U bent hier

Provincieraad keurt 6 uitvoeringsplannen (PRUP's) goed voor afbakening van kleinstedelijke gebieden in en rond Herentals

Grobbendonk | Herentals | Herenthout | Neteland
27.09.2018 - 18.26u
Door: Herman Gezelle

De provincie Antwerpen heeft onder meer als opdracht om inzake ruimtelijke planning de kleinstedelijke gebieden af te bakenen. In het kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Herentals gaat het om 6 PRUP's die de provincieraad vandaag definitief vaststelde.

Volgende zes PRUP's zijn definitief vastgesteld:

*PRUP 'Aarschotseweg' – Herentals

De Aarschotseweg is één van de invalswegen tot Herentals. Dit PRUP betreft de bestaande concentratie grootschalige detailhandelszaken en kmo's die aantakken op de Aarschotseweg. Deze detailhandelsconcentratie hangt ruimtelijk en functioneel samen met het kleinstedelijk gebied en kan men mits herstructurering verder ontwikkelen.

*PRUP 'Afbakeningslijn' – Herentals, Herenthout en Grobbendonk

Bij de bepaling van de afbakeningslijn Herentals werd rekening gehouden met grensstellende en sturende elementen vanuit de domeinen natuur, landschap, landbouw en water. Het PRUP Afbakeningslijn bakent het kleinstedelijk gebied af op perceelsniveau.

*PRUP 'Klein Gent Zuid' - Herenthout

Dit PRUP ligt op het grondgebied van buurgemeente Herenthout. Het betreft een grotendeels onbebouwd gebied van 8,5 ha, ingesloten in de industriezone Klein Gent aan de E313. Het bevat een voormalige paardenfokkerij en enkele percelen in landbouwgebruik. Het PRUP herbestemt dit gebied van bosgebied naar zone voor bedrijvigheid.

*PRUP 'Laagland' – Herentals

Het PRUP 'Laagland' betreft een kmo-zone tussen de ring en het kanaal. Het grootste deel is via een BPA (bijzonder plan van aanleg) bestemd als 'Ambachtelijke zone'. Er is een detailhandelsconcentratie die ruimtelijk en functioneel samenhangt met het kleinstedelijk gebied.

Het PRUP herbestemt het volledige gebied naar zone voor bedrijvigheid, geeft ontwikkelingsmogelijkheden aan de grootschalige detailhandel en legt voorwaarden op aan de ontwikkeling van onbebouwde percelen.

*PRUP 'Stadsrandbos Greesbos' – Herentals

Dit PRUP heeft betrekking op het Greesbos, gelegen ten oosten van het stadscentrum van Herentals. Het gebied is volgens het gewestplan gelegen in bosgebied en grotendeels bebost. Het PRUP behoudt deze bestemming, maar voorziet meer mogelijkheden voor recreatie in dit bos.

*PRUP 'Stedelijk woongebied' – Herentals

Het PRUP 'Stedelijk woongebied' heeft als doel om verdichting in het centrum van Herentals te stimuleren. Het plangebied bestaat uit 4 BPA's uit de jaren '80 en '90, die een groot deel van het centrum bestrijken en gedetailleerde voorschriften over bouwvrije stroken, parkeren e.d. bevatten.

Dit verhindert een kwalitatieve verdichting. Het PRUP vervangt daarom de voorschriften van deze BPA's door minder gedetailleerde voorschriften. Elke vergunningsaanvraag moet uiteraard nog steeds passen in de omgeving.

Volgende stappen

De Vlaamse overheid buigt zich nu over de definitieve PRUP's. Heeft zij geen opmerkingen, dan publiceert de provincie Antwerpen het in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen na die publicatie (vermoedelijk vanaf november 2018), gelden de nieuwe voorschriften.

Inspraak

"Voor de 6 PRUP's werd een plan-MER opgemaakt. Bij de opmaak van de PRUP's konden de burgers hun mening geven. In het voorjaar organiseerden we een gezamenlijk openbaar onderzoek. Op advies van de PROCORO, de provinciale commissie Ruimtelijke Ordening, over de ingediende reacties, werden de PRUP's op bepaalde punten nog aangepast", meldt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening. (pp) foto Steven Van der Veken/ Nnieuws

imageMeer nieuws

Werken verkeersdrempel Molenhoekstraat: parking en straten blijven bereikbaar

Mol 20.08.2019 - 11.43u reading time1min

Vanaf vrijdag 23 augustus wordt de verkeersdrempel in de Molenhoekstraat – ter hoogte van school Rozenberg – heraangelegd. Het verkeer wordt omgeleid via de het weggetje op de parking net voor 't Getouw. Via deze weg blijft de volledige parking 't Getouw bereikbaar en is ook doorgaand verkeer naar de achterliggende straten mogelijk. Als alles volgens planning verloopt, nemen de werken één week in beslag.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto