Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projectontwikkelaar in beroep tegen geweigerde vergunning site Villa Flora en Hotel Mollenhof Mol

Projectontwikkelaar Silverline Development gaat bij de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwproject op de site van Villa Flora en voormalig hotel Mollenhof.

Het college van burgemeester en schepenen weigerde afgelopen juni een vergunning af te leveren. Het project - dat voorzag in de realisatie van 72 appartementen - kreeg op verschillende vlakken een negatief advies.

Het ontbreken van renovatieplannen en een duidelijke toekomst voor Villa Flora vormde één van de belangrijkste struikelblokken in het dossier. De projectontwikkelaar gaat niet akkoord met deze beslissing en de bijhorende motivatie.

Het dossier waarvoor de beroepsprocedure wordt behandeld door de deputatie van de provincie Antwerpen omvat de bouw van drie kleinere bouwvolumes en één groter appartementsgebouw. Dit laatste gebouw krijgt van de projectontwikkelaar de naam Mollenhof.

Dit volume start volgens het ingediende dossier langs de Groeneweg met drie bouwlagen, waarna dit verder opbouwt naar vijf bouwlagen en achteraan zes bouwlagen. De drie kleinere bouwvolumes worden ingeplant langs de Turnhoutsebaan en krijgen volgens de plannen elk drie bouwlagen en een vierde terugspringende bouwlaag.

Publiek toegankelijk park

Het volledige gebied blijft volgens de ingediende plannen bovengronds maximaal autovrij. Het parkeren zou grotendeels ondergronds gebeuren. Het volledige project is volgens de plannen ingebed in een publiek toegankelijke groene parkzone met zitbanken, waarbij de meanderende paden trage doorsteken voorzien voor fietsers en voetgangers. Tussen de nieuwe bouwvolumes voorziet het architectenbureau een open ruimte, waardoor een centraal plein werd gevormd.

Analyse en adviezen

Tijdens het openbaar onderzoek liepen een drietal bezwaarschriften binnen, vooral verwijzend naar de grootschaligheid van het project en de korte afstanden tot bepaalde perceelsgrenzen. Naast de beoordeling van deze bezwaarschriften werden tal van interne en externe adviezen opgevraagd en voerde onze dienst ruimtelijke ordening een eigen analyse uit van het project.

Gebrekkige toegankelijkheid

We ontvingen meerdere negatieve adviezen. Zo stelt het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid (INTER) te veel gebreken vast in de ingediende plannen die de beoogde toegankelijkheid belemmeren. Deze gebreken variëren van te grote niveauverschillen, ontoegankelijke toegangswegen, problemen met deuropeningen, looppaden, gangen tot en met problemen met de brandevacuatie. Het gemeentebestuur trad deze analyse bij. 

Geen restauratie Villa Flora

De intergemeentelijke erfgoeddienst Stuifzand maakt zich grote zorgen dat dit dossier uitsluitend de realisatie van de appartementen omvat.

De renovatie en herbestemming van Villa Flora zat en zit nog steeds niet in het dossier vervat. Volgens de erfgoeddienst is het absoluut noodzakelijk dat de villa een restauratie ondergaat en een goede herbestemming krijgt binnen de voorziene omgeving. Door dit los te koppelen van de appartementen bestaat een groot risico dat de historisch waardevolle villa verder verloedert. Ook deze analyse wordt gedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

Mobiliteit

'Zowel de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) als het Agentschap Wegen en Verkeer stellen dat een ontsluiting via de drukke Turnhoutsebaan niet wenselijk is. Het aanpalende fietspad wordt ’s ochtends druk gebruikt door fietsers. Een ontsluiting van dergelijke projecten moet bij voorkeur steeds verlopen via de wegen van de laagste categorie, in dit geval de Groeneweg en de Bossestraat. Zo vermijden we maximaal bijkomende aansluitingen op de drukke gewestweg én worden de aanwezige kruispunten correct gebruikt. 

Daarnaast zagen we problemen met de fietsenstallingen. De voorziene fietsenstallingen worden best grotendeels op het gelijkvloers voorzien. Voor de fietsenstallingen in de garagekelder moet een zachte fietshelling voorzien worden, los van de helling voor het autoverkeer. Ook vragen we in een project van deze omvang fietsvoorzieningen voor buitenmaatse fietsen, zoals bakfietsen.'

Groenbehoud

'Onze groendienst vreest dat de te behouden bomen onvermijdelijk afsterven door de bouwactiviteit op het perceel, onder andere door het doorknippen van de boomwortels ter hoogte van de parkeerkelder én de droogzuiging. Ook de bomen boven de parkeergarage krijgen onvoldoende bodemdekking om tot volle wasdom te komen. Het behoud van het groene karakter van de site is met deze plannen weinig realistisch, maar behoorde tot de absolute uitgangspunten van het project.

Integraal waterbeleid

Ook de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen ziet verschillende technische lacunes in het aanvraagdossier, waaronder een onvoldoende dimensionering van de infiltratievoorziening, de opbouw van de kelderverdieping, hergebruik van het regenwater,….

Negatief eindoordeel

'Wanneer we alle adviezen en de eigen analyse samenbrachten, kon het gemeentebestuur niet anders dan negatief besluiten. Het project zoals het nu voorligt is niet verenigbaar met goede ruimtelijke ordening. Na deze gemotiveerde weigering besliste de projectontwikkelaar in beroep te gaan.

Dit betekent dat de provincie Antwerpen het dossier opnieuw zal bestuderen en tot een eindoordeel komt. De deputatie kan alsnog de vergunning verlenen of deze eveneens weigeren.

Het gemeentebestuur Mol behoudt het negatieve standpunt omtrent het voorliggende project.'

Deel dit artikel