Het project Moeder-taal is een aanbod voor hoog- en laaggeschoolde anderstalige jonge moeders, die nog geen kennis van het Nederlands hebben.

CVO DTL Herentals, CBE Kempen, Kind & Gezin, Agentschap Integratie en Inburgering, en het project Wegwijzer stelden vanmiddag hun project  voor in aanwezigheid van moeders uit Somalië, Guinee en Syrië.

Omdat zij door de zorg voor hun jonge kinderen niet kunnen deelnemen aan de gewone lessen Nederlands, kunnen zij in dit project Nederlands leren terwijl er ter plaatse kinderopvang (tot 3 jaar) is voorzien.

Jan Michielsen, adjunct-directeur CVO DTL Herentals : 'Deze dames hebben geen toegang tot informatie en zorg die in het Nederlands wordt aangeboden, zowel voor henzelf als voor hun kinderen.

Daarom werkt er in het project een vroedvrouw van Kind & Gezin mee die vragen i.v.m. moeder- en kindzorg kan beantwoorden en informatie kan geven. Op basis van deze vragen en haar observaties, organiseert zij informatiesessies en themagesprekken over zorg en opvoeding, waarbij de vrouwen hun ervaringen kunnen uitwisselen en ook van elkaar kunnen leren.

Het feit dat de moeders samen met hun jonge kinderen op de lesplaats aanwezig zijn, wordt ook aangegrepen om te werken aan taalactivering en voorschoolse vaardigheden ter preventie van laaggeletterdheid en om de leerkansen van de kinderen te vergroten.

Een ander doel van het project is de vrouwen uit hun isolement halen en hen de kans bieden een sociaal netwerk op te bouwen. Dit wordt nog versterkt door uitstappen en bezoeken aan allerlei diensten waardoor de vrouwen een beetje meer geïntegreerd geraken in onze maatschappij. Het is daarnaast ook mooi meegenomen dat de vrouwen en hun kinderen in het project Moeder-taal op een zachte manier kunnen wennen aan kinderopvang.'

Twee lesgroepen
'Moeder-taal richt zich zowel op hoog- als laaggeschoolde anderstalige moeders. Concreet wil dit zeggen dat er twee lesgroepen zijn', vervolgt Jan Michielsen.

'De hooggeschoolde anderstalige moeders krijgen les van een leerkracht van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO DTL Herentals).

De andere groep volgt les bij een leerkracht van het Centrum voor Basiseducatie (CBE Kempen). De sessies met de vroedvrouw van Kind & Gezin zijn gemeenschappelijk: alle moeders nemen hier mét hun kinderen aan deel.

Moeder-taal is gestart op 2 februari 2017 in de lokalen van deN babbelhoek, Nederrij 115, Herentals. Er zijn twee lesmomenten per week. Op maandag wordt er door CVO Herentals en CBE Kempen Nederlands gegeven. Op donderdag komt de vroedvrouw van Kind & Gezin langs.

Het project is gepland tot eind december 2017

Daarna kunnen de vrouwen doorstromen naar de reguliere lessen Nederlands binnen CBE Kempen of CVO DTL Herentals.

Nederlandse les op maat
'De lessen Nederlands in Moeder-Taal zijn op beginnersniveau (taalniveau 1.1). De doelen van het leerplan van zowel CVO DTL Herentals als CBE Kempen worden zoveel mogelijk geconcretiseerd in de context van jong moederschap.

De cursisten kunnen de geleerde materie meteen toepassen, waardoor ze zich heel betrokken blijven voelen bij de les. De Nederlandse lessen sluiten zo goed als altijd aan bij de inhoud van de themagesprekken met de vroedvrouw of bij wat er leeft in de groep.

Hoewel er maar 3u per week voorzien zijn voor expliciete Nederlandse les, zijn de vrouwen toch wel twee voormiddagen ondergedompeld in onze taal. Het Nederlands is de voornaamste voertaal, zowel voor de informatiesessies als voor de informele babbels.'

Moeder-taal werkt
'Het is niet de eerste keer in de Kempen dat er een project plaatsvindt dat gericht is op het aanbieden van Nederlandse les aan anderstalige moeders. Zo ging Moeder-taal al door in Mol en Geel. In Turnhout ging het initiatief ook door onder de naam 'Mama leert'.

Uit de resultaten van projecten in andere gemeenten/steden, blijkt dat de aanpak van Moeder-taal werkt. Zo verbetert het Nederlands van de moeders. De interactie tussen moeder en kind groeit en de kinderen krijgen meer speel- en leerkansen. Doordat de kinderen worden opgevangen door vrijwilligers, wennen ook moeders ook aan een opvangsituatie. Verder worden de moeders zelfstandiger in hun contacten buitenshuis, zoals bv een doktersbezoek of een consultatie bij Kind & Gezin.

Samenwerking en financiering
Allereerst zijn CBE Kempen, CVO DTL Herentals en Kind & Gezin betrokken bij het project. Ze zorgen voor de leerkrachten/de vroedvrouw, het lesmateriaal en de begeleiding van de vrijwilligers.

Daarnaast financiert het project Wegwijzer de werkingskosten. Het project Wegwijzer is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten en OCMW 's van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar.

Het werd mee mogelijk gemaakt door een subsidie van de Vlaamse Overheid. Wegwijzer wil personen van buitenlandse herkomst wegwijs maken in de gemeenten en onderwijs in de Middenkempen.

Dankzij de samenwerking is de deelname aan Moeder-taal (en de kinderopvang) volledig gratis voor anderstalige moeders uit de 7 genoemde gemeenten. Hierdoor zijn er niet alleen deelnemers uit Herentals, maar ook uit de andere 6 gemeenten.

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het project Wegwijzer.
De moeders werden niet alleen toegeleid naar Moeder-taal door bovenstaande partners. Ook de OCMW 's en diensten burgerzaken van de 7 gemeenten in de Middenkempen informeerden verschillende moeders en stuurden mogelijke kandidaten door.'

Vrijwilligers gezocht
'De kinderen worden opgevangen door vrijwilligsters. Nieuwe vrijwilligsters zijn dan ook altijd welkom. Vrouwen die graag met jonge kinderen werken, kunnen vrijblijvend contact opnemen met Myriam.Marien@basiseducatiekempen.be. De vrijwilligsters kunnen ook anderstaligen zijn, die zo hun Nederlands willen oefenen.

Cursisten gezocht
Voor de lesgroep van de hooggeschoolde anderstalige moeders zijn er nog enkele plaatsen vrij in de lessen van CVO DTL Herentals.

Moeders met kinderen tot 3 jaar kunnen contact opnemen met info@dtl.be. De lessen zijn op beginnersniveau, ze starten dus op taalniveau 1.1.

Kandidaten dienen over een CVO-profiel te beschikken, wat wil zeggen dat ze school gelopen hebben in hun land van herkomst.
CVO DTL Herentals zoekt trouwens ook nog vrijwilligers die zich mee willen inzetten om andere oefenkansen voor anderstaligen te verzorgen', besluit Jan Michielsen.

Meer informatie over het project Moeder-taal via charlotte.brosius@isom.be

Foto's Guy Verellen / NNieuws.