenruzies, verstoring openbare orde, ...);

dierenwelzijn (dierenverwaarlozing, illegale dierenverkoop, loslopende en achtergelaten dieren).

De uitdagingen in verband met de dienstverlening en de werking van het korps:

aangifte- en meldingsbereidheid verhogen (feedback aan melders, telefonische bereikbaarheid, ...);

preventie (verkeerseducatie, inbraakpreventie, internetveiligheid, drugspreventie, ...);
(burger-)participatie (veiligheidscafés, BIN's, vrijwilligers bij de politie, ...);

het nieuwe werken en digitaliseren (Focus, ANPR-netwerk, bewakingscamera's, ...);
informatiedeling en -veiligheid (nieuw intern communicatieplatform, overlegstructuren en -vormen, ...);

structuur, procedures en leiderschapsontwikkeling (uittekenen van processen en procedures, heldere rolomschrijvingen, leiderschapsontwikkelingstraject voor leidinggevenden, ...).

Het volledige zonaal politieplan kan je raadplegen op: www.pzglm.be '