Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Provincie en VLM herstellen open ruimte door afbraak van leegstaande hoevegebouwen in Geel

Geel

In het landbouwgebied De Zegge hebben de provincie en de Vlaamse Landmaatschappij de handen in mekaar geslagen om open ruimte te creëren en de waterhuishouding te optimaliseren. De VLM kocht een leegstaande boerderij op die de provincie Antwerpen nu zal afbreken.

Tegelijk wordt de verharding van het terrein opgebroken en afgegraven tot originele hoogte. Voor extra buffercapaciteit legt de provincie nog een oeverzone aan langs het Vijzelloopje, een provinciale waterloop.

In 2021 kocht de VLM de hoeve, stallingen en bijhorende grond aan de Roerdompstraat 17 in Geel. De hoeve stond al een tijd te verkommeren. Met de afbraak wordt terug open ruimte gecreëerd met extra mogelijkheden voor infiltratie en waterbuffering. De Vlaamse overheid subsidieert dan ook de uitvoering van de werken binnen de subsidieoproep "Lokale Gebiedsdeal Droogte". Dit project is een onderdeel van de gecoördineerde aanpak van de vallei van de Kleine Nete.  Vlaams minister van omgeving  Demir: “De omgeving van De Zegge is veel meer dan een prachtig stukje natuur en platteland. Doorheen de jaren werd al meer dan 17 miljoen euro geïnvesteerd om in de vallei van de Kleine Nete de waterhuishouding te verbeteren en het gebied te vernatten. Cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering, maar ook voor de landbouwers in de omgeving is het belangrijk dat het grondwaterpeil niet verder zakt. Door dit leegstaand gebouw te slopen en de gronden opnieuw in te richten zetten we weer een stap vooruit en brengen we de Blue Deal in de praktijk.”

Uitvoerende overheid is de provincie Antwerpen die, zoals steeds, op zoek is naar bergruimte voor water in de strijd tegen klimaatverandering. Ze zal de gebouwen afbreken, de verharding uitbreken en de opgehoogde grond afgraven tot het originele niveau.

Naast de waterloop het Vijzelloopje komt een bijkomende bufferzone voor waterberging. Dankzij deze ingrepen kan het regenwater terug in de grond dringen om het grondwater aan te vullen en zo verdroging tegen te gaan. Door de opgehoogde grond weg te nemen, komt er meer buffervolume beschikbaar bij overstromingen. Dit leidt ertoe dat het risico op ernstige wateroverlast kleiner wordt. Na de werken worden de percelen ingericht voor landbouwgebruik, in afwachting van toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

De Zegge is een labo voor toekomstgericht waterbeheer waar we voortdurend de waterhuishouding kunnen optimaliseren door te evalueren en bij te sturen. We herstellen het natuurlijke systeem zodat natuur en omgeving één geheel blijven vormen.

De hoevegebouwen die binnenkort zullen verdwijnen

VERDERE PLANNING

Er werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor de beschreven werken. De beslissing omtrent deze vergunning wordt verwacht in het voorjaar van 2023. De afbraak zal dan kunnen doorgaan vanaf de zomer van 2023.

Geel

Deel dit artikel