Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde voor volgend jaar een subsidieprogramma voor 281 rioleringsprojecten goed dankzij de verhoging met 25% van het subsidiebudget tot 138 miljoen euro, het hoogste bedrag sinds de start van de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur. Deze legislatuur investeerde de minister een recordbedrag van 1,938 miljard euro in waterzuivering. Deze investering is belangrijk voor de waterkwaliteit van onze rivieren en beken en helpt Vlaanderen verder in de richting van de Europese doelstellingen.

Sinds 31 augustus 2012 voldoet Vlaanderen aan de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater en zijn we volledig conform met de verplichting tot opvang, zuivering en aansluiting. Om de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water uit te voeren blijft Vlaanderen fors investeren in waterzuivering. Voor deze legislatuur gaat het om een totaalbedrag van 1,938 miljard euro:

·         688 miljoen euro aan vastleggingskredieten voor subsidies in gemeentelijke investeringen, waarvan 138 miljoen voor 2014, het hoogste bedrag sinds de start van het subsidiebesluit in 1996;

·         500 miljoen voor ten laste name door het Vlaams Gewest van gemeentelijke rioleringen via het Lokaal Pact (Aquafin);

·         750 miljoen euro voor bovengemeentelijke investeringen van het Gewest in zuiveringsinfrastructuur (Aquafin).

Voor 2015 keurde Vlaams minister Schauvliege een subsidieprogramma goed voor 281 rioleringsprojecten. Dit breidt het rioleringsnet in Vlaanderen verder uit naar plaatsen waar nog geen riolering ligt. Steun is er bovendien voor de vervanging van verouderde rioleringsbuizen. Die modernisering gaat vaak gepaard met de heraanleg van de straat of het trottoir om de hinder voor de bevolking tot een minimum te beperken. Het Vlaams Gewest komt enkel tussen voor het rioleringsaspect van deze projecten. De totale kost van de 281 projecten bedraagt 542 miljoen euro.

IBA’s

Door de ruimtelijke versnippering kan het rioleringsnet niet elke bebouwing bereiken. In sommige gevallen wegen de voordelen van de aanleg van de riolering niet meer op tegen de hoge kost. Daarom kunnen huishoudens buiten het rioleringsnet hun afvalwater individueel zuiveren. Vandaar dat ook 64 dossiers voor de plaatsing van 554 individuele behandelingsinstallaties (IBA’s) zijn opgenomen. De maximale tussenkomst is 2.250 euro per IBA.