Vanmiddag hield Volwassenenonderwijs CVO in heel Vlaanderen een protestactie.   Op het terras van café Den Druyts op de Grote Markt in Herentals kregen de cursisten even les.

'Volgens de meest recente communicatie vanuit het departement Onderwijs blijft het volwassenenonderwijs in code rood omwille van het precaire karakter van de pandemie bij hen', zegt Katty Van Camp, algemeen directeur CVO HIK regio Kempen.

'Dit is al zo sinds de herfstvakantie. Vanaf 10 mei krijgen we enkele heel kleine versoepelingen, deze zijn echter totaal ontoereikend i.f.v. de echte noden.

Het volwassenenonderwijs wordt constant doodgezwegen. Noch in de media, noch op het kabinet, noch bij de besprekingen worden onze noden (h)erkend.'

'Graag meer aandacht voor het VWO!'

• Het VWO is al lang geen avondschool meer waar enkel 'Koken en breien' gegeven wordt. De meeste centra geven veel meer opleidingen tijdens de dag dan 's avonds. (De meeste centra geven de ganse week les van 8.00 tot 22.00 uur en op zaterdag).

• Decretaal moeten we inzetten op cursisten die hun diploma secundair willen behalen via Tweedekansonderwijs. Wat is het verschil met de leerlingen uit het normale secundair onderwijs? Waarom mogen zij niet de hele dag naar school? Net zoals in het leerplichtonderwijs heeft deze groep het mentaal heel moeilijk.

• Decretaal moeten we inzetten op cursisten die i.f.v. integratietrajecten Nederlands als Tweede taal leren. Voor deze cursisten is thuis les volgen zeker niet eenvoudig. Er is geen goed internet, er is geen PC met camera, er is geen rustige plek om te leren... Net zoals in het leerplichtonderwijs heeft deze groep het mentaal heel moeilijk.

• Decretaal moeten we inzetten op diplomagerichte (technische) richtingen. Dit zijn cursisten zorg (Meer handen nodig aan het bed?), techniek (elektriciteit, hout, lassen, logistiek) of andere knelpuntberoepen... Waarom mogen deze cursisten niet de hele dag naar school? Net zoals in het leerplichtonderwijs heeft deze groep het mentaal heel moeilijk.

• Naast bovenstaande opleidingen zijn er ook de opleidingen waar sociale integratie en persoonlijke verrijking centraal staan. Binnen deze groep kregen al heel veel cursisten een eerste inenting.

Het VWO heeft een super belangrijke rol i.f.v. sociale cohesie. Net zoals in het leerplichtonderwijs heeft deze groep het mentaal heel moeilijk.

• De CVO's en CBE's geven les aan enkele honderdduizenden cursisten. Wij zijn geen fait divers.

• De financiering van de CVO's en CBE's kende enkele jaren geleden een enorme wijziging.

Die komt nu in volle uitwerking. Alle CVO's en CBE's kennen nu, mede door COVID-19, miljoenen euro verlies t.o.v. vorige jaren. Het moeizaam opgebouwde spaarpotje is er soms in één keer bijna volledig door. Net zoals in het leerplichtonderwijs hebben wij nood aan bijkomende euro op onze rekening.

• CVO's en CBE's worden uitgesloten van financiële steun. De Vlaamse regering kende budget toe in het kader van de 'Digisprong' voor het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, secundair onderwijs en de HBO5-opleiding Verpleegkunde voor de aankoop van hardware en verdere opleiding van hun personeel.

Hiervoor wordt zo'n 229 miljoen euro vrijgemaakt vanuit de relanceprovisie. Net zoals in het leerplichtonderwijs hebben wij nood aan bijkomende euro's op onze rekening.

• De CVO's zouden de opdracht krijgen om digitale hiaten bij leerkrachten te helpen wegwerken. Dit wordt één keer door de minister op het spreekgestoelte vermeld. Dan blijft het stil.

CVO's weten nu nog niet hoeveel personeelsleden aan boord kunnen blijven in september.

We staan op minder dan 8 weken van de afsluit van dit schooljaar. Een school open je niet op 1 september.

Blijkbaar is men er zich niet van bewust dat dit een tijd moet voorbereid worden en dat (jonge) collega's ook graag weten waar ze aan toe zijn. Onze collega's willen duidelijkheid.

• Het VWO wordt gevraagd vakantiecursussen Nederlands voor Anderstaligen te geven tijdens juli en augustus. Sommige collega's nemen dat al jaren op. In tegenstelling tot vroeger mag dit nu niet meer door collega's die pas starten.

Enkel benoemde leerkrachten of collega's die al een hele tijd in het onderwijs staan, komen nu nog in aanmerking om dit te doen.

Dit zijn meestal de collega's die al een gezin hebben en die niet meer staan te springen om ook tijdens juli en augustus nog les te geven. Diegenen die mogen willen niet, diegenen die willen mogen niet.

Versoepelingen vanaf 10 mei

• Uitzondering op capaciteitsbeperking voor kleine lesplaatsen
We voorzien een beperkte uitzondering op de capaciteitsbeperking van het contactonderwijs voor het aanbod in kleine lesplaatsen.

Een kleine lesplaats is een lesplaats waar op weekbasis maar 1 module doorgaat. Deze module kan doorgaan in 100% contactonderwijs. Uiteraard blijft de groepsgrootte beperkt tot max. 10 cursisten. Lesplaatsen waar per week meer dan 1 module doorgaat, vallen niet onder deze uitzondering.

• Aanpassing van het maximum aantal cursisten per lokaal
De maximale klasgroep is beperkt tot 10 cursisten per lokaal met uitzondering van praktijklessen in grote ateliers (bv. auto, hout,...) met uitgebreide ventilatiemogelijkheden. Daar zijn meer dan 10 cursisten per groep toegelaten a rato van 10 m²/cursist.

• Extra-murosactiviteiten
Extra-murosactiviteiten die kaderen binnen de opleiding kunnen terug worden georganiseerd.

Zo kunnen o.a. terug praktijklessen op verplaatsing, bezoek aan een bibliotheek/museum/etc, stadsbezoek in het kader van een les... Deze activiteiten gaan door in de eigen klasgroep, met eigen vervoer en na risicoanalyse van de preventieadviseur van het centrum.

Uiteraard met respect voor de bestaande veiligheidsmaatregelen in het volwassenenonderwijs en de brede maatschappij', besluit Katty Van Camp.